Magpabiling buhi ang handumanan ni Ka Oris hangtud sa kahangturan

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoHiligaynonChinese

Ang Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug ang National Operational Command sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) naghatag sa labing taas nga pasidungog ug naghatag sa labing hugot nga mapulang pagsaludo kang Ka Oris (Kaubang Jorge Madlos), kanhing tigpamaba sa BHB. Walay-kaluoy nga gipatay niadtong Oktubre 29, 2021 si Ka Oris, uban sa iyang medical aide nga si Ka Pika samtang nagbyahe alang sa regular nga pagpatsek-ap ug pagpatambal. Si Ka Oris nag-edad og 74.

Ang ti­bu­ok Par­ti­do, ta­nang re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa ug mga hi­ga­la sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan na­su­bo pag-a­yo sa pag­ka­ma­tay ni Ka Oris. Na­wad-an og im­por­tan­teng kad­re ug li­der ang Par­ti­do, Ba­gong Huk­bong Ba­yan ug ti­bu­ok re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan. Apan wa­lay an­gayng isau­log ang kaa­way sa iyang pag­ka­ma­tay. Sa wa­la pa si­ya gi­pa­tay, li­bo­an na ka mga su­mu­su­nod ang naag­hat, na­ban­say ug na­pa­lam­bo ni Ka Oris. Ang iyang pag­ka­mar­tir la­baw pang mi­pa­da­sig sa ka­sam­ta­ngan ug sa su­mu­su­nod nga mga he­ne­ra­syon nga ipa­da­yon ang de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han pi­naa­gi sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han.

Hu­got nga nag­kig-u­nong ang Ko­mi­te Sentral kang Ka Ma­ria Ma­la­ya, asa­wa ni Ka Oris, sa ilang mga anak, in­gon­man sa pa­mil­ya ug mga hi­ga­la ni Ka Pi­ka. Na­gu­ol pag-a­yo ang ka­taw­hang Pi­li­pi­no sa ilang ka­ma­ta­yon. Dakung kagul-anan ang gibati sa la­pad nga ma­sa, ila­bi­na sa daghang mga mag-uu­ma ug ka­taw­hang Lu­mad nga per­so­nal nga na­hi­ma­mat ni Ka Oris sa ka­pin li­ma ka de­ka­da nga pag-a­la­gad sa re­bo­lu­syo­n, apan sa susa­mang hi­ga­yon, na­su­ko kung giun­sa si­ya pag­pa­tay sa mga ta­la­wan ug wa­lay du­ngog nga mga pa­sis­ta.

Kus­ga­non na­mong gi­na­kun­de­na ang Armed Forces of the Phi­lip­pi­nes (AFP), par­ti­ku­lar ang 4th Infantry Divi­si­on, sa ilang pag­pa­tay kang Ka Oris ug Ka Pi­ka ug ang sa­gun­son nga mga ba­kak nga gi­pa­kay­lap sa mga upi­syal sa mi­li­tar aron ta­bu­nan ang ilang kri­men. Si Ka Oris ug iyang ka­tim­ba­ya­yong nag­sa­kay sa ha­bal-ha­bal ug nag­su­bay sa kal­sa­da gi­kan sa sentro sa lung­sod sa Impa­sug-ong sa pru­bin­sya sa Bu­kid­non pa­du­long sa na­tio­nal highway di­hang giam­bus si­la sa mga sun­da­lo nga sa­kop sa 403rd Infantry Bri­ga­de.

Sa­yon ra un­ta si­lang gi­da­kop sa AFP tu­ngod kay ang du­ha wa­lay ar­mas ug wa­la sa po­si­syon nga ma­kig­sang­ka. Hi­nu­noa, gi­pa­ma­tay si­la sa mga pa­sis­ta pi­naa­gi sa mga ba­la sa ilang ka­ta­la­wan. Wa­lay hing­pit nga ka­dung­ga­nan sa pag­pa­tay sa usa ka kaa­way nga wa­lay ika­su­kol. Ang pag-ang­kon nga si Ka Oris na­pa­tay sa ar­ma­dong engkwentro sa usa ka yu­nit sa BHB usa ka da­kung ba­kak nga gi­su­por­ta­han sa usa ka mul­ti­mil­yon nga pag­pa­mom­ba gi­kan sa ka­ha­ngi­nan sa duul nga bu­kid aron mag­mug­na og impre­syon sa usa ka gra­beng panagsangka.

