Mahitungod sa mga bakak sa AFP sa pagpangrekrut sa mga sibilyan para sa pagpangintel

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa English

Samtang ang brutal nga rehimeng US-Duterte gapakusog sa iyang madinuguon nga kontrarebolusyon, gibubuan niya og pila ka bilyon ka piso para pakusgon iyang makinarya panggyera, lakip na ang pagpangrekrut sa ilahang hubon sa intel. Sa tanang pamaagi, kinahanglan nga balibaran nimo ang mga ingon ani nga pagpanghaylo.

Kung sa una makatintal- kay adunay usa ka sako nga bugas ug pinakamubo P10, 000 kada bulan ug dugangan pa ug ganti kung makapanudlo og target – kini igo lang pagpatalang sa problemang sosyoekonomiko nga giatubang sa mga Negrosanon ug tibuok katawhang Pilipino. Kung ang reaksyunaryong gobyerno matinud-anon sa iyahang pagtabang sa katawhan, hagbay ra unta niyang gitubag ang problema sa kawala’y yuta, wala’y kasigurohan sa trabaho, kapobre, kagutom, ug uban pa, dili lang simple nga pagpatalang sa panginahanglan sa kadaghanan padulong sa pagpangwarta sa mga patong.

Gasilbi ni nga pahimagno sa tanang pamilya. Sa mga asawa, siguroha nga ang inyong bana dili mahimong biktima sa pagpangumbinsi sa AFP. Ang mga bana kinahanglan man magbantay, hilabi na sa kinaiya nga pangbabaye sa militar nga nakapanghimulos sa kababainhan pila ka beses para sa ilahang kalipay. Hasta ang mga bata kinahanglan maglikay sa pagpatalang sa mga reaksyunaryong tropa, ilabi na nga napamatud-an nga sila mga bati nga impluwensya sa pamatan-on.

Samtang ang krisis sosyoekonomiko grabe nga nakaapekto sa katawhan, ang tibuok AFP, PNP, NTF-ELCAC ug tibuok reaksyunaryong gobyerno igo ra nga muhatag og temporaryo ug wala maodit nga mga ‘insentiba’ nga abi nilang mao ra’y gikinahanglang hinabang sa tawo nga makatabon sa ilang korapsyon. Ang ilahang gipanghatag dili trabaho, kay kini makapadelikado sa inyong kinabuhi ug samot samtang sila luwas nga nagpahalipay sa kwarta gikan sa atong buhis.

Ang naginusarang tubag sa tinuod nga problema sa katilingban kay ang hustong pagsukol nga gilunsar sa gihimuslan sa sobra na 53 ka tuig. Ang pinakapatriyotiko ug nasudnon nga angay buhaton dili ang pag-apil sa hanay sa mga pumalatay tawo, kung dili ang pagsubay sa banas sa nasudnon-demokratikong rebolusyon. Kini mao ang solo nga magamit sa masa para langkaton ang imperyalismo, pyudalismo, ug burukrata kapitalismo. Kung ganahan ka nga pangibabawan ang mga kalisdanan nga giimposar sa nagharing sistema, ang pinakamaayo nga solusyon mao ang pagpatapo sa mga organisasyong masa ug kolektibong musukol para sa mga katungod nga wala gihatag sa mismong institusyon nga nangumbinsi nimo’g pagpaapil.

Mas maayo pa gani, ang pagkupot og armas ug ang pagsampa sa NPA isip tinuod nga hukbo sa katawhan nga nanglimbasog para maglunsar og armadong rebolusyon para makatukod og katilingban nga wala gaagad sa sinsilyo sa adunahan (pareha sa pagpangrekrut og intel sa AFP), pero katilingban nga mapuslan ang iyahang rekurso para makabuhi sa kada usa, kung diin ang sweldo nga atong madawat makasustiner sa atong pamilya, kung diin ang kalinong dili lang simple nga wala’y gyera kung dili lakip na ang kawala’y kagutom ug kapobrehon, kung diin atong katungod girespetar- ang demokratikong katilingban nga ang gipakig-awayan sa CPP-NPA ug mga masa nga hinay-hinay gitukod sa kabukiran. ###

Mahitungod sa mga bakak sa AFP sa pagpangrekrut sa mga sibilyan para sa pagpangintel