Mandu sa Pagpalawig sang unilateral nga untat-lupok

 

Sa atubang sang nagapadayon nga krisis sa ikaayong lawas bunga sang pandemik nga Covid-19, ginamandu sang Komite Sentral sang Partido Komunista sang Pilipinas sa tanan nga kumand kag yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kag sang milisyang bayan ang pagpalawig sang pungsodnon nga untat-lupok tubtub 11:59 sang gab-i sang Abril 30, 2020.

Ginamanduan ang mga yunit sang hangaway sang banwa kag milisyang bayan nga padayon nga maglikaw kag mag-untat sa paghimo sang mga opensiba nga aksyon militar batuk sa mga armado nga yunit kag tinawo sang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police kag iban pa nga mga grupo sang paramilitar kag armado nga katapu sang Gubyerno sang Republika sang Pilipinas (GRP).

Katuyuan sang ginpalawig nga pungsodnon nga untat-lupok amo ang pagpat-ud sa madasig kag wala-sablag nga paglab-ot sa tanan nga pumuluyo nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig, suporta kag tikang medikal, ikaayong lawas kag pangabuhian sa atubang sang malala nga emerhensya pangpubliko bunga sang subong nga pangkalibutanon nga pandemik nga Covid-19. Dapat nga ipauna ang pagbato sa pandemik kag ang pagsiguro sa kaluwasan, ikaayong lawas kag kaayuhan sang tanan.

Ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa sini nga kahimtangan padayon nga nakahanda nga makigbuligay sa iban pa nga pwersa kag elemento para sa mga katuyuan nga ini.

Ang mandu nga ini para palawigon ang untat-lupok pagsuporta man sa nagapadayon nga panawagan sang United Nations para sa “global ceasefire” agud makonsentrar sang tanan ang mga resorsa para atubangon ang subong nga krisis sa ikaayong lawas.

Sandig diri, ginaliwat sang Partido kag NDFP ang panawagan sa ngalan sang hustisya kag hugot nga kakinahanglanon para sa paghilway sa tanan nga bilanggo pulitikal kag ang pagdeklarar sang pangkabilugan nga amnestiya. Padayon man nga ginahandum sang Partido ang liwat nga pagpadayon sang sugilanon pangkalinungan sa tunga sang NDFP kag GRP.

Ginadayaw sang Komite Sentral ang mga yunit sang hangaway sang banwa kag milisyang bayan sa disiplinado nga pagsunod sa mandu nga untat-lupok kag pagsaylo sang prayoridad sa kampanya anti-Covid-19 sa pihak sang mga kabudlayan kag peligro nga dulot sang padayon nga okupasyon sang mga tropa pangkombat sang AFP sa mga sona kag baseng gerilya, padayon nga malaparan kag maigting nga mga operasyon paniktik kag saywar, kag mga pag-atake sang mga tropa pangkombat sang AFP sa mga yunit sang BHB nga ila namutikan. Ang pila nga natabo nga inaway nga ginapagwa sang AFP nga paglapas sang BHB sa untat-lupok lunsay bunga sang opensiba nga aksyon sang mga tropa sang AFP.

Sa panahon sang untat-lupok, dapat hugot nga ilimita sang mga yunit sang BHB ang ila kaugalingon sa mga operasyon sang aktibo nga depensa nga tigayunon lang sa atubang sang maathag kag nagahana nga katalagman kag aktwal nga mga armado nga pag-atake sang pwersa sang kaaway.

Dapat mentinahon sang BHB kag mga rebolusyonaryo nga pwersa ang pinakahugot nga sikreto nga paghulag kag pag-amlig sa seguridad bangud mas ginapaigting pa sang AFP ang mga operasyon paniktik kag aktibo nga ginaatake ang mamutikan nga mga yunit sang BHB. Dapat man nga ipabilin pirme ang pinakahugot nga pagpamatyag batuk sa sorpresa kag patraidor nga malaparan nga pag-atake sang pasista nga rehimen sa mga rebolusyonaryo nga pwersa kag pumuluyo.

Mabakod nga indikasyon sang pamahug sang pasista nga padihot ang nagapadayon nga maikit nga drone surveillance sa nagkalainlain nga bahin sang kaumhan; wala untat nga mga operasyon RCSP pareho sang mass surveillance, profiling, Red-tagging kag saywar sa mga baryo nga pokus sang atake sang AFP, kag ang hungod nga indi pagtandog sa higante nga badyet sa paniktik, operasyon militar kag pagpamakal sang armas kag kagamitan militar sa pihak sang tuman nga kakulangon sang pondo kag resorsa para sa pagbato sa epidemya kag pag-ayuda sa mga naipit sa lockdown.

Tanan nga yunit sang Partido, hangaway sang banwa kag mga rebolusyonaryo nga organisasyong masa dapat padayon nga maid-id nga magbantay sa mga pag-atake kag iban pa nga opensibo kag probokatibo nga hulag sang mga yunit kag tropa sang AFP-PNP-CAFGU. Dapat maabtik kag detalyado nga ireport ang mga ini sa mga mas mataas nga nagapamuno nga komite sang Partido kag kumand sang hangaway sang banwa, kag maabtik nga ibuyagyag sa publiko. #

Mandu sa Pagpalawig sang unilateral nga untat-lupok