Na­sa­yod ka­mi nga ang pla­no sa pag­pa­tay kang Ka Oris per­so­nal mis­mong gi­di­re­her sa ti­ra­no. Sa wa­lay du­ha-du­ha, ang pi­nal nga ka­man­do­an sa pag­pa­tay kang Ka Oris gi­man­do ni Rod­ri­go Du­ter­te. Nag­pu­li­ki si Du­ter­te sa pag­pa­tay sa mga li­der sa Par­ti­do ug BHB sa sa­yop nga pag­to­ong ma­hi­mo ni­yang ta­pu­son ang re­bo­lu­syon pi­naa­gi sa pag­pa­tay sa mga li­der nii­ni. Sa suk­wa­hi, ang du­go ni Ka Oris la­baw pang mag­pa­ta­bu­nok sa yu­ta kun asa moli­pang ug mo­ga­mot ang mga pat­ri­yo­ti­ko, de­mok­ra­ta ug re­bo­lu­syo­nar­yo.

Si Ka Oris na­ma­tay nga ba­ya­ni, gi­pa­tay sa mga pa­sis­ta sam­tang na­kig­bi­sog alang sa na­sud­non ug ka­ti­ling­ba­nong ka­ling­ka­wa­san. Sa iyang ka­ta­pu­sang gi­nin­ha­wa, si Ka Oris usa ka ti­nu­od nga ko­mu­nis­tang kad­re ug mang­gu­gu­bat. Su­lod sa ka­pin li­ma ka de­ka­da, bug-os ug wa­lay pag­lu­bad ni­yang gi­ha­lad ang iyang ki­na­bu­hi sa kaw­sa sa ta­nang di­na­ug­da­ug ug pina­hi­mus­lang ka­taw­han aron iling­ka­was si­la sa ka­de­na sa im­per­ya­lis­mo, pyu­da­lis­mo ug bu­ruk­ra­ta ka­pi­ta­lis­mo.

Isip usa ka batan-ong aktibista sa sayong bahin sa dekada 1970, naawhag siya sa kawsa sa demo­krasya ug katilingbanong paglihok, nga naningkamot aron haw-ason ang katawhan gikan sa kakabus ug kagu­tom. Mitabang siya sa pag-orga­nisa sa iyang mga isig ka estud­yante sa Central Mindanao University, Musuan sa Maramag, Bukid­non. Anaa siya sa iyang ikalimang tuig isip estudyante sa agricultural engineering sa dihang gideklarar ang balaod militar niadtong 1972. Miundang siya sa kolehiyo ug nag­pa­hisakop sa Chi Ro ug Federation of Free Farmers. Giaresto siya niad­tong 1974 ug gipriso hangtud 1976. Nagpalig-on sa iyang desisyon nga mosampa sa armadong rebolusyon ang pasis­tang pagpanumpo ilalum sa balaod militar. Sa dihang nakagawas siya, miadto dayon siya sa kabanikanhan.

Mi­sam­pa si­ya sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan isip usa ka ba­tan-on ug na­hi­sa­kop sa usa sa mga unang iskwad sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat sa Min­da­nao, par­ti­ku­lar sa Ami­ha­nang Min­da­nao. Mia­ko si­ya og im­por­tan­teng pa­pel sa pag­da­ku sa BHB hang­tud sa de­ka­da 1970 ug 1980. Gi­kan sa pi­pi­la ka mga iskwad, ang BHB mi­dag­han ngad­to sa pi­pi­la ka mga kum­pan­ya sam­tang si­la nag­lun­sad og gim­bu­ha­tong ma­sa, ak­syong mi­li­tar ug pag­lun­sad og mga an­tip­yu­dal nga pa­kig­bi­sog. Na­kig-a­way ang BHB alang sa in­te­res sa ma­sang mag-uu­ma ug Lu­mad ug gi­de­pen­sa­han ang ilang kau­ga­li­ngon ba­tok sa mga ar­ma­dong ahen­te sa es­ta­do ug dag­kung ka­pi­ta­lis­tang kum­pan­ya sa pagtro­so ug pag­mi­na ug plan­ta­syon nga mii­log sa mga uma­han ug sa yu­tang ka­bi­lin.

