Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas sa iyang Ika-50 Anyos nga Bulawanong Kasaulogan! Iasdang ang Malungtarong Gubat sa Katawhan Hangtod sa Mahayag nga Kadaugan!

 

 

Ang Komunista Partido sa Pilipinas, ubos sa teoritikanhong bandera sa Marxismo-Leninismo-Maoismo, bantugang nakig-away ug determinadong nangulo sa bag-ong demokratikong rebolusyon sulod sa 50 anyos nga kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog batok sa imperyalismong US, pyudalismo ug burukrata-kalitalismo. Walay paglurang ang rebolusyonaryong diwa sa PKP sa paghatag sa husto ug tin-awng mga giya diha sa pagkab-ot sa mabayanihong mga kadaogan, sa pagsulbad sa kumplikadong mga suliran sa pagpaasdang, apil ang pagsaway ug pagtul-id sa makadaot nga mga pagsimang ug sa padayong pagpalig-on niini sa ideolohiya, pulitika ug organisasyon. Sulod sa 50 anyos, masaligon ug walay pagduhaduha ang PKP nga malumpag ang reaksyonaryong estadong semikolonyal ug semipyudal, makab-ot ang hingpit nga kadaugan sa malungtarong gubat sa katawhan padulong sa sosyalismo ug, sa halayong unahan, ang komunismo.

Hinuptan ang gamhanang mga hinagiban sa armadong pakigbisog ug sa hingpit nga pagsalig sa dili-mahubsang kusog sa nagkahiusang prente, diin ang hut-ong mamumuo ug mag-uuma ang pundasyon, gipamunoan sa proletaryadong Partido ang lain-laing porma sa pakigbisog sa pakigharong sa mga makihut-ong kaaway sa katawhan. Napatigbabawan sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ang bangis ug duguong mga kampanyang militar sa AFP pinaagi sa mga taktikal nga opensiba sa Bagong Hukbong Bayan, pagtukod sa baseng masa ug pagpatuman sa rebolusyong agraryo sa kabukiran samtang gipakusog ang segundaryo apan importante kaayong suportang papel sa ligal nga demokratikong kalihukang masa nga nakabase sa kasyudaran. Gibutyag ug gisuklan sa Partido ang malinglahong mga kampanyang saywar nga walay-puas gibuga sa reaksyonaryong mga torotot sa imperyalismo ug lokal nga nanagharing hut-ong, apil na ang mga rebisyonistang traydor. Hangtod karon, ang lanog nga kapakyasan sa miaging unom nga magkasunod-sunod nga mga papet nga rehimen nga mabungkag ang PKP ug tibuok rebolusyonaryong kalihokan mao pa gihapon ang haw-ang nga giyawyaw ug gisalimuang sa rehimeng US-Duterte. Atubangan sa pasistang mga bahad, hingpit masaligon ang PKP nga malahutayan niini ang diktaduryang US-Duterte ug ang mosunod nga mga papet nga rehimen nga mopuli niini.

Ang proletaryong partido lig-ong nakagamot sa batakang masang mamumuo ug mag-uuma sa mayor nga mga isla, kasyudaran ug kalungsoran nga naglangkob sa liboan ka baryo sulod sa tanang mga rehiyon. Ang pagtukod sa mga natarang gerilya, mga gerilyang platun ug anam-anam nga pagpatuman sa rebolusyonaryong reporma sa yuta sa kabukiran mihawan sa dalan sa pagpatumaw ug pagbusikad sa mga demokratikong organo sa pulitikanhong gahum , pagpataas sa ekonomikanhon, pulitikanhon ug pangkultural nga kaayohan sa masa, sa ingon, nahimong posible ang paglahutay sa armadong pakigbisog ug sa ligal nga kalihukang masa nga nakabase sa kayudaran bisan ilalom sa pinakagrabeng pasistang mga pangatake. Ang Partido mao ang nagsilbing bahi nga pangulohan sa mga pakigbisog sa katawhan aron matigom ang kusog sa armadong pakigbisog ug kalihukang masa sa kasamtangan gikan sa halos wala sa sinugdanan.

