Sa selebrasyon sang ika-53 nga anibersaryo sa pagkatukod sang New People's Army Mangin maisog, pangibabawan ang mga kabudlayan, kag mag-angkon sang madamo nga kadalag-an sa pag-abanse sang inaway banwa!

This article is available in English

Ang Leonardo Panaligan Command sang New People’s Army sa Central Negros nagaupod sa mga kadre sang Partido, pulang hangaway kag kumander, mga masa kag ila nga rebolusyonaryo nga organisasyon sa pagselebrar sa ika-53 nga anibersaryo sang NPA. Sa ini man nga okasyon ginahatag man ang pinakabaskog nga pulang pagsaludo kay Virgilio “Ka Bidam” Tamban kag Ben Jack “Ka Yuhan” Rueles, kag tanan nga mga martir kag bayani sang rebolusyon nga ginhalad ang ila kabuhi para isulong ang interes sang mga pigos.

Paagi sang absoluto nga pagpamuno sang Communist Party of the Philippines (CPP), ang LPC-NPA nakaagum sang mga komprehensibo nga kadalag-an sa armadong paghimakas, rebolusyong agraryo, kag pagtukod sang baseng masa ini nga tuig. Sa pihak sang grabe nga kabudlayan, ang linibo ka hilo nga gaangot sa masa kag sa NPA sa Central Negros nagapamatuod nga bisan ano nga balabag kaya lampuwasan paagi sang kolektibo nga aksyon.

Kadalag-an sa tunga sang kabudlayan

Halin sa Marso 2021 tubtob Marso 2022, nakalunsar sang 35 ka aksyon militar (o halos 3 kada bulan) ang LPC-NPA, kag nakakumpiska sang mga armas-luthang nga makapa-armas sang seksyon nga kadakuon sang yunit. Ang madamo nga atritibo kag anihilatibo nga aksyon nagresulta sang indi magnubo sa 60 ka kaswalidad sa bahin sang AFP, PNP, ahente sang estado, paramilitar, kag malain nga mga elemento.
Halin man sa erya sa kasyudaran o kaumhan, ang mga masa boluntaryo nga nagaupod sa NPA. Sa platun nga kadakuon nga rekrut, kalabanan naghalin sa militante.

Paagi sa bulig sang NPA, ang mga organisasyon masa nakalunsar sang antipyudal nga kampanya para mapauswag ang ila nga pangabuhian. Ini nagresulta sa pagkumpiska kag pagkultibar sang lapit 70 ektarya nga duta halin sa lokal nga agalon. Ang sweldo man sa mamugon sa uma sa 2 ka asyenda napasaka sang P50.

Sa tunga sang wala untat nga focused military operation sang AFP nga kusog kumpanya tubtob batalyon, ang LPC nakalunsar sa gihapon sang malapad kag masinsin nga inaway gerilya sa nagadalum kag nagalapad nga baseng masa. Bisan may presensya sang kaaway, nagapadayon ang pagtukod sang mga bag-o nga organo sa gahum pampulitika, ang mga miting sa lain-lain nga lebel sa organisasyon masa, pagtuon kag propaganda, kag pagbulig sa mga modyul sang mga estudyante sa sikreto nga pamaagi. Padayon ang pagkonsolida, pagrekober kag pagpalapad sa mga erya sa Negros Oriental kag Occidental, kag ang baseng masa sa larangan naglab-ot na sa masobra 155,000.

Ang serbisyo medikal sa NPA (alternatibo kag herbal nga pagpamulong, pagtuli, mga menor nga operasyon, oryentasyon medikal sa tunga sang pandemya, kag iban pa) nag-alagad sa mga panginahanglan sa masa. Upod sa mga pulang hangaway, ang mga organisasyon masa sa Central Negros sang PKM, KM kag MAKIBAKA nagimplementar man sang madamo nga proyekto pangalabuhian para makabulig sa ila kinahanglanon. Paagi sa kolektibo nga pagpaninguha, ginpagkay-o ang mga balay kag ang uma liwat nga gintalauma pagkatapos sang bagyong Odette. Ang mga problema kag banggianay sa tunga sang masa ginresolba man paagi sa pagpatunga sa mga kaupod.