Gip­rak­ti­ka ni Ka Oris ang lin­ya sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han pi­naa­gi sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han, ug na­ki­ta ni­ya ang ka­hus­to nii­ni. Ang Par­ti­do ug BHB la­lum ug la­pad nga mi­ga­mot sa ka­ba­ni­kan­han. Dag­hang por­ma sa mga re­bo­lu­syo­nar­yong or­ga­ni­sa­syong ma­sa ang mi­sa­ling­sing ug nag­sil­bi nga pun­da­syon sa pag­tu­kod og mga or­ga­no sa pu­li­ti­kan­hong ga­hum nga nag­du­ma­la sa mga gim­bu­ha­ton sa eko­no­mi­ya, pu­li­ti­ka, edu­ka­syo­n, kul­tu­ra ug mi­li­tar sa ang-ang bar­yo pa­ta­as. Bi­san pa sa mga hul­ga sa pa­sis­tang pag­pa­num­po, li­bo­an ang na­hi­mong myembro sa Par­ti­do aron mo­ta­bang sa pag­pa­ngu­lo sa gu­bat sa ka­taw­han.

Na­dak­pan si Ka Oris niad­tong 1987 hu­man sa pag­ka­hug­no sa his­gu­ta­nang pang­ka­li­naw sa gub­yer­nong Co­razon Aqui­no. Nap­ri­so si­ya su­lod sa li­ma ka tuig. Sa maong panahon, na­ki­ta sa BHB sa Min­da­nao ang kag­ra­be sa mga ka­say­pa­nan sa ahat nga re­gu­la­ri­sa­syon ug in­su­rek­syo­nis­mo kun diin ang mga Pu­lang mang­gu­gu­bat sa BHB hi­la­bi­han nga na­ka­kon­sentra sa mga ba­tal­yon nga wa­la mi­tak­do sa ho­ri­son­tal nga pag­ka­tag nii­ni ug sa kaa­lau­tan sa pag­pa­lag­sik ug pag­pa­la­pad sa ba­seng ma­sa. Sa ka­ta­pu­san, pag-uk-uk ug paghuyang sa suportang masa nagpamatuud sa wala nasustiner nga mga ka­dau­gan sa BHB sa ula­hing ba­hin sa 1980s hang­tud 1990.

Si Ka Oris nag­sil­bi isip usa sa pi­na­ka­lig-on nga mga ha­li­gi sa Ika­du­hang Ban­tu­gang Ka­li­hu­kang Pag­tul-id nga gi­dek­la­ra sa Ko­mi­te Sentral niad­tong 1992 aron tul-iron ang mga ba­ta­kang Marxis­ta-Le­ni­nis­ta-Maois­tang prin­sip­yo sa Par­ti­do ug ang estra­te­hi­kong lin­ya nii­ni sa de­mok­ra­ti­kong re­bo­lu­syon sa ka­taw­han pi­naa­gi sa ma­lung­ta­rong gu­bat sa ka­taw­han. Lig-on si­yang mi­ba­rog ba­tok sa mga re­bi­syu­nis­ta ug “Wa­la” nga mga opor­tu­nis­ta diin la­kip nii­ni ang mga kan­hi kad­re sa Ko­mi­syon sa Min­da­nao nga sa ngad­to-ngad­to na­hi­mong mga tray­dor sa re­bo­lu­syo­nar­yong kaw­sa. Ka­nu­nay ni­yang gi­na­sul­ti nga di­li ang kaa­way ang ha­pit ma­ka­puo sa BHB sa Min­da­nao niad­tong de­ka­da 1980 ug sa­yong ba­hin sa de­ka­da 1990, kun­di­li ang kau­ga­li­ngong mga kahuyangan ug di­li maa­yong mga de­si­syon sa huk­bo.

