Mabuhay ang Anak-Balhas! Ibagsak ang US-Duterte nga Rehimen! — NDF-Panay

Translation/s: Pilipino

Puno sang pagdayaw kag pagrespeto sa tanan nga mamumugon sa syudad kag kaumhan, mga mangunguma nga nagabakas sa duta, mga contractual worker, mga imol sa syudad, mga manubo-inkam nga mga propesyunal kag iban pa nga mga trabahador nga nagahimakas kag nagahimud-os! Ang una nga adlaw sang Mayo ginahalad sa tanan nga mamumugon kag trabahador sa bilog nga kalibutan bilang pagkilala sang pinakamalahalon nga papel sang mamumugon sa katilingban kag kabuhi sang katawhan.

Diri sa Pilipinas ginasaulog ang ini nga adlaw sang mga mamumugon, mangunguma kag iban pa nga anak-balhas agod mapabutyag ang ila mapiot nga kahimtangan kag magdemanda sang ila mga kinamatarung pareho sang kasiguruhan sa pagtrabaho, makatarungan nga suhol, paborable nga mga kundisyon sa pagtrabaho, nagakaigo nga mga benepisyo, tunay nga reporma sa duta kag libre nga edukasyon kag serbisyo sosyal.

Pareho sang tanan nga nag-agi nga rehimen wala sang lauman ang mga anak-balhas sang Pilipinas halin sa mata-pobre kag mapintas nga rehimen US-Duterte. Pila ka sulit nga ginapakita ni Duterte halin mismo sa iya baba kag hulag ang iya pagkangil-ad kag kaakig sa mga anak-balhas. Masobra 30,000 ang iya brutal nga pinatay sa ngalan sg gyera sa droga sa diin 99% sini halin sa manubo kag pigado nga sahi. Sa tunga sang oposisyon sang mga drayber kag opereytor sa jeepney phase-out ang sabat ni Duterte amo nga ëmagutom kayo kung magutom, wala akong pakialamí. Sa tunga sang krisis sa COVID19 sang nagpabutyag ang mga pigado nga gutom sila bangod ginadilian sang lockdown sang gobyerno nga makatrabaho sila, ang order ni Duterte sa iya kapulisan amo nga ëkill them all, shoot them deadí.

Padayon man ang iya pamahog nga hulugon ang martial law kon padayon ang mga kapyerdihan sang iya mga soldado kontra sa NPA. Pero ang direkta nga ginpahog niya amo ang mga ligal nga demokratiko nga mga organisasyon sang mga kubos kag anak-balhas. Subong nga adlaw abril 30, ginpatupa gid sang berdugo ang iya pamahog paagi sa pagpatay kay Jory Porquia isa ka organisador sang Bayan-Panay nga nagatrabaho para sa interes kag kaayuhan sang mga kubos kag pigado.

Ang mga mamumugon, mangunguma kag iban pa nga nagapangabudlay nga mga sektor kag pumuluyo indi malingkang sang matalaw kag patraidor nga pamatay sang pasista nga rehimeng Duterte. Ginatos ka tuig na nga nagapanalaytay ang rebolusyonaryo nga tradisyon kag diwa sang masang Pilipino batok sa pagpanakop, pagpanghimulos kag pagpamigos. Ang sahing mamumugon kag mangunguma ang mayor nga nagbato kontra sa kolonyalistang Espanyol, kolonyalistang US kag pasistang Hapon.

Sa subong nga pungsudnon-demokratiko nga rebolusyon ang pumuluyong Pilipino may Partido sang proletaryado nga nagapamuno kag ara sa unahan, may Bagong Hangaway sang Banwa sang mangunguma, mamumugon, pamatan-on kag iban pa nga ginahimuslan kag ginapigos kag may pungsudnon nga nagahiliugyon nga prente nga amo ang pinakamasangkad nga paghiliusa kag paghugpong sang minilyon nga Pilipino batok sa imperyalistang US kag iya papet nga rehimen. Wala sang pinakabrutal, pinakayawan-on kag pinakagamhanan nga gahum ang makapaluhod sa minilyon nga pumuluyo nga determinado kag pursigido nga pukanon kag lutuson ang US-Duterte nga pangginahom.

Saludo sa mga mamumugon, mangunguma, tanan nga nagapangabudlay kag anak-balhas sa maisog nga pagtindog sa aton kinamatarung kag pagbato sa diktaduryang Duterte!
Ibagsak ang US-Duterte nga rehimen!

Concha Araneta, Spokesperson, NDFP-Panay
##

Mabuhay ang Anak-Balhas! Ibagsak ang US-Duterte nga Rehimen! -- NDF-Panay