Malawakang Pagmamanman sa Mamamayang Pilipino ng Rehimeng U.S.-Duterte ang hatid ng Philippine I.D. System Act o R.A 11055

Mariing kinukundena ng NDF Bicol at mamamayang Bikolnon ang pag-apruba ng rehimeng US-Duterte sa RA 11055 o National ID System. Ito ay tahasang pagsisistematisa sa makinarya ng estado para sa paniniktik at sa pagpapaigting ng pagbusal, paggapos, at pagpapaluhod upang patahimikin ang bayang nagbabangon.

Malinaw na kasangkapan at dagdag na haligi ng pasismo’t terorismo ng rehimeng Duterte ang pag-apruba ng RA 11055 o National I.D. System. Si Duterte na mismo ang nagsabi na ang R.A. 11055 ay naisabatas pangunahin para sa malawakang paniniktik at surbeylans sa mamamayang Pilipino.

Sa ilalim ng National I.D. System, maiipon ang mga personal na impormasyon ng bawat mamamayang Pilipino sa iisang sentralisadong imbakan. Kontrolado ang imbakang ito ng UniSys, isang kumpanyang nagbibigay ng akses sa mga imperyalistang bansa at institusyon kagaya ng CIA. Kumakandirit sa tuwa ang imperyalistang US at mga ahente nito sa estado sa pagkakapasa ng National ID system na sumusunod sa mahigit dalawang dekada na kampanya na isabatas ang Philsys Act—ang batayang balangkas ng R.A. 11055.

Binubukas nito ang malawakang pagmonitor sa mga impormasyong makakalap para tugunan ang pinalawak at pinahigpit na pagmamanman at paniniktik kasabay ng ilinulunsad na digmang agresyon ng mga imperyalistang bansa sa iba’t ibang panig ng mundo. Sa ganitong balangkas, malayang mamo-monitor ng estado ang bawat galaw ng mamamayan, mayroon mang sapat na batayan para labagin ang batayang karapatan sa pribasiya o wala.

Wala itong pagkakaiba sa naging sistema ng panggigipit sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pagrehistro ng mga sedula sa ilalim ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas sa panahon ng pag-aalsa ng mga Katipunero at panahon ng batas militar Daan libong mamamayan ang naging biktima ng pandarahas at pang-aabuso dahil lamang sa wala silang maipakitang sedula.
Sa Kabikulan, tahasang idineklara ng PNP ang National ID System bilang kasangkapan laban sa NPA. Gagamiting kasangkapan ng rehimen ang naturang batas para sa pinaigting na kampanyang todo-gera laban sa rebolusyonaryong kilusan at masang Pilipinong sumusuporta dito. Kakambal nito ang iba pang mapaniil na mga patakaran at batas tulad ng mga panukalang amyenda sa Human Security Act at SIM Card Registration. Lalong nabibigyang pundasyon ang diktadurya ng Rehimeng Duterte kahit wala pang upisyal na pagdedeklara ng Batas Militar.

Hindi masasagot ng National ID System o anumang diumano’y pagsisistematisa ng makinarya ng estado ang nagdudumilat na kasalatan at karukhaan ng masang Pilipino hangga’t hindi hinaharap ng estado ang kawalan nito ng kaseryosohan sa pagharap sa pangsosyo-ekonomikong krisis na humahambalos sa bansa. Tulad ng dati pang mga rehimen, layunin ng diktadurya ng rehimen na busalan, gapusin at paluhurin ang mamamayan upang mapatahimik ang bayang nagbabangon para sa tunay at ganap na paglaya sa pang-aapi at pagsasamantala ng estadong walang ibang kinikilingan kundi ang kanyang mapang-api at mapagsamantalang uri.

Marapat na magkaisa ang lahat ng pwersang demokratiko para tutulan at hadlangan ang pagpapatupad ng National ID System at iba pang mga mapaniil na batas at patakaran. Dumadaloy sa ugat ng bawat mamamayang Pilipino ang sanduguan ng mga bayaning nag-alay ng buhay para sa pambansang kalayaan. Dapat tanganin nila ang landas ng mga unang sigaw at sanduguan na nagbuklod sa bayan laban sa lahat ng tiraniko, diktador at pasista noon at ngayon.

Patuloy na magkaisa para itaguyod ang demokratikong karapatan ng mamamayan!
Pigilan ang rumaragasang terorismo ng estado!
Labanan ang pasistang paghahari ng rehimeng U.S.-Duterte!

Malawakang Pagmamanman sa Mamamayang Pilipino ng Rehimeng U.S.-Duterte ang hatid ng Philippine I.D. System Act o R.A 11055