Sa mi­la­bay nga du­ha ka de­ka­da, gi­pa­ngu­lu­han ni­la Ka Oris ug uban pang mga kau­ban ang Par­ti­do, BHB ug mga re­bo­lu­syo­nar­yong pwer­sa sa Northe­ast Min­da­nao. Ang gu­bat sa ka­taw­han mag­di­la­ab sa li­ma ka re­hi­yon sa is­la sa Min­da­nao sam­tang gi­pa­tu­man sa BHB ang lin­ya sa sub­sub ug ma­luk­pa­nong ge­ril­yang pa­kig­gu­bat su­bay sa nag­ka­la­pad ug nag­ka­la­lum nga ba­seng ma­sa.

Niad­tong 2015, gi­tu­boy si­ya isip usa sa mga na­ngu­long ku­man­der sa Na­tio­nal Ope­ra­tio­nal Com­mand sa BHB isip pag-i­la sa aban­teng ka­si­na­ti­an sa pag­lun­sad sa gu­bat sa ka­taw­han sa is­la. Niad­tong 2016, gi­pa­tu­man ni Ka Oris ang usa ka mahinungdanong pa­pel nga ti­gu­mon ang ha­los usa ka ga­tos nga mga kad­re gi­kan sa ta­nang re­hi­yo­nal nga ko­mi­te sa Par­ti­do sa ti­bu­ok Pi­li­pi­nas aron ipa­ta­wag ang ma­ka­say­sa­ya­nong Ika­du­hang Kong­re­so sa Par­ti­do. Atol sa Kong­re­so, na­pi­li si Ka Oris isip myembro sa Ko­mi­te Sentral, Ka­wa­ni­han sa Pu­li­ti­ka ug Ko­mi­teng Tig­pa­tu­man, ug gi­ta­ha­san nga ma­hi­mong usa sa mga na­ngu­long kad­re sa Ko­mi­syong Mi­li­tar ug Ko­mi­syon sa Min­da­nao. Gi­ta­ha­san usab si­ya isip con­sul­tant sa Na­tio­nal De­mocra­tic Front of the Phi­lip­pi­nes (NDFP) sa ne­go­sa­syong pang­ka­li­naw.

Isip li­der sa Par­ti­do, gi­tun-an ug hu­got nga gip­rak­ti­ka ni Ka Oris ang Marxis­mo-Le­ni­nis­mo-Maois­mo. Na­ga­ga­hin si­ya og pa­na­hon sa pag­ba­sa ug pag­ba­sa-u­sab sa mga kla­si­kong si­nu­lat pang­mi­li­tar ila­bi­na sa mga ban­tu­gang li­der-ko­mu­nis­ta sa­ma ni­la Mao Ze­dong, Ho Chi Minh ug Vo Ngu­yen Giap. Makuti ni­yang gi­tun-an ang ka­say­sa­yan ug ma­lam­pu­song mga ka­si­na­ti­an sa pag­lun­sad og gu­bat sa ka­taw­han sa se­mi­ko­lon­yal ug se­mip­yu­dal nga mga na­sud. Ka­nu­nay si­yang na­da­sig sa mga epi­kong pa­kig­bi­sog sa mga di­na­ug­da­ug ug pi­na­hi­mus­lang mga hut-ong sa ti­bu­ok ka­say­sa­yan.

