Magbubukas ang BHB ng makataong daanan para sa bakunang Covid-19

Read in: English

Usaping prinsipyo para sa BHB ang pagrespeto sa lahat ng makataong pagsisikap na makatutulong sa masa. Kaya naman, titiyakin ng BHB na ang pagbabyahe ng mga bakuna laban sa Covid-19 ay mabibigyan ng makataong daanan para sa ligtas at mabilisang pagbyahe sa mga base at larangang gerilya.

Mahigpit naming iminumungkahi na ang transportasyon, distribusyon at kampanyang pagbabakuna laban sa Covid-19 lalo na sa mga liblib na lugar ay isagawa ng pang sibilyang makataong ahensya na may mga tauhang sinanay at mayroong sapat na pasilidad para isagawa ang gayong mga misyon.

Ang mga sasakyang hindi pag-aari ng Red cross na gagamitin para sa pagbyahe ng mga bakuna ay dapat malinaw at matamang markahan ng pulang krus sa puting bakgrawn.

Mahigpit rin naming iminumungkahi na hindi ibyahe ng mga sasakyang militar ng AFP ang mga bakuna, lalo na yaong walang tamang marka at naglululan ng armadong mga sundalo. Sa nagdaang taon, naglunsad ang AFP ng mga operasyong kombat at saywar sa tabing ng pagpapatupad ng mga restriksyon kaugnay ng Covid-19.

Hindi mahihikayat ang mamamayan na magpabakuna kung gagamitin ang AFP para sa pagbyahe ng mga bakuna lalo na sa maraming lugar sa kanayunan na na-trauma dahil sa paggarison ng militar sa kanilang mga baryo at pagmimisayl ng kanilang mga helikopter.

Maging sa ngayon, nag-aalala ang masang magsasaka na gagamitin ng AFP ang kampanyang pagbabakuna para sa kontrainsurhensya at ipataw ang kundisyon: dapat “sumurender” bago mabakunahan.

Magbubukas ang BHB ng makataong daanan para sa bakunang Covid-19