Mahukmanong patigbabawan ang Konserbatismo, alang sa labaw pang pag-asdang ug pagkab-ot sa mas daghang pang kadaugan!

,

Read in: English

Mapulang pagsaludo ug pagtimbaya gikan sa Komite sa Partido sa NEMR ngadto sa tanan mga Pulang Komander ug pulang manggugubat sa BHB, mga kadre ug membro sa Partido ilabina diha sa kinabuhi ug kamatayon nga pakigbisog niini karong tuiga batok sa grabeng pangataki sa kaaway.

Mapulang pagsaludo diha sa ilang malampusong pagpreserba sa kaugalingon ug sa maisugong pag-alkontra sa mga sustinidong pagpangatake sa kaaway niining tuig 2020 ngadto sa Marso 2021. Atol niini nga pagsaulog gipasidunggan usab ang mga martir niining tuiga, ilabina ang mga kaubang naigo sa mga pangbomba, kini ang bag-ong kasinatian natu sukad sa 2001 (pagkatukod balik sa NEMR, sa dihang giusa kini sa NCMR) nga gigamit ang abanteng himan sa pamomba (FA-50), uban sa mga drones.

Napakyas na usab ang mga dinagkung operasyon sa AFP/ PNP sa NEMR sa tuig 2020 nga gigamit ang mga modernong himan pangbomba sa kahanginan. Walay platon ug nataran nga nabungkag sa mga sustinido, dinagkung mga operasyong militar.

May pipila ka platon nga nakunhoran ang ilang pwersa apan karon nakabawi na kini, nakapadaku na balik sa ilang kaugalingong platon. Sa unang tungang bahin sa tuig 2020, gibandilyo na sa AFP/PNP ug berdugong rehimeng US-Duterte nga ang pokusan nila ang NEMR sa ilang pangpuo nga mga operasyon militar.

Nagdugang kini og mga tropa sa AFP, diin mokabat na sa 6 ka tibuok batalyon sa AFP ug duha ka kompnya (coy) sa laing batalyon sa AFP. May gidugang nga usa ka brigade ang 901st command. Gipaubos lang sa 901st brigade command ang batalyon sa 29th IB PA, 36th IB PA ug 30th IB PA, kini nga mga batalyon daan na nga nadeploy sa NEMR igo ra nagbutang og command sa brigade nga gikan sa Cagayan de Oro City. Sa miagi kining 901st gikan sa Luzon. Nakabasi ang 901st brigade sa Santa Cruz, Placer, Surigao del Norte.

Dili matino kung naay dala nga DRC yunit kining maong brigade. Ang 401st brigade nagpokus na dinhi sa NEMR ug gidugang ang usa ka batalyon nga 65th IB PA sa Agusan del Sur ug gibalhin ang tibuok 75th IB PA sa Surigao del Sur, gikan sa Front 14 ug kabahin sa Southern Mindanao region. Ang tibuok batalyon sa 3rd SFB PA ubos na usab sa 401st brigade. Ang 67th IB PA anaa sa Surigao del Sur District II ug kabahin sa Agusan del Sur. May tag-usa ka coy sa 25th IB ug 26th IB ang anaa sa NEMR.

Ang dakung bahin sa 25th IB tua sa rehiyon sa SMR ug ang 26th IB tua sa silingan rehiyon sa NCMR. May DRC ang 401st brigade.

Karong bag-o ang 67th IB gipulihan sa 48th IB apan dili pa matino kung ang tibuok batalyon sa 48th IB ang ania sa NEMR.

Sa kinatibuk-an sa NEMR dunay duha ka brigade ug ubos niini ang 6 ka tibuok batalyon ug duha ka coy, may duha ka DRC ug mga pwersa sa PNP.

Ang pwersa sa AFP anaa na nakaposisyon sa mga baryo ug komunidad sulod sa mga nataran. Mokabat na sa 144 ka mga CAFGU detatsment ug 20 ka kampo sa mga Coy HQ. May mga nag-CSP usab. Sa tuig 2020 dungan sa duha ka brigade nga nia sa rehiyon, namatikdan nga nagdaghan ug gipaaktibo ang mga spotter nga nagsubay-subay sa mga tunob ug timailhan asa ang gipondohan sa mga kauban, aron nga matud-an sa kaaway ang mga temporaryong gipondohan sa mga pwersa sa BHB. Gidugangan sab kini sa subsub nga pagpaniid gikan sa kahanginan pinaagi sa mga drones.

Karong tuiga nabag-ohan kita sa duha ka higayon nga naigo sa pamomba gikan sa kahanginan, nga usa kini ka bag-ong kasinatian sa atong pakiggubat batok sa berdugong US-Duterte. Sa miaging katuigan nakasinati na kita nga gipaulanan sa mga kanyon (105 howitzer), gigamitan sa mga pangbomba gikan sa kahanginan (MG-520, OV10 Broncho, SF-260), apan wala kini makahimo og kadaut sa atong han-ay ug sa mga mag-uuma sa mga komunidad. Sa hamubo walay naigo nga mga temporaryong kampo, busa walay nakalas, nasamdan sa atong han-ay.