Mi­ga­hin si­ya og pa­na­hon ug mi­pa­am­bit sa iyang ka­ha­nas sa pag­ban­say sa mga ba­tan-ong kad­re ug Pu­lang mang­gu­gu­bat sa ar­te ug si­yen­sya sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat. Nag­su­lat si­ya og mga man­wal ug mga kur­so sa pag­ban­say pa­ra sa mga upi­syal ug mang­gu­gu­bat sa BHB nga na­pa­lam­bo sa karaan ug bag-ong mga ka­si­na­ti­an sa pag­lun­sad sa ge­ril­yang pa­kig­gu­bat. Gi­ha­ta­gan ni­yag du­so ang pag­pa­ta­wag sa mga kad­re sa Par­ti­do sa dag­ku ug gag­may nga mga pa­nag­ti­gum, kon­sul­ta­syon ug kom­pe­ren­sya diin si­ya ma­ti­nud-a­non nga ma­mi­naw, mag­pa­am­bit ug ma­kig­lan­tu­gi sa mga kau­ban. Nag­bak­tas si­ya ug lag­yong mga dis­tan­si­ya gi­kan sa usa ka na­ta­rang ge­ril­ya ngad­to sa lain aron di­rek­tang ob­ser­ba­han ang gim­bu­ha­ton sa mga ko­mi­te sa Par­ti­do ug mga yu­nit sa BHB. Sa mia­ging mga tuig, mi­li­bot si­ya sa ka­pu­pud-an aron sa mag­pa­da­sig ug mag­pa­am­bit sa iyang ka­hi­ba­lo sa pag­lun­sad sa gu­bat sa ka­taw­han ta­li­wa­la sa ris­go. Ka­nu­nay ni­yang gi­nai­ngon nga ang mis­mong ­pag­hiu­sa sa mga kad­re ug pag-a­ses sa ilang re­bo­lu­syo­nar­yong prak­ti­ka ta­li­wa­la sa gra­be nga mga ope­ra­syong mi­li­tar usa na ka ka­lam­pu­san.

Si Ka Oris usa ka lig-on nga tig­pa­na­li­pud sa ki­nai­ya­han. Usa sa unang mga de­monstra­syon nga iyang gior­ga­ni­sa isip ak­ti­bis­ta mao ang pro­tes­ta ba­tok sa usa ka kum­pan­ya sa log­ging. Su­lod sa pi­pi­la ka de­ka­da, gi­pa­ngu­lo­han ni­ya ang mga yu­nit sa BHB nga na­kig-a­way ba­tok sa dag­kung mga kum­pan­yang bur­ge­sya kompra­dor nga mi­gun-ob sa ki­nai­ya­han. Gi­ha­ta­gan ni­ya og du­so ang pag­pa­ga­was og pa­ma­ha­yag ma­tag tuig atol sa Earth Day ila­bi­na ta­li­wa­la sa nag­kag­ra­beng kri­sis sa ki­nai­ya­han nga da­la sa ka­pi­ta­lis­tang anar­ki­ya sa pro­duk­syon ug ang ma­ka­da­ot nga epek­to ug ka­da­ot nii­ni sa eko­lo­hi­ya sa ka­li­bu­tan. Gi­de­pen­sa­han ni­ya ang mga ak­syon sa BHB nga maoy mi­pa­ra­li­sa sa mga ma­ki­nar­ya sa mga kum­pan­yang log­ging ug mi­na nga mi­gu­ba sa yu­ta ug nag­pa­hi­mu­los sa ka­taw­han.

Adu­nay pro­mi­nen­teng pa­pel si Ka Oris sa pa­kig­lam­bi­git sa pub­li­ko. Gi­pi­li si­ya isip usa sa mga rep­re­sen­tan­te sa NDFP-Min­da­nao sa ne­go­sa­syong pang­ka­li­naw sa gub­yer­no ni Co­razon Aqui­no niad­tong 1986-1987. Nag­sil­bi si­ya isip tig­pa­ma­ba sa NDFP-Min­da­nao, da­yon sa Ba­gong Huk­bong Ba­yan. Gi­ku­ha ni­ya ang nga­lan nga “Oris” gi­kan sa iyang uyo­an ug ama-a­ma nga si Mau­ricio Rave­lo, kin­sa nag­pa­da­ku ka­ni­ya su­kad niad­tong tres an­yos si­ya. Una si­yang giin­terbyu isip Ka Oris niad­tong 1978 sa usa ka re­por­ter sa Bom­bo Rad­yo.

