Makigbisog ug wagtangon ang tanang kahadlok!

Tibuok kusog nga nakighiusa ang NDF – North Central Mindanao Region sa tanang katawhan sa pagsaulog karong adlawa sa ika-48 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines.

Atol sa maong pagsaulog, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang rebo­lusyonaryong pwersa – sa mga kadre ug membro sa Partido Komunista sa Pilipinas, sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan ug sa tanang membro sa mga organisasyong masa, ug sa tanang katawhan nga maisugong nakiglim­basog taliwala sa pasismo ug tiranya sa estado ug mapadayunong mipaasdang sa gubat sa katawhan.

Kanunay paborable ang kahimtang karon alang sa labaw pa’ng pagsulbong sa rebolusyonaryong kusog sa katawhan. Busa, angayan lamang nga mosukol ug makigbisog kita ug wagtangon ang unsa­mang kahadlok aron makaangkon kita og mas daghan pa’ng kadaugan.

Makigbisog kita aron ibutyag ug ikundena ang langay, dili-seryoso ug pabor-sa-ginan­sya nga pag-atubang sa rehimeng US-Duterte sa krisis sa pandemyang Covid-19. Angayang subli-subli natong iduso ang maki-katawhan, kaylap, libre ug paspas nga pagbakuna aron maluwas ang katawhan gikan sa pandemya. Kadungan niini, anga­yan usab natong ibutyag ang gahaman nga mga imperyalistang nasud, ilabina ang US ug China, sa ilang pagpahimulos sa pan­demya alang sa ilang laraw sa ekono­mikanhon ug pulitikanhong interes sa mga atrasadong nasud, lakip na ang Pilipinas.

Makigbisog kita ug atong suklan ang daw irong buang nga teror nga paghari ni Duterte. Niining tuiga lang, nasinati nato sa rehiyon ang mas gipasubsob ug mas gipa­bangis nga pagpangatake ug pagpamun­tog sa mga yanong sibilyan. Sa kabukiran, dili ginatugutan sa mga berdugong sundalo sa AFP ang mga masang mag-uuma nga magtikad sa hilit nga lugar o, kung ginatugutan man, limitado ang oras sa pagtikad. Ginahasi ug ginapasanginlan gila­yon nga mga tigsuporta sa NPA ang mga yanong nanginabuhi, bisan sa mga bakilid nga uma. Luyo niini nga paglisud-lisod ug grabeng pagpagutom, wala usay ginahatag nga suporta ang gobyerno aron makakaon ang mga mag-uuma. Samtang, sa ka­syudaran, mas nikaylap usab ang kawalay-trabaho ug kagutom. Sa susamang higayon, mas nikaylap usab ang pagpamatay, pagpasaka og mga tinumu-tumong kaso ug iligal nga pagpangdakop sa mga inosente. Angayang patigbaba­wan nato ang atong kahadlok sa mga pwersa sa estado ug atong ipakita ang atong kusog diha sa atong lig-on nga paghugpong.

Makigbisog usab kita ug atong ikundena ang padayong pagbu­yangyang ni Duterte sa ekonomi­ya sa Pilipinas taliwala sa maka­matay nga kahimtang sa kataw­han. Mas gihatagan og prayoridad sa estado ang pagsulod sa mga langyaw’ng negosyo sa nasud, pag-import sa mga batakang pa­laliton sama sa bugas (pinaagi sa Rice Tariffication Law) ug karneng baboy ug paghatag og kagawa­san ug benipisyo sa mga dagkong burgesya kumprador samtang nagkagrabe ang pagkalugi ug pagkabangkarote sa mga gag­may’ng negosyante ug kagutom ug kawalay-trabaho sa dakong ihap sa masang Pilipino.

Makigbisog usab kita alang sa atong nasudnong soberanya. Niining bag-uhay lamang, gina­pakita ni Duterte nga isog lamang siya sa istorya ug ngadto sa mga yanong sibilyan apan diay talawan sa langyaw’ng gahum ug walay-takus aron depensahan ang kaugalingong nasud. Taliwala sa pagkamakatarunga­non nga iya sa Pilipinas ang West Philippine Sea, walay pagduha-duha gi­hapon kining gitugyan ni Duterte ngad­to sa China. Gitugutan lamang niini ang 220 ka barko sa China nga mag-istasyon sa Julian Felipe Reef sa Spratly Islands. Wala kita nanginahanglan og itoy nga pre­sidente nga andam moba­ligya sa soberanya sa atong nasud. Busa, ang katawhan lamang ang adu­nay katakus sa pagpanghingusog ug pag­panalipod sa nasudnong kagawasan.

Labaw sa tanan, angayang makigbisog kita ug dili mahadlok tungod kay paborable karon ang kahimtang alang sa pagpadaog sa atong gubat sa katawhan. Balik tun-an nato ang tabunok nga kasaysayan sa pagsukol sa katawhan ug atong subling pamatud-an nga ang atong pagsukol ang yawe sa atong kalingkawasan ug pagkab-ot sa patas ug sosyalistang katilingban.

MAKIGBISOG, DI MAHADLOK!

MABUHI ANG IKA-48 NGA ANIBERSARYO
SA NDFP!

MABUHI ANG KATAWHANG NAKIGBISOG!

IBAGSAK ANG REHIMENG
US-DUTERTE!

IASDANG ANG GUBAT SA KATAWHAN HANGTUD SA KADAUGAN!

Makigbisog ug wagtangon ang tanang kahadlok!