Magpalapad kag magpalig-on, mamumugon batuan kag lutuson ang pasista nga pagginahum

Nagapakighiliusa ang NDF-Panay sa tanan nga mamumugon sa bug-os nga pungsod kag kalibutan sa pagsaulog sang Adlaw sang Mamumugon subong nga Mayo 1. Halin sang tinalikdan nga tuig tubtob subong indi hamak nga kabudlayan ang ginsulay sang mamumugon nga Pilipino sa pagtuhaw sang pandemya nga Covid 19 kag pagsingki sang pasismo sang rehimeng US-Duterte.

Bangud sa pabaya kag palpak nga pagsabat sa pag-atubang sang pandemya labi nga nag-antus ang pumuluyo sa dugang nga kapigaduhon bunga sang pagsarurot sang ekonomiya. Mas naglala ang kahimtangan sang sektor sang mamumugon bangud sa katalagman sg Covid-19 kag militarista nga mga lockdown nga nagbunga sang pagsira sang ginatos ka establisyemento kag paghina sang komersyo. Nagpatuman ang reaksyonaryong estado tubtob sa mga LGU sang madamo nga restriksyon para kontrolon ang hulag sang pumuluyo kag punggan ang paglapta sang Covid. Ginabanta nga 3.8 tubtob 5 ka milyon ang Mamumugon sa pungsod nga nadulaan sang trabaho sa sulod sang isa ka tuig. Bangud sini, ginasigahum nga mas magdamo pa ang mga pigado halin sa 17.6 milyon pakadto sa 29.7 milyon sa pagnubo sang kita kag kawawad-on sang ayuda. Dugang man nga ginapas-an subong sang mamumugon ang tuman ka nubo nga sweldo kag indi maayo nga kondisyon sa pagtrabaho labi na sang mga mamumugon sa ikaayong lawas nga masami naga-atubang sang daku nga risgo nga malatnan sang Covid-19.

Bulag kag bungol ang rehimeng US-Duterte sa singgitan sang mamumugon para sa matarung nga sweldo, maayo nga kondisyon sa trabaho kag ayuda sa panahon sang pandemya. Mas ginpasulabi pa sini ang paggasto sa kontra-pumuluyo nga gyera, mga proyekto pang-imprastraktura nga puno sg kurapsyon, pagbakal sang mga armas, pagbayad sa utang kag pagpatambok sang kaugalingon nga bulsa kag sang iya mga kroni.

Ginatarget sang terorismo sang pasista nga rehimen ang mga mamumugon nga nagpabutyag sang ila diskuntento kag nagdemanda para sa pagpataas sang sweldo, pagdula sang kontraktwalisasyon, kasigurohan kag benepisyo sa trabaho kag ayuda. Madamo sa ila ang nangin biktima sang red tagging, pagpamahug kag brutal nga pagpamatay sang mga pulis kag militar.

Malahalon sa subong para sa kahublagan sang mamumugon nga pabakuron ang kaugalingon nga kubay sa tunga sang nagalala kag masingki nga pagpang-atake sang kriminal nga rehimen. Pareho sang nag-agi nga mga rehimen, wala sang anuman nga malauman nga kaayuhan ang sektor sang pagpangabudlay sa estado nga nagaserbi lamang sa interes sang mga dumuluong nga kapitalista, lokal nga burgesya kumprador kag agalon mayduta. Dapat labi nga pataason ang militansya sang pagbato kag pag-angut sa paghimakas sang malapad nga masang pigos kag ginahimuslan. Mangin makahas sa pagpalapad kag pagpadalum sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa kubay sang mga mamumugon kag hugot nga i-angut ini sa armado nga paghimakas sang mga anak balhas . Tungdan ang makasahi nga pagpamuno paagi sa pagpalig-on sang Partido sa kubay, kag pangunahan ang pagpasulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa para mapundar ang sosyalista nga katilingban sa palaabuton.

Magpalapad kag magpalig-on, mamumugon batuan kag lutuson ang pasista nga pagginahum