Mapamatud-an sang pumuluyo ang pagpaniplang sang AFP/PNP

Gusto musingan sang Armed Forces of the Philippines (AFP) ang maayo nga imahen sang NPA partikular sa Isla sang Negros paagi sa himo-himo nga pahayag ni 3rd Infantry Division (3ID) Commander MGen. Benedict Arevalo. Wala sang minor de edad nga alyas “RR” nga katapu sang bisan diin nga yunit sang NPA sa Negros kag wala man sang 10 ka minor de edad nga katapu sang NPA nga gina-aligar ni Arevalo.

Ini tanan mga peke nga balita nga ginapalapta sang 3ID sa media agud pakala-inon ang NPA. Isa ka lantip nga berdugo kag manugpulon sang mga intriga kag kabutigan si Arevalo. Gani, sa pagpamuno niya diri sa Central kag Western Visayas, lauman ang paglapta sang fake news kag disimpormasyon, lapnagon nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung, madata nga peke nga pagpasurender, iligal nga pagpang-aresto kag himo-himo nga kaso, kag mga masaker, pagpamomba, extrajudicial killings, torture kag iban pa.

Ang New People’s Army (NPA) sa Isla sang Negros istrikto nga nagatib-ong sang Declaration and Program of Action for the Rights, Protection and Welfare of Children sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Ini ang pormal nga deklarasyon sang tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa sa pagprotektar kag pagdepensa sa kinamatarung kag kaayuhan sang mga kabataan ilabi na subong sa nagalala nga paglapas sang kinamatarung sang mga kabataan sa idalum sang US-Duterte nga rehimen.

Sa idalum sang garuk kag mapiguson nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal, wala sang masanag nga pala-abuton ang aton nga kabataan. Kadamuan sa ila naghalin sa sahing mangunguma kag mamumugon sa uma, imol nga taga-syudad kag iban pa nga pigos nga sahi kag sektor nga gindingutan sang ila sandigan nga kinamatarung sa edukasyon, nagakaigo nga pagkaon kag husto nga nyutrisyon kag disente nga puluy-an. Ang malala pa, nangin biktima sila sang brutal nga kontra-rebolusyonaryo nga kampanya sang AFP kag Philippine National Police (PNP) halin sa nagligad nga mga rehimen tubtob subong.

May kinamatarung kag lehitimo nga rason ang mga kabataan nga makigbahin sa rebolusyon apang indi sila mahimo nga mangin katapo sang NPA kutob indi makalab-ot sa husto nga edad. Ang pagpasakop sa NPA nakabase sa politikal nga kamuklatan gani boluntaryo kag bukas sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa upod na ang mga pamatan-on nga naga-edad 18 pataas. Katungdanan sang tagsa ka rebolusyonaryo nga pwersa ang pagpalig-on kag pagpasulong sang demokratiko nga rebolusyon sang pumuluyo kag pag-angat sang halintang sang inaway banwa pakadto sa pagkapatas tubtob sa kadalag-an.

Wala sang kredibilidad ang ginapropaganda sang militar nga ginapatalang ang pumuluyo sa sayop nga pagpati kag kon may ano nga ginapromisa sa tagsa ka magsulod sa NPA. Ano man nga pagpakalain sang militar sa NPA, mapamatud-an sang pumuluyo ang pagpaniplang sang AFP/PNP.

Nagapabilin nga preska sa paminsaron sang pumuluyo ang brutal nga pagpatay sang mga tropa sang 94th Infantry Battalion (94IB) kay Erming Kisan sa Sityo Dala-upon, Barangay Carabalan, Himamaylan City kag ginpatu-patuan nga isa ka NPA nga napatay sa engkwentro sa tunga sang militar kag mga Pulang hangaway. Nakahibalo ang bilog nga pumuluyo sa sini nga lugar nga katapu siya sang IP (ukon indigenous peoples) kag diri nanigulang. Subong isa naman ka minor de edad ang ginagamit sang tropa sang AFP nga 94th IB sa amo gihapon nga katuyuan. Segurado nga magabalik sa kaaway kag magadugang lang nga mapamatud-an ang pagpaniplang sini. Segurado nga maga-ani ini sang kapaslawan kag pagkondena sang pumuluyo.

Mabuhay ang masang pigos! ###

Mapamatud-an sang pumuluyo ang pagpaniplang sang AFP/PNP