Sulod niining hataas nga 50 anyos, gibayran sa rebolusyonaryong sakripisyo, kinabuhi ug dugo, ang Partido padayong nakakab-ot sa dinagkong mga pagtikang paabante. Pinaagi sa mga pagtuon ug pagdapat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa kongkretong kahimtang, ang Partido lig-ong nagakat-on sa mga pagtulun-an gikan sa mga positibo, ingon sa mga negatibo, nga mga kasinatian sa pangpulitika, pangmilitar ug pang-organisasyon nga mga tahas sa pagpaasdang.  Nalunsad niiini ang duha ka bantugang kalihukang pagtul-id nga miresulta sa pagtaas sa pang-idyolohiyang kalagsik sa tibuok organisasyon sa Partido aron lig-ong mapamunoan ang mga pakigbisog sa masa.

Diha sa absolutong pagpangulo sa Partido sa Bagong Hukbong Bayan, natukod ug gipanday sa Partido ang usa ka disiplinado, maisogon ug maalamon nga hukbo sa mga mamumuo ug mag-uuma nga giamuma alang sa pakigsangka, pagproganda, pag-organisa ug pagpalihok sa masa.

Ang Partido nagahupot sa matig-a nga determinasyong pangulohan ang malungtarong gubat sa katawhan sa mosunod nga mas taas nga mga ang-ang ug kab-uton ang hingpit nga kadaugan sa umalabot nga katuigan. Ang ekonomikanhon ug pulitikanhong mga kontradiksyon nga gibunga sa semikolonyal ug semipyudal nga kinaiya sa katilingbang Pilipino padayong nagkagrabe ug nagkalalom ubos sa pagharing diktador sa rehimeng US-Duterte. Ang pasugmat-sugmat nga krisis sa tibuok sistemang kapitalista sa kalibotan, nga mas gipalalom pa sa pagbuto sa krisis sa pinansya sulod sa kapin nang dekada nga paglanat, nagresulta sa kaylap nga kaguliyang ug pagkabangkrap sa mga ekonomiya, apil na ang abanteng kapitalistang kanasuran. Ang labing naigo mao ang 80% sa kanasuran sa kalibotan nga, susama sa Pilipinas, anaa sa kahimtang nga semikolonyal ug semipyudal.

Paborable kini nga mga kundisyon sa krisis sa tibuok kapitalistang sistema sa kalibotan ug sa mga semikolonyal ug semipyudal nga kanasuran alang sa mga posibilidad sa pagkab-ot sa rebolusyonaryong kadaogan. Matod pa sa mga bantugang komunista, ang mga kundisyon nga paborable dili paigo nga garantiya. Mahukmanon ang mamugnaong papel sa tawo sa kadaogan sa gubat. Mahukmanon sa pagkab-ot niini nga makasaysayanong tahas mao ang lig-ong pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas nga napamatud-an na sa milabayng 50 anyos isip mao ang pina-organisado, pinaka-determinado, pinamatinud-anong kwartel sa hut-ong proletaryado nga nagahupot sa walay pagkaparot nga teorya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo alang sa hingpit nga nasudnong kalingkawasan ug demokrasya padulong sa sosyalismo.

Gilatag sa nasudnong pamunoan sa PKP ang mga taktikal ug estratehikong mga tahas sa tibuok ginsakpan aron mapataas ang  malungtarong gubat sa katawhan ngadto mas taas nga mga ang-ang. Sama sa ubang mga rehiyon sa nasud, ang Zamboanga Peninsula Region nagaduyog sa mapakigbisogong mga awhag alang sa dugang paningkamot alang sa paspas, tanang-bahin ug higanteng mga pagtikang.

Mabuhi ang ika-50 anyos nga bulawanong pagpangulo sa Partido Komunista sa Pilipinas!

Kumpletohon ang mga tahas hangtod sa kadaugan!

 

Ka Mario J. Jose

Zamboanga Peninsula Region

Desyembre 26, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas sa iyang Ika-50 Anyos nga Bulawanong Kasaulogan! Iasdang ang Malungtarong Gubat sa Katawhan Hangtod sa Mahayag nga Kadaugan!