Manggagawang Pilipino, magkaisa at buklurin ang buong bayan!

Kasama ng uring manggagawang Pilipino, at ng masang proletaryo
sa buong daigdig, ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng
Pilipinas ang Pandaigdigang Araw ng Paggawa. Bigyang-pugay
natin ang mga bayani at martir ng kilusang manggagawa. Gawin
nating inspirasyon ang kanilang buhay ng walang pag-iimbot na
paglilingkod sa bayan.

Ginugunita natin ang Mayo Uno ngayong taon na malaki ang
tungkuling buklurin ang pinakamalawak na bilang ng mga
manggagawa para isulong ang mga pakikibakang pangkabuhayan at
labanan ang anti-manggagawa at anti-mamamayang pasistang
rehimeng US-Duterte.

Dagdag na makabuluhan ang paggunita sa Mayo Uno ngayong taon
dahil ipagdiriwang din natin sa ilang araw, Mayo 5, ang ika-200
taon ng araw ng kapanganakan ni Karl Marx, pinakadakilang gurong
komunista. Si Marx ang unang nakapaglahad ng ideolohiya ng
proletaryo. Sa mahigit nang isa’t kalahating siglo, ginabayan
ng Marxismo ang mga manggagawa sa kanilang mga pakikibakang
pang-ekonomya at pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka
para wakasan ang sistema ng pang-aaliping sahuran. Umunlad ang
Marxismo sa Marxismo-Leninismo-Maoismo sa tatlong yugtong
dinaanan na epikong tunggalian ng kapitalismo at proletaryong
rebolusyon.

Balik-tanawin natin ang makasaysayang mga pakikibaka para sa
walong-oras na paggawa, makatarungang sahod, karapatan sa
pag-uunyon, pagwewelga at iba pang karapatan ng mga manggagawa
sa buong mundo. Higit sa lahat, gunitain natin ang ika-100
taong anibersaryo ng tagumpay ng Dakilang Proletaryong
Rebolusyong Oktubre sa Russia na nagtatag ng diktadura ng
proletaryo at nagbukas ng pitong dekadang matatagumpay na
sosyalistang rebolusyon at konstruksyon sa sangkatlo ng buong
daigdig.Nagapi ng modernong rebisyunismo ang proletaryo at
naipanumbalik ang kapitalismo. Pansamantalang napaatras ang
sosyalistang rebolusyon. Ang pangkasaysayang mga nagawa nito sa
pagpawi sa pagsasamantala at mabilis na pag-angat ng antas ng
lipunan ay inspirasyon sa mga manggaawa at masang anakpawis
para magsikhay sa rebolusyonaryong landas. Ang patuloy na
paglubha ng iba’t ibang anyo ng kapitalistang pagsasamanta sa
ilalim ng mga patakarang neoliberal ay nagpapasidhi ng kanilang
pagnanais na iluwal ang panibagong pagdaluyong ng bagong
demokratiko at sosyalistang rebolusyon sa buong daigdig.

Sa Pilipinas, pinapasan ng masang manggagawa ang bigat ng
palagiang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema.
Mabilis na lumalala ang kanilang kalagayan sa ilalim ng ni
Duterte. Pamboboladas ang ipinagmalaki niyang siya’y
“sosyalista.” Ang totoo, siya’y anti-manggagawa at
maka-kapitalista. Pinako ang mababang sahod ng mga manggagawa
para akitin ang dayong mamumuhunan. Ang nakatakdang minimum sa
NCR (P512 kada araw) ay wala pa sa kalahati ng kailangan
(P1,171/araw) para disenteng mabuhay ang laking-anim na
pamilya. Lumalala pa ang krisis ng disempleyo matapos mahigit
630,000 trabaho ang minasaker noong nagdaang taon. Araw-araw,
libu-libo ang napupwersang mangibang-bayan. Pabor siyang
pahabain ang araw ng paggawa sa pamamagitan ng four-day
workweek. Binabalewala ang kagalingan at kaligtasan sa
pagawaan. Ginagamit ang pulis at mga sundalo upang supilin ang
karapatan sa pag-uunyon at pagwelga gamit ang militar at pulis.

Sa ilalim ni Duterte, walang ibang mapagpipilian ang mga
manggagawa kundi ang bagtasin ang landas ng militanteng
pakikibaka. Itayong muli ang libu-libong unyon. Puspusang
isulong ang demokratikong mga pakikibaka. Ibangon at malakihang
isulong ang militanteng kilusang manggagawa. Pasiklabin ang mga
pakikibakang manggagawa sa libu-libong mga pagawaan at iba pang
empresa.

Buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng masang manggagawang
Pilipino laban sa rehimeng US-Duterte para labanan ang
anti-manggagawang mga patakaran at programa nito. Kaalinsabay
nito, pamunuan ang pagbubuklod sa sambayanang Pilipino para
ihiwalay, labanan at ibagsak ang rehimeng Duterte—ang numero
unong kaaway ng buong bayan.

Buuin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng masang manggagawa laban
sa tiraniya at terorismo ng rehimeng Duterte. Makipagkaisa sa
masang magsasaka sa kanayunan, sa kanilang mga pakikibakang
antipyudal at sa paglaban nila sa pasistang atake laban sa
kanilang mga komunidad. Ilantad sa kalunsuran at mga sentrong
bayan ang pambobomba, pananakop, tortyur, pagdakip at
pagkulong, pagnanakaw at iba pang pandarahas ng AFP sa ilalim
ng Oplan Kapayapaan.

Sumapi sa Partido Komunista ng Pilipinas! Ang partido komunista
ang ating partidong pampulitika. Binubuklod ito ng
Marxismo-Leninismo-Maoismo, ang ideolohiya ng proletaryo. Ito
ang konsentrasyon ng maka-uring interes ng mga manggagawa.
Itinuturo nito ang landas ng paglaban upang ibagsak ang
paghahari ng mga mapagsamantala at mapang-aping uri at itatag
ang kapangyarihang pampulitika ng proletaryo.

Mga manggagawa, magsandata at maging mga Pulang kumander at
mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)! Itinatag ng Partido
ang BHB para isulong ang armadong pakikibaka at durugin ang mga
armadong galamay ng naghaharing estado. Isinusulong ang
matagalang digmang bayan para mag-ipon ng lakas sa kanayunan at
palibutan ang kalunsuran hanggang kaya na nitong ibagsak ang mga
reaksyunaryo uri at itatag ang demokratikong kapangyarihan ng
bayan sa buong bansa.

Limampung taon nang sumusulong ang demokratikong rebolusyong
bayan sa Pilipinas. Ang mga pagsulong na ito sa nakaraan ang
nagbibigay sa mamamayang Pilipino ng pag-asa na makamit ang
ganap na tagumpay sa hinaharap para itatag ang isang malaya at
maunlad na kinabukasan.

Manggagawang Pilipino, magkaisa at buklurin ang buong bayan!