Isip tig­pa­ma­ba, dag­hang mga mid­ya ang na­hi­ma­mat ni Ka Oris. Dag­han si­yag na­hi­ga­la nga mga re­por­ter ug ma­nu­nu­lat di­li la­mang tu­ngod kay na­ga­pa­in­terbyu si­ya sa bi­san un­sang hi­ga­yon pwe­de, apan ila­bi­na tu­ngod kay si­ya ka­nu­nay nga ma­hi­ga­la­on sa mga per­yo­dis­ta, bi­san sa mga da­yag nga su­pak sa re­bo­lu­syo­nar­yong kaw­sa. Ma­da­si­gon ni­yang gi­su­por­ta­han ang pa­kig­bi­sog alang sa ka­ga­wa­san sa pag­pa­ma­ha­yag o press free­dom. Pi­naa­gi sa iyang mga pa­ning­ka­mot, di­li la­mang pi­pi­la ka mga per­yo­dis­ta ang na­ka­ki­ta kung un­sa ka­la­yo sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan sa ima­he sa mga “te­ro­ris­ta” nga pa­da­yong gi­na­sang­yaw sa mga ti­nu­od nga te­ro­ris­ta—ang mga pa­sis­tang reak­syu­nar­yo. Na­kig­hi­na­bi si­ya sa mga per­yo­dis­ta ug mag­si­sib­ya sa tu­mong nga maa­bot ang pub­li­ko ug mak­la­ro ang mga pang­lan­taw sa re­bo­lu­syo­nar­yong ka­li­hu­kan. Ang mga tig­ba­li­ta nga nakatambong sa mga press confe­rence nga gi-or­ga­ni­sa ni Ka Oris ma­ka­pa­ma­tu­od sa iyang ka­ris­ma ug pag­ka­ma­ub­sa­non.

Ga­ni, bi­san pa sa iyang pag­kai­la­do ug taas ka­tung­da­nan, si Ka Oris nag­pa­bi­lin nga usa ka ma­pa­ub­sa­nong re­bo­lu­syo­nar­yo nga miba­libad sa sa­yon ​​nga ki­na­bu­hi ug mi­pi­li sa li­sud ug bug-at nga ki­na­bu­hi sa usa ka kad­re sa Par­ti­do ug ge­ril­yang mang­gu­gu­bat. Na­pa­tig­ba­ba­wan ni­ya ang iyang ka­him­tang bi­san adu­na si­yay per­ma­nen­teng sa­kit sa pan­tog (tu­ngod sa wa­la da­yon ma­tam­ba­li di­hang anaa pa si­ya sa pri­so­han) pi­naa­gi sa pag­pa­da­yon sa usa ka mat­ngon sa ka­limpyo ug ma­pa­nga­ha­son nga es­ti­lo sa ki­na­bu­hi. Gi­ka­taw-an ni­ya ang ba­lik-ba­lik nga is­tor­ya sa mi­li­tar nga si­ya ma­sa­ki­ton ug nag­lu­ya. Sa kinatibuk-an, nag­pabilin siyang himsog ug naka­sabay pa sa lagyo nga mga lakawan ug mga maniobra bisan niining milabayng mga bulan taliwala sa grabeng operasyon sa kaaway. Ang mga ba­tan-ong Pu­lang mang­gu­gu­bat ug mga re­bo­lu­syo­nar­yo ka­nu­nay nga naag­hat ni Ka Oris, nga ta­li­wa­la sa iyang ba­la­ti­an ug ka­ti­gu­la­ngon nag­pa­da­yon pa gi­ha­pon si­ya sa pag­su­bay sa li­sud nga da­lan sa gu­bat sa ka­taw­han.

Si Ka Oris usa ka ti­pi­kal nga modelo isip ama­han sa pa­mil­ya, ma­hi­gug­ma­on kaa­yo sa iyang asa­wa nga si Ka Ma­ria Ma­la­ya, ug sa ilang du­ha ka anak. Sa­ma sa dag­hang mga re­bo­lu­syo­nar­yo, mia­ngot si­la sa du­gay nga pa­na­hong wa­la mag­ku­yog. Taas kaa­yo ang iyang pag­ta­hud kang Ka Ma­ria, nga nangulong kad­re usab sa Par­ti­do.

