Mando sa pagpalugway sa unilateral nga hunong-buto

Atubangan sa nagpadayon krisis panglawas tungod sa pandemyang Covid-19, gimando sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas sa tanang kumand ug yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug sa milisyang bayan ang pagpalugway sa nasudnong hunong-buto hangtud 11:59 sa gabii sa 30 Abril 2020.

Ginamandoan ang mga yunit sa hukbong bayan ug milisyang bayan nga padayong molikay ug temporaryong ihunong ang paglunsad og mga opensibang aksyong militar batok sa mga armadong yunit ug ginsakpan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug uban pang grupong paramilitar ug armado nga kaabin sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas (GRP).

Tumong sa gipalugway nga nasudnong hunong-buto ang pagsiguro sa paspas ug walay babag nga pag-abot sa tanang katawhang nanginahanglan sa hinanaling tabang, suporta ug lakang medikal, panglawas ug panginabuhian atubangan sa grabeng pangpublikong kapit-os tungod sa kasamtangang pangkalibutanong pandemyang Covid-19. Kinahanglang hatagan og prayoridad ang pagbatok sa pandemya ug ang pagsiguro sa kaluwasan, kahimsog ug kaayuhan sa tanan.

Ang mga rebolusyonaryong pwersa sa ingon niining kahimtang padayong andam nga makigtinabangay sa uban pang pwersa ug elemento alang sa maong mga tumong.

Ang maong kamandoan nagasuporta usab sa dungganon nga panawagan sa United Nations alang sa “global ceasefire” aron ikonsentra sa tanan ang mga rekurso aron atubangon ang kasamtangang krisis sa panglawas.

Kalabot niini, gisubli usab sa Partido ug NDFP ang panawagan alang hustisya ug ang hinanaling pagpagawas sa tanang bilanggong pulitikal ug ang pagdeklara sa pangkinatibuk-ang amnestiya. Padayon usab nga gitinguha sa Partido ang subling pagpadayon sa panaghisgot pangkalinaw tali sa NDFP ug GRP.

Gidayeg sa Komite Sentral ang mga yunit sa hukbong bayan ug milisyang bayan sa disiplinadong pagpatuman sa hunong-buto ug paghatag og prayoridad sa kampanyang anti-Covid-19 luyo sa mga kalisdanan ug peligrong gibunga sa padayon nga okupasyon sa mga tropang pangkombat sa AFP sa mga sona ug baseng gerilya, padayon nga malukpanon ug subsub nga mga operasyong paniktik ug saywar, ug mga pagpangatake sa mga tropang pangkombat sa AFP sa mga yunit sa BHB nga ilang nakaplagan. Pipila sa nahitabong panagsangka nga ginapagawas sa AFP nga paglapas sa BHB sa hunong-buto pulos bunga sa opensibang aksyon sa mga tropa sa AFP.

Sa panahon sa hunong-buto, kinahanglang hugot nga ilimita sa mga yunit sa BHB ang ilang kaugalingon sa mga operasyon sa aktibong depensa nga pagahimuon lamang atubangan sa tin-aw nga hulga ug aktwal nga armadong pagpangatake sa pwersang kaaway.

Kinahanglang mantinahon sa BHB ug mga rebolusyonaryong pwersa ang pinakahugot nga pagsikreto sa ilang kalihukan ug pag-atiman sa seguridad tungod kay mas gipasubsub pa sa AFP ang mga operasyong paniktik ug walay ulaw nga ginaatake ang namatikdang mga yunit sa BHB. Kinahanglang kanunay usab nga ipabilin ang pinakahugot nga pagbantay batok sa surprisa ug maluibon nga dinagkung pagpangatake sa pasistang rehimen sa mga rebolusyonaryong pwersa ug katawhan.

Usa sa lig-on nga indikasyon sa hulga sa pasistang pakana ang nagapadayon ug subsub nga drone surveillance sa lain-laing bahin sa kabanikanhan; walay-hunong nga mga operasyong RCSP sama sa mass surveillance, profiling, Red tagging ug saywar sa mga baryong pokus sa atake sa AFP; ug ang tinuyung dili pagtandog sa dakung badyet sa paniktik, operasyong militar ug pagpalit og armas ug kahimanang militar taliwala grabeng kakulangon sa pondo ug rekurso alang sa pagbatok sa epidemya ug pag-ayuda sa mga natanggung sa lockdown.

Tanang yunit sa Partido, hukbong bayan ug mga rebolusyonaryong organisasyong masa kinahanglang padayon nga hustong mosubaybay sa mga pag-atake ug uban pang pappangatake ug probokatibong lihok sa mga yunit ug tropa sa AFP-PNP-CAFGU. Kinahanglang untup sa panahon ug ditalyado kining itaho sa mga nahitaas nga nangulong komite sa Partido ug kumand sa hukbong bayan, ug ibutyag gilayon sa publiko.

Mando sa pagpalugway sa unilateral nga hunong-buto