Sa duha ka higayon nga napunting sa pagpamomba gikan sa kahanginan ang duha ka temporaryong gipondohan sa pwersa sa BHB sa Surigao del Sur, ang natuki nga nag-unang hinungdan niini mao ang mga tigpaniid/asset sa kaaway nga nakalighot/nakasulod o nakaduol sa postehanan, gawas sa mga drones nga sagonson nga naglupadlupad sa palibot ug ibabaw sa postehanan. Apan ang laing upat ka higayon nga pagpamomba sa kahanginan wala nay naigo nga mga kauban.

Sayo pa nakalakaw o nakabalhin na ang mga kauban gikan sa kampo nga gitarget sa pagpamomba ug may tulo ka higayon nga gibiyaang kampo na ang nabomba. Gawas niini nakasinati kita og 36 ka depensibang aksyon nga nakakalas sa kinabuhi sa mga kauban ug may mga depensibang aksyon nga ang pwersa sa BHB ang nakapatay/ nakasamad sa nanulong nga pwersa sa AFP.

Bout ipasabot nakat-on na sa kinaiya sa pagpamomba ang mga pwersa sa BHB ug nakapahaom na kini sa sustinido, dinagkung operasyon sa kaaway.

Nagkat-on na usab kini paglihok sa erya nga anaa na sa sulod ang mga detatsment sa Cafgu ug kampo sa mga coy sa AFP. Taliwala sa sustinido, dinagkung operasyon militar sa kaaway wala malimitahi sa inisyatiba ang mga pwersa sa BHB.

Nakalunsad kini og upat ka malampusong taktikal nga opensiba nga nakasakmit og tag-as nga kalibreng armas. Apan kini nga mga banatan usa lang ang sa Surigao del Norte ug tulo ang sa Surigao del sur. Walay nalunsad nga taktikal opensiba sa Agusan del Sur ug Agusan del Norte, mga isnayp/ harassment ang nalunsad dinhi.

Kini nga kahimtang nagpakita nga wala pa hingpit malabangi ang konserbatismo militar ug ubang mga natad sa mga gimbuhaton sa BHB. Busa mahukmanong patigbabawan ang konserbatismo sa militar ug sa ubang bahin alang sa mas labaw pang pag-asdang ug pagkab-ot sa mas daghang mga kadaugan. Kinahanglang ang tanang platon ug mga pormasyon sa BHB makalunsad og madaogon nga mga taktikal nga opensiba nga makasakmit ug tag-as nga kalibreng mga armas.

Ipadayon ang pagpadugo sa lawas sa kaaway pinaagi sa kaylap nga mga isnayp/harasment nga ilunsad nga may mga tinong target nga masamdan o mapatay. Kinahanglan nga paspas magkat-on sa paglihok sa mga eryang may mga Cafgu detatsment ug kampo sa AFP, magmamugnaon sa gimbuhatong propaganda ug pag-organisa sa kabaryohan alang sa pag-alkontra sa teror nga gimugna sa kaaway.

Kinahanglan mamugna ug matibuok ang masukolong diwa sa gidaugdaug ug gipahimuslan batok sa nagsabwag sa terorismo sa katawhan.

Kinahanglan nga ipalig-on ang panaghiusa sa katawahan alang sa pagdemanda sa mga serbisyo nga gikinahanglan aron makasagubang sa COVID 19, ilabina ang pagdemanda sa libreng bakuna para niini.

Kinahanglang pursigidong ipalambo pa sa BHB uban sa mga mag-uuma ang paglunsad sa mga anti-pyudal nga pakigbisog ug agraryong rebolusyon aron mapataas ang ekonomikanhong kahimtang sa katawhan, sa ingon masulbad ang kakulang sa pagkaon ug makabaton sa himsog nga panglawas nga makasagubang, makadepensa sa sakit nga COVID 19.

Kinahanglan mamugnaon sa lainglaing mga istilo ug pamaagi sa pagpangrekrut sa kabatan-onan alang BHB ug hugot nga matngonan nga walay mga dautang elemento nga makasulod sa atong han-ay.

Kinahanglan nga magmamugnaon ug may inisyatiba sa paghiusa sa linibong katawhan batok sa mga terorismo ni Duterte, AFP ug PNP.

Kining tanan mahimo lang sa pwersa sa BHB kung hugot kining naghupot sa ideolohiya niini ang MLM, hawiran ang politikanhong linya ang-DRK ug hugot nga tumanon ang linya sa organisasyon – ang demokratikong sentralismo. Labaw sa tanan pandayon sa matag usa ka hukbo ug yunit sa BHB ang matngon nga pagpatuman ug pagdapat sa disiplina militar sa BHB.

Maghiusa sa pagpalagpot sa teroristang Duterte!

Berdugong AFP / PNP silotan!

Mabuhi ang ika-52 nga anibersaryo sa BHB!

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Mahukmanong patigbabawan ang Konserbatismo, alang sa labaw pang pag-asdang ug pagkab-ot sa mas daghang pang kadaugan!