MAKIBAKA-Bikol sa plano ng rehimeng US-Duterte na ipadala ang mga babaeng militar sa West Philippine Sea upang mapahupa ang tensyon sa Tsina

May bago na namang binubugaw ang pinakamasahol na macho pasistang si Duterte! Matapos buong-lugod na ibigay ang teritoryo at soberanya ng bansa sa Tsina, ilalako naman niya ngayon bilang pang-aliw sa dayuhan ang sarili niyang tropa. Anong klaseng eksklusibong serbisyo ba ang inaasahan mula sa mga babaeng militar at kailangang sila ang ipadala sa WPS upang mapahupa umano ang tensyon dito?

Sadyang gawi ng pasistang rehimeng ipain at ituring na mga piyon sa kanyang marurumi, brutal at walang katuturang plano ang sinuman sa kanyang mga alagad – maging ang mga kasapi ng kanyang sariling mersenaryong hukbo. Laluna ang mga kababaihan na libangan lamang kung ituring ni Duterte. Nananawagan ang MAKIBAKA-Bikol sa lahat ng kababaihan sa hanay ng AFP at PNP na kundenahin at itakwil ang mga macho-pasistang atas ng rehimeng US-Duterte. Lagi’t lagi, bukas ang mga sonang gerilya at yunit ng Bagong Hukbong Bayan kahit sa mga nagmula sa kanilang hanay na nais magsilbi sa bayan at tunay na maipagtanggol ang soberanya ng bansa.

MAKIBAKA-Bikol sa plano ng rehimeng US-Duterte na ipadala ang mga babaeng militar sa West Philippine Sea upang mapahupa ang tensyon sa Tsina