Manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan! Isalikway ang tanang bagahe!

,

Atol sa ika-49 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), labaw kitang manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan ug atong wagtangon ang tanang bagahe sa paglihok. Niini nga okasyon, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa NDFP sa padayong pagbarog niini isip tinuod nga representante sa katawhan sa ilang pakigbisog alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Atong hatagan og taas nga pagsaludo ang 18 ka alyadong organisasyong masa sa NDF. Maisugon silang mibarog isip rebolusyonaryo, patriyotiko ug demokratikong organisasyon taliwala sa bangis nga pagpamig-ot sa estado kanila. Ang pagdeklara sa Anti-Terrorism Council sa 16 ka alyadong organisasyon sa NDF isip “terorista” labaw lamang nagbutyag sa maskara sa Anti-Terrorism Law nga nagsilbi lamang kini alang sa pulitikanhong pagpanumpo ug terorismo sa estado.

Patapusay na ang termino sa pasistang rehimen ni Rodrigo Duterte ug ang bugtong nakab-ot niini mao ang: kapakyasan sa ilang hinungog nga damgo ug labaw pang kasilag gikan sa katawhan. Pinaagi sa absolutong pagpangulo sa PKP sa Bagong Hukbong Bayan, malampusong napakyas sa BHB sa atong rehiyon ang unom ka tuig nga estratehikong opensiba ug plano sa kaaway nga puuhon ang armadong pakigbisog. Sa samang higayon, sa laraw nga iterorisa ug pugngan ang pagsukol sa masa, labaw pa hinuong mitaas ang kasilag sa katawhan aron tapuson ang himalatyong semipyudal ug semikolonyal nga katilingban.

Sa kasamtangan, padayong init ang pagsuporta sa lapad nga masa sa armadong rebolusyon. Pabiling dakong ihap sa mga pwersa sa armadong pagsukol ang mga mag-uuma, lumad ug Moro tungod kay kini lamang ang ilang bugtong masandigan aron madepensahan ang ilang kaugalingon.

Niini nga bahin, kinahanglang labaw pang manglimbasog ug mangahas ang BHB sa atong rehiyon aron ipalapad ug ipalalom ang iyang baseng masa. Kinahanglang isalikway niya ang tanang bagahe ug sagupon ang mga bag-o ug mamugnaong paagi aron mahimong epektibo sa gimbuhatong masa. Kinahanglang magpakamaayo ang atong mga Pulang kumander ug hukbo sa pagtubag sa kaayuhan, ug interes sa katawhan aron mas molalom pa ang iyang gamot sa masa.

Angayan usab manglimbasog ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa aron padayon silang makabarog sa kaugalingon atubangan sa mga bangis nga atake sa kaaway. Dili kayang tabunan sa pasismo sa estado ang batakang mulo sa masa sa matag adlaw – ang kagutom. Busa, samtang ibutyag nato ang tanang porma sa kalapasan sa AFP, PNP, CAFGU ug paramilitar, angayang, labaw sa tanan, ipasubsob sa mga organisasyon ang lain-laing tipo sa pakigbisog alang sa ilang ekonomikanhong interes. Ilunsad ang mga aksyon ug kalihukang masa nga magdemanda alang sa pagpataas sa suhulan, pagpaubos sa presyo sa mga palaliton ug gasolina, pagsingil sa subsidiyo ug ayuda gikan sa gobyerno ug uban pa. Angayang ihingusog sa mga mag-uuma sa rehiyon ang katungod sa pag-adto sa ilang uma ug makapuyo sa hilit tungod kay taas na nga panahon nga gipig-otan sila sa berdugong sundalo.

Manglimbasog kita aron subling modilaab ang kusog nga kalihukang masa sa kasyudaran. Angayang mosukol ang mga mamumuo sa kaylap nga disempleyo, kawalay trabahong masudlan ug ubos kaayo nga suhulan. Angayang mosukol ang mga drayber batok sa nagsutoy nga presyo sa gasolina. Angayang molihok ang mga kabatan-onang estudyante batok sa palpak nga programa sa gobyerno sa edukasyon atubangan sa pandemya. Angayang moalsa ang tanang kabus sa kasyudaran aron mahatagan sila og disenteng kinabuhi ug panginabuhian.

Angayang sakmiton sa katawhan ang kahigayunan sa umalabot nga eleksyon. Niini nga panahon, paborable kaayo aron idemanda sa katawhan diha sa mga nagdagan nga politiko ang tinuod nga adyenda sa katawhan. Angayang magpakamaayo ang katawhan nga dili na subling makalingkod ang karaang mga kawatan, ituy-itoy sa langyaw, kriminal, warlord ug uban pang hiyas nga dili angayan molingkod sa gahum.

Kalambigit niini, manglimbasog usab kita batok sa pagbalik sa mga Marcos sa Malakanyang. Atong hiusahon ang tibuok masa sa rehiyon aron pakyason ang paglingkod sa uhaw-sa-gahum nga Marcos-Duterte tandem. Atong kanunay hinumdumon ang mga pait nga panid sa atong kasaysayan sa dihang naglingkod ang diktador nga mga amahan niini nga pundok – ang maduguon nga Martial law ni Ferdinand Marcos, ang pagbungkag sa Marawi City ug pagpamatay sa mga inosente ni Rodrigo Duterte ug uban pang managsusama nilang hiyas sa pagka-kriminal, kurakot ug tiraniko.

Manglimbasog kita alang sa pagpakaylap ug subling pagpahibalik sa atong makinasudnon ug masukulong diwa. Atong ibutyag ang tanang sayop nga impormasyong ginasabwag sa kaaway. Atong alkontrahon ang tanang burgis ug dekadente nga kultura nga gipakaylap sa imperyalismo nga mao usab ang nagapasigpit sa nasyunalismo sa katawhan, ilabina sa mga kabatan-onan.

Sa katapusan, manglimbasog kita aron labaw pang molapad og mokusog ang armadong pagsukol sa katawhan. Atong aghaton ang tanang lagsik, aktibo ug mga mamugnaong kabatan-onan nga mogakos ug moduyog sa armadong rebolusyon. Ang pinakakongkretong ekspresyon sa makinasudnong diwa sa mga kabatan-onan karon mao ang walay duha-duha nga mosampa sa Bagong Hukbong Bayan.

Manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan! Isalikway ang tanang bagahe!