Mandatory vaccination, aramid ti maysa a sadut ken pasista a rehimen!

,
Pilipino

Iti napalabas, nagpablaak dagiti ahente ti rehimen ni Duterte a pagbalinen a mandatory ti panagpabakuna. Iti kakastoy a linteg, maiparit dagiti saan a nagpabakuna nga agbiyahe wenno aglugan iti publiko, sumrek iti eskwela wenno pagteggedan, wenno pumaset iti nadumaduma nga aktibidad.

Iwarwaragawag man dagiti ahente ti reaksyunaryo a gubyerno a makonkontrol dan ti pandemya a Covid ken lumuklukayen ti kasasaad, agtultuloy latta ti panagwaras ti daytoy a sakit ken agtaltalinaed a bulok ti sistema a pangsalun-at iti pagilian. Saanen a kaskasdaaw ti kastoy a militarista a kapanunotan dagiti adda iti turay.

Imbes kuma a mangted iti umno ken naan-anay a suporta iti kabiagan ken trabaho, ikkatan da pay ti umili iti gundaway a makategged. Maikanniwas iti mismo a Konstitusyon ti reaksyunaryo a gubyerno dagiti polisiya a kas iti “No Vaccine, No Ride” ken “No Vaccine, No Work”. Imbes kuma nga agpasaknap iti kaammuan ken serbisyo a pangsalun-at ken nayunan ti badyet ken suporta para kadagiti pasilidad ken programa iti salun-at, ipangruna da pay ti interes dagiti dadakkel ken ganggannaet a kumpanya nga isu’t mangararamid ken mangilaklako kadagiti ag-agas ken bakuna. Iti kinapudno na, adu nga umili iti agduadua iti panagpabakuna gapu iti kinaadu ti maiyul-ulat a panagpalya wenno madi nga epekto dagiti bakuna, nga isu met kuma ti mangiduron iti gubyerno a suportaran dagiti panaginnadal mainaig kadagiti bakuna ken dadduma pay a panagtaming iti Covid. Agkurkurang to pay dagiti bakuna kadagiti probinsya gapu ta agsangsanggir ti nasyunal a gubyerno iti donasyon ken utang. Ngarud, saan met a ti panagimbag dagiti bulnerable nga umili ti adda iti panunot da nu di ti panagpaadu iti ganansya a maaw-awat kadagiti kontrata.

Sakbay pay ti amin, saan kuma a simmaknap ti pandemya iti pagilian nu ti impangruna ti gubyerno ket ti kabiagan ken salun-at ti umili.

Rumbeng laeng a supyaten dagiti militarista ken kontra-umili a linteg ti reaksyunaryo a gubyerno kas iti mandatory vaccination. Iti bangir na, masapul nga irupir ti karbengan ti umili iti nasalun-at a panagbiag. Bayat nga itultuloy ti panangiwayat iti libre ken umannatup a vaccination, masapul met laeng nga mangiwayat ti umno ken naan-anay a suporta iti kabiagan ken trabaho tapnu maaddaan ti umili iti nasalun-at a bagi ken maikkan ti resistensya nga isu’t mangkontra iti aniaman a sakit. Supyaten ti agtultuloy a panangibusbos ti kuarta kadagiti operasyon ti AFP-PNP ken kiddawen ti nayon a badyet para iti sektor ti salun-at. Iti kangrunaan, ti laeng mangrisut iti daytoy a pandemya ket ti napinget, natured, ken organisado a panagtignay ti umili, saan a ti panangranggas, pammutbuteng, ken militarismo ti reaksyunaryo a gubyerno.

Mandatory vaccination, aramid ti maysa a sadut ken pasista a rehimen!