Ang mga patriyotiko kag progresibo nga pwersa ginkonsolidar man para mag-upod sa kampanya sa pagpaslaw sa tiraniko nga alyansa sang mga burukrata nga kawatan nga sanday Marcos, Arroyo, kag Duterte (MAD). Ginpaathagan sang NPA ang mga sektor nga ang isa lang ka malapad nga nagahiliugyon nga prente ang makalutos sa alyansa nga MAD, makauntat sa ila mga krimen kontra sa mga Negrosanon, kag liwat magbukas sa posibilidad sang peace talks sa tunga sang NDFP kag GRP para sulbaron ang ugat sang armado nga banggianay.

 

Mapanghangkat nga mga tahas

Ang pulitikal kag ekonomiko nga krisis nga nagtupa sa pungsod nakaapekto sa lain-lain nga sektor sa Central Negros. Ang nagasaka nga presyo sa petrolyo (nga nagresulta sa masobra P80 kada litro sa lokal nga nagbaligya) bangud sa banggianay sa imperya

Samtang nagahilapit ang katapusan sa opisyal nga ltermino ni Duterte, athag nga ang rehimen handa sa paghimo sang pinakamapintas nga mga iskema sa pala-abuton nga mga binulan paagi sa mersenaryo nga AFP-PNP. Ang mga pagsulay sang alyansa nga MAD para ipakamalain kag lutuson ang malapad nga oposisyon sa ginapaabot nga pungsudnon nga eleksyon nagakinahanglan sang lubos nga pagkabinantayon kag kaisog. Ang mga krimen sang reaksyunaryo nga tropa kinahanglan ibuyagyag sa media. Ginapakamaayo sang LPC-NPA ang mga masa nga magpadayon sa pagpabutyag sa ila pagpamatok.

Upod sini, ang LPC-NPA magapadayon sa paglunsar sa mga taktikal nga opensiba agud silotan ang mga pasista nga elemento, mga yunit kag pwersa sang estado nga may utang nga dugo kag grabe nga krimen kontra sa pumuluyo. Bangud nakaugat sa masa, determinado man ini sa pagpadayon sa pagpukaw, pagorganisa, kag pagpahulag sa masa sa Central Negros para lab-uton ang ila demand sa matuod nga reporma sang duta, pungsudnon nga industriyalisasyon, serbisyo sosyal, kag pangmalawigon nga kalinong. Ang mga kontraimperyalista, kontrapyudal , kag kontrapasista nga mga kampanyang masa magapadayon kag maglab-ot sa mas taas nga lebel samtang ang krisis sosyoekonomiko nagalala kag nagatuklod sa pumuluyo nga suportahan ang ila matuod nga hangaway.

Ang athag nga kapintas sang rehimen US-Duterte kag nagasingki nga banggianay sang mga imperyalista nagapakita nga ang himalatyon nga sistema kinahanglan nga rumpagon paagi sa pag-agaw sang gahum pulitika kag armadong rebolusyon. Ginahangkat man sang LPC-NPA ang pumuluyo nga ginhimuslan, ilabi na ang pamatan-on, nga mag-uyat sang armas kag ipaabanse ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyo. Ang kahimtang nangin matambok nga duta para sa pag-uswag sang mga rebolusyonaryo nga pwersa, kag paagi sa aton makahason nga paghimakas, ang inaway banwa padayon nga maga-uswag tubtob sa kadalag-an.

Mabuhay ang ika-53 nga anibersaryo sang NPA!

Mangin maisog, pangibabawan ang mga kabudlayan, kag mag-angkon sang madamo nga kadalag-an sa pag-abanse sang inaway banwa!