Mabuhi ang Christians for National Liberation sa okasyon sa ika-50 nga anibersaryo niini!

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Gipaabot sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang ilang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa Christians for National Liberation (CNL). Isip mga kaalyado sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), ang PKP ug ang CNL hugot nga nagtinabangay sulod sa lima ka dekada aron ipadayon ang mga pangandoy sa katawhang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Sa milabayng singkwenta ka tuig, ang CNL nakapatumaw og daghang rebolusyonaryo, kadre sa Partido ug Pulang manggugubat nga nag-umol sa ilang pagtoo ug bukasyon sa pag-alagad ngadto sa paghalad sa ilang kinabuhi alang sa mga dinaugdaug ug pinahimuslan. Dili lang pipila ka myembro sa CNL ang nahimong mga lider sa Partido ug kumander sa BHB ug mipas-an sa malisud nga tahas sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ubay-ubay nga nangulong myembro sa NDFP ang mitumaw gikan sa CNL.

Atong hatagan og pasidungog ang mga rebolusyonaryong bayani ug martir nga naggikan sa han-ay sa CNL. Ang ilang katapusang sakripisyo alang sa rebolusyonaryong kawsa sa katawhan pagahandumon hangtud sa kahangturan.

Ang CNL natukod eksakto usa ka siglo human sa pagkamartir sa mga pari nga silang Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos ug Padre Jacinto Zamora (kolektibong nailhan isip Gomburza) nga gipatay sa kolonyal nga gobyerno sa Espanya tungod sa ilang pagsibaw sa ilang mga tingog batok sa mga pag-abuso ug tungod sa ilang papel sa pag-alsa sa mga Pilipino sa Cavite. Sa dagan sa kasaysayan, ubay-ubay nga Pilipinong relihiyoso nga mga personahe ang miako og aktibong papel sa pagsukol batok sa gamhanang mga kolonyalista ug pakigbisog alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan.

Ang pagkatukod sa CNL singkwenta ka tuig ang milabay kabahin sa makasaysayanong pagpadayon sa progresibong panghunahuna ug aktibismo sa mga Pilipinong Kristyano ug uban pang relihiyoso. Ang CNL usa sa mga lig-ong mibarog batok sa balaod militar ug naglunsad sa malisud nga pakigbisog batok sa pasistang diktadurya.

Sa tibuok kasaysayan niini, malampusong gihagit sa CNL ang reaksyunaryo, konserbatibo ug kleriko-pasistang pwersa nga nagdominar sa Simbahang Katoliko ug uban pang relihiyosong pundok ug nagdani sa daghang maalam nga relihiyoso ngadto sa progresibo ug rebolusyonaryong kawsa. Ang aktibong partisipasyon sa CNL sa demokratikong rebolusyon sa katawhan tataw nga nagpamatuod nga ang mga komunista ug dili komunista mahimong magtinabangay alang sa kawsa sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Ang CNL padayong mipatuman sa importanteng tahas sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Nakatabang kini sa pagbutyag sa mga sakit sa imperyalismo, pyudalismo ug burukrata-kapitalismo nga padayong nanglupig ug nagpahimulos sa lapad nga masa sa mga mamumuo, mag-uuma ug uban pang katawhang Pilipino.

Isip nagsilbing iwag sa madulum nga panahon sa balaod militar, nagtinguha karon ang CNL nga magsilbing tinubdan sa kahayag atubangan sa kaylap nga pagpanglingla ug pagsulay nga ibalik ang kurakot ug malupigon nga paghari sa mga Marcos ug ipadayon ang tiranya sa dinastiyang Duterte.

Padayong ginadala sa CNL ang kawsa sa katawhan alang sa nasudnong demokrasya sa relihiyoso ug lapad nga sektor sa katilingban ug miawhag sa liboang katawhan ngadto sa dalan sa militanteng pakigbisog ug rebolusyonaryong pagsukol. Nagpadayon usab kini sa pagpasiugda sa kaangayan ug panginahanglan sa paglunsad sa gubat sa katawhan, ingonman sa pangandoy sa katawhan alang sa usa ka makatarunganon ug malungtarong kalinaw.

Mabuhi ang mga Christians for National Liberation!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Mabuhi ang katawhang Pilipino!

Mabuhi ang Christians for National Liberation sa okasyon sa ika-50 nga anibersaryo niini!