Mabuhay ang rebolusyonaryong kababaihan, tunay na mga bayani, ina at lingkod-bayan!

,

Sinasaluduhan ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog (MGC NPA-ST) ang lahat ng rebolusyonaryong kababaihan, mga rebolusyonaryong ina at lingkod-bayan ng sambayanang Pilipino. Ang makabagong kababaihan ay nasa prontera ng labanan para puksain ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Kakapit-bisig sila ng malawak na hanay ng mamamayan para pabagsakin ang pasismo’t tiranya ng rehimeng US-Duterte.

Pinatutunayan ng kasaysayan ng rebolusyonaryong pakikibaka sa PIlipinas ang papel ng kababaihan sa pagsusulong ng digmang bayan para sa panlipunang pagbabago. Simula pa noong kolonyalismong Espanyol, nakahanda na ang kababaihang lumaban para sa pagpapalaya ng bayan. Nakatatak sa kasaysayan ang mga babaeng bayani na sina Gabriela Silang, Gregoria de Jesus, Melchora Aquino at marami pang iba. Nagpatuloy ang pakikibaka ng kababaihan hanggang sa kolonyalismong US.

Sa pagpasok ng 1930, pinamunuan ng CPPI ang rebolusyong Pilipino at mahusay na ginabayan ang kilusang kababaihan na nagresulta sa paglahok ng dumaraming bilang ng kababaihan sa pambansa-demokratikong rebolusyon laluna sa muling pagkakatatag ng CPP noong 1968. Sumulong ang kilusang kababaihan sa pagkakatatag ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) noong Marso, 1972 na nagdala ng laban ng kababaihan para sa kanilang karapatan sa larangan ng parlamentaryo at armadong pakikibaka.

Signipikanteng bilang ng kababaihan ang sumapi sa NPA lalo noong panahon ng Martial Law ng diktador na si Marcos. Ilan sa mga ito ang naging mga tagapagpundar ng rebolusyon sa rehiyon na sina Ma. Lorena Barros, Maita Gomez, Rizalina Ilagan, Leticia Pascual, Jessica Sales, Cristina Catalla, Ma. Teresa de Leon, Anastasia Rosanes Valleber at iba pa na nag-ambag sa pagtatayo ng mga larangang gerilya sa hangganang Quezon-Bikol, Sierra Madre, Mindoro at Palawan. Nagkamit ng maningning na tagumpay ang mamamayang Pilipino sa dugong ipinuhunan ng mga bayaning ito at patuloy na nag-aambag ang kababaihan sa pagpapaigting ng armadong pakikibaka sa bansa. Minana at ipinagpatuloy ito ng mga kababaihan ng kasalukuyang panahon kagaya ng mga kababaihang martir sa rehiyon sa panahon ng kasalukuyang diktadura ni Duterte na sina Charity “Ka Rise” Diño, kagawad ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komiteng Rehiyon sa Timog Katagalugan, Ma. Andrea “Ka Naya” Rosal, Rona Jane “Ka Lemon” Manalo, Aileen “Ka Pia” Serna, Lorelyn “Ka Fara” Saligumba, at marami pang iba.

Patuloy na sinusuong ng kababaihan ang marubdob na pakikibaka laban sa pinaigting na kontra-rebolusyonaryong gera ng rehimeng US-Duterte. Nakapagsanay at nakapagpaunlad ang rebolusyonaryong kilusan ng mga babaeng kadre at kumander na handang lumaban sa macho-pasistang rehimen. Hindi madudungisan ang CPP-NPA ng anumang paninira ng rehimeng Duterte kaugnay sa pagtrato sa kababaihan. Malaon nang ipinamalas at pinatunayan ng rebolusyonaryong kilusan ang dalisay na hangarin nitong palayain ang sambayanan at ang makatarungang digmang isinusulong nito na may mataas na pagsasaalang-alang sa kapakanan ng mamamayan at respeto sa kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling balon ang sektor ng kababaihan ng mga Pulang mandirigma sa limang dekadang rebolusyon sa Pilipinas.

Taliwas dito ang ipinapakita at ginagawa ng rehimeng Duterte. Makailang beses na nitong inuudyukan ang kanyang mga tropang militar na pagsamantalahan at lapastanganin ang mga kababaihan. Pinakamasahol ang atas niyang “barilin sa ari” ang mga babaeng NPA. Bukod pa ito sa terorismong inihahasik ng estado sa buong bayan na pumipinsala sa libu-libong mga kababaihan at kanilang mga anak. Umani ito ng kabi-kabilang pagbatikos lalo sa hanay ng kababaihan at iba pang sektor. Higit na itinutulak lamang nitong sumalig ang kababaihan sa rebolusyon bilang tanging sandata ng bayan para sa paglaya ng buong bayan at pagpapalaya sa kababaihan.

Sa harap ng pasismong inihahasik ng estado, matatag at hindi bumubuway ang paninindigan ng militanteng kababaihang Pilipino. Dakila ang mga rebolusyonaryong kababaihang nagpapatuloy sa mayamang pamanang iniwan ng mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan, laluna ang mga nagmula sa hanay ng kababaihan. Sila ang mga tunay na inang naghahangad na makaalpas ang mga anak ng bayan sa pang-aalipin at pagsasamantala. Sila ang mga tunay na lingkod-bayan na nag-alay ng kanilang buong husay at talino sa pagtatayo ng bagong lipunan at tunay na gubyernong nagtataguyod sa interes ng malawak na sambayanan.###

Mabuhay ang rebolusyonaryong kababaihan, tunay na mga bayani, ina at lingkod-bayan!