Git­ra­tar ni­ya ang mga kau­ban nga adu­nay mai­ni­tong pag­ma­hal, ila­bi­na ang mga ba­tan-on. Adu­na si­yay wa­lay-ki­nu­tu­ban nga gug­ma ug pag­pa­ka­ba­na sa mga kau­ban ug sa ma­sa. Gi­na­si­gu­ro ni­ya nga maa­yong maa­ti­man ang ta­nan. Malipayon siya ta­li­wa­la sa mga li­sod nga sit­wa­syon mao nga da­li si­yang ma­su­od sa mga ta­wo. Si Ka Oris usa ka kau­ban nga gi­ma­hal sa mga Pu­lang mang­gu­gu­bat, sa ma­sang mag-uu­ma, Lu­mad, ug ma­mu­muo, in­gon­man sa nag­ka­la­in-la­ing sek­tor sa ka­syu­da­ran. Alang sa ka­dag­ha­nan, si­ya usa ka ma­hi­gug­ma­on nga ama­han nga nag­pa­ka­ba­na sa dag­ku ug gag­may nga mga mu­lo sa mga kau­ban.

Alang kang Ka Oris, ang pag­hi­gug­ma sa ha­la­pad nga ma­sa sa mga ma­mu­muo ug mag-uu­ma ­ka­tug­bang sa ka­si­lag sa dag­kung aga­long yu­ta­an, dag­kung bur­ge­sya-kompra­dor, mga kum­pan­ya sa mi­na, plan­ta­syo­n, bu­ruk­ra­ta ka­pi­ta­lis­ta, ti­ra­no ug dik­ta­dor, ug sa mga pa­sis­tang te­ro­ris­ta nga nag­pa­lung­tad sa ma­da­ug­dau­gon ug ma­pa­hi­mus­la­nong sis­te­ma. Gi­ga­mit ni­la ang ta­nan ni­lang re­kur­so aron dau­ton ug biay­bia­yon ang ima­he ni Ka Oris. La­baw pa sa pag­ka­ta­la­wan ug pag­ka­wa­lay du­ngog ang pag­sau­log sa mga pa­sis­ta sa ilang pag­pa­tay kang Ka Oris. Gi­nau­log-u­lo­gan la­mang ni­la ang ilang kau­ga­li­ngon sa pag­too nga ang pag­pa­tay kang Ka Oris maoy ka­ta­pu­san sa re­bo­lu­syo­n. Sa­ma sa gii­ngon mis­mo ni Ka Oris, ang re­bo­lu­syon mag­pa­da­yon tu­ngod kay ki­ni ma­ka­ta­ru­nga­non.

Sa pag­pa­tay ka­ni­ya, gi­pa­ban­tog na hi­nu­on sa mga pa­sis­ta si Ka Oris. Nag­pa­bi­lin si­yang bu­hi sa ka­sing­ka­sing ug hu­na­hu­na sa ka­taw­hang Pi­li­pi­no isip usa sa ilang mga ba­ya­ni ug su­lun­don. Ang iyang di­li ma­bun­tog nga di­wa sa re­bo­lu­syo­nar­yong pag­su­kol pa­da­yong mi­tu­hop sa bag-ong he­ne­ra­syon sa mga kad­re sa Par­ti­do ug mga ba­tan-ong Pu­lang mang­gu­gu­bat. Mag­sil­bi ki­ni nga inspi­ra­syon sa umaa­bot nga mga he­ne­ra­syon nga mag­pa­da­yon sa pa­kig­bi­sog alang sa ti­nu­od nga na­sud­nong ka­ga­wa­san ug ka­ti­ling­ba­nong ka­ling­ka­wa­san, yu­ta alang sa wa­lay yu­ta ug na­sud­nong in­dustri­ya­li­sa­syo­n, ug pa­ra sa pag­pa­ling­ka­was sa ka­taw­han gi­kan sa ta­nang ma­tang sa pag­pang­da­ug­da­ug ug pag­pa­hi­mu­los.

Mabuhi ang handumanan ni Ka Oris!

Ipataas ang sulo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo!

Iasdang ang kawsa sa demokratikong rebolusyon sa katawhan!

Ipadayon ang gubat sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan!

Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang katawhang Pilipino!

Magpabiling buhi ang handumanan ni Ka Oris hangtud sa kahangturan