Makabayang Bikolano, humulagpos mula sa imperyalistang tanikala! Ibayong paigtingin ang pakikibaka!

Sa araw na ito, ginugunita ng mga Bikolano at sambayanang Pilipino ang araw nang paglaya ng Pilipinas mula sa mananakop na Kastila. Kasabay nito, kinikilala nila ang kabayanihan ng lahat ng makabayan, progresibo at rebolusyonaryong puspusang lumaban upang lumaya ang sambayanan sa tanikala ng imperyalismo.

Subalit isinuko ng mga ilustrado sa pangunguna ni Hen. Emilio Aguinaldo ang ganap na kalayaan ng bansa sa imperyalistang US at pinawalang saysay ang mahabang panahong pagbabalikwas ng mamamayang Pilipino. Ilang siglo makalipas, nananatiling nakagapos ang bansa bilang tutang malakolonya.

Hamon sa mamamayang Bikolano na ipagpatuloy ang tradisyong makabayan at rebolusyonaryong paglaban sa harap ng nagbabadyang paghigpit ng imperyalistang kontrol sa bansa, kinakaharap ng imperyalismong US ang papasahol nitong krisis na nakahanda nitong ipasa sa kanyang mga malakolonya. Manipestasyon nito ang tumitinding krisis sa ekonomya at pulitika na kinatatampukan ng pamamayagpag ng pinakatutang pangkating Marcos-Duterte sa kapangyarihan.

Ngayon, walang kaparis ang kinasasadlakang karukhaan ng mga Bikolano at mamamayan. Nang dahil sa paglulubos ng rehimeng US-Duterte sa mga neoliberal na patakaran, dumarami ang nagugutom, lumiliit ang produksyon at nauuwi sa labis na pagkalugi ang mga maralitang magsasaka habang bumabaha ang mga imported na produkto.

Kahit walang direktang kinalaman sa bansa, isinangkalan ng malalaking kumpanya ng langis ang gera sa pagitan ng Ukraine at Russia upang bigyan matwid ang hindi masawatang lingguhang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Samantalang nagpapakasasa ang mga malalaking burgesya kumprador at kanilang mga kasosyong dayuhang mamamumuhunan.

Linulubos pa ng mga imperyalista ang paggamit ng mga tagibang na kasunduan tulad ng VFA at EDCA upang ipursige ang pagtatayong muli ng isang Forward Operating Base sa Catanduanes. Pagsisilbihin nila itong basing paniktik laban sa lumalawak na pagsakop ng territorial waters ng China sa bahaging ito ng Asia-Pasipiko.

Ayon na rin sa udyok ng imperyalistang US, binigyang pangil ang dating Human Security Act at ipinatupad sa panahon ng lockdown ang Anti-Terror Act. Pinaigting ang pagre-red-tag sa mga progresibong lider, makabayang organisasyon at Malala pa, buong impyunidad na pinaslang ang lahat ng tumutol at sumagka sa pagpapatupad ng mga di-makataong batas at patakaran ng reaksyunaryong rehimen sa pamamagitan ng mga operasyong militar at pulis gaya ng SACLEO, RCSP at FMO.

Malinaw din ang kamay ng imperyalistang US sa katatapos pa lang na eleksyon. Sa pamamagitan ng taktika at estratehiyang ipinatupad ng rehimeng US-Duterte tulad ng pagkontrol sa bilangan, ang pagsilbi sa mga pulis at militar bilang makinarya sa eleksyon, paggamit ng mga trolls upang siraan ang mga progresibong organisasyon at partylist, tiniyak ng imperyalista na mailuklok ang tambalang Marcos-Duterte upang mapanatili ang kanilang hawak sa bayan.

Sa gitna nito, walang humpay na nakikibaka ang mga rebolusyonaryong Bikolano kasabay ng malawak na mamamayan upang makawala sa imperyalistang pagkakagapos. Sa napipintong pag-upo ng rehimeng Marcos, Jr. hindi malayong umigting ang ganitong pagkakakulong ng mga Bikolano at mamamayan sa tanikala ng imperyalistang pagkakapiit.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa higit pang bilang ng mga makabayan, patriotiko at nasyunalistang mga Bikolano na nakararanas ngayon ng matinding paghihirap na huwag pumayag na patayin sila sa gutom at lubusang pagkaitan ng kanilang mga batayang karapatan. Dapat ibayong panghawakan ang diwa ng mga martir na nakibaka upang maisakatuparan ang lubos na paglaya mula sa pagkakakulong na ito. Sa inyong pakikiisa sa iba pang mga makabayan, progresibo at rebolusyonaryong pwersa, tiyak ang pagkamit ng tagumpay.

Makabayang Bikolano, humulagpos mula sa imperyalistang tanikala! Ibayong paigtingin ang pakikibaka!