Dugang kusog ug mas dagkung mga kadaugan alang sa NDFP!

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoHiligaynon

Gipaabot sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ug Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang ilang labing militanteng rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang alyadong organisasyon ug higala sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa okasyon sa ika-49 nga anibersaryo niini.

Saulugon nato ang mga kalampusan ug kadaugan sa NDFP sa iyang tahas sa paghiusa sa katawhang Pilipino ug pagpalihok kanila subay sa dalan sa nasudnon demokratikong rebolusyon. Sa umalabot nga tuig, padayon natong lagsik nga ipasiugda ang nasudnon demokratikong programa ug mga pangandoy sa katawhang Pilipino, pagpalapad sa han-ay sa NDFP ug sa mga kaalyadong organisasyon niini sa wala sukad napatik nga gikusgon, samtang atong gipaabot ang pagsaulog sa bulawanong anibersaryo sa NDFP sunod tuig.

Ang 18 ka tago nga organisasyong kaalyado sa NDFP mirepresentar sa mayorya sa katawhang Pilipino ug sa ilang mga pangandoy alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya. Gawas pa sa PKP ug BHB, lakip sa mga kaalyadong organisasyon sa NDFP ang:

Artista at Manunulat ng Sambayanan (Armas); Christians for National Liberation (CNL); Cordillera People’s Democratic Front (CPDF); Kabataang Makabayan (KM); Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma); Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA); Liga ng Agham para sa Bayan (LAB); Lupon ng mga Manananggol para sa Bayan (Lumaban); Makabayang Kawaning Pilipino (MKP); Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka); Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP or Masapa); Moro Resistance Liberation Organization (MRLO); Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM); Revolutionary Council of Trade Unions (RCTU); Revolutionary Organization of Lumads (ROL); ug ang Revolutionary Organization of Overseas Filipinos and their Families (Compatriots).

Kini nga mga organisasyon nag-alagad sa mga mamumuo, mag-uuma, kabatan-onan, kababayen-an, magtutudlo, mamumuo sa panglawas, siyentista, minoryang katawhan, ug uban pang sektor, ug nagpataas sa ilang determinasyon ug militansya sa pakigbatok sa mga demokratikong katungod. Nanglimbasog sila sa rebolusyonaryong tago aron mahiusa ang ilang mga langkub nga sektor ug isumpay sila sa kinatibuk-ang pakigbisog sa katawhang Pilipino.

Nasubhan sila sa mga dekada sa rebolusyonaryong pakigbisog, ug daghan ang nagsilbing mga uyok nga dili mabuntog sa pagsukol batok sa diktaduryang US-Marcos. Naglunsad sila og mga anti-imperyalista, antipyudal ug antipasistang pakigbisog sa masa ug mikabig sa nagkadaghang tawo ngadto sa nasudnon-demokratikong rebolusyonaryong kawsa. Ilang gipasiugdahan ug gipaabot ang bililhong suportang moral, pulitikal ug materyal sa rebolusyonaryong armadong pagsukol. Dili maihap ang myembro sa NDFP nga nahimong Pulang manggugubat sa BHB.

Ang NDFP mao ang pinakakonsentradong ekspresyon sa nagkahiusang prente alang sa armadong pakigbisog ug nakaangkon og lapad nga suporta alang sa gubat sa katawhan. Ang 12 ka Puntong Programa niini mao ang pinakakonsentradong pagpadayag sa mga pangandoy sa lapad nga masa sa katawhang Pilipino alang sa nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan.

Gipresentahan sa NDFP ang demokratikong gubyerno sa katawhan nga mao ang kolektibong ekspresyon sa liboan ka organo sa pulitikanhong gahum sa mga baryo ug mas taas nga lebel nga nakakatag sa tibuok nasud. Kining mga organo sa pulitikanhong gahum natukod pinaagi sa kusog sa mga organisasyong masa sa mga mag-uuma, kababayen-an ug bata, kabatan-onan ug mga mamumuong pangkultura nga kaalyado sa NDFP . Sa mga teritoryo niini, gipatuman sa NDFP ang minimum ug maximum nga programa para sa reporma sa yuta, pagpataas sa produksyon sa agrikultura ug suplementaryong abot gikan sa sideline nga trabaho, mga kampanya alang sa panglawas sa publiko, edukasyon ug literasiya, pagmintinar sa kalinaw ug kahusay, pagsulbad sa mga kontradiksyon sa katawhan, ug depensa sa katawhan.
Sa milabayng duha ka tuig, aktibong milihok ug mitabang sa masa ang NDFP sa pagsagubang sa pandemya ug sa krisis nga dala sa pagpasagad sa reaksyonaryong estado sa ilang kaayuhan. Ang mga rebolusyonaryong ginsakpan sa NDFP aktibong naghatag ug serbisyo sa panglawas sa publiko (kampanya sa impormasyon, sanitasyon, mass clinics) ug suportang pang-edukasyon sa mga batanga estudyante nga labing nag-antus sa grabeng mga kapakyasan.

Dungganong girepresentahan sa NDFP ang demokratikong gubyerno sa katawhan sa natad sa diplomatiko ug proto-diplomatikong relasyon. Nakatukod kini sa estado-sa-estado, estado-sa-katawhan, ug katawhan-sa-katawhan nga relasyon sa pakighiusa ug nag-una ug aktibong partisipante sa mga internasyunal nga anti-imperyalistang pormasyon. Kini adunay pormal nga relasyon sa mga langyaw nga gubyerno ug nagkalain-laing internasyunal nga ahensya, humanitarian nga organisasyon ug mga institusyon sa kalinaw.

Gipakita usab sa NDFP nga kaya niining makignegosasyong pangkalinaw sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) nga dili mahulog sa pasistang lit-ag sa pasipikasyon, demobilisasyon ug pagsurender. Nagmalampuson kini sa pagtibuok sa prinsipyo alang sa usa ka makatarunganon ug malungtarong kalinaw nga makab-ot pinaagi sa pagtubag sa sosyal, ekonomikanhon ug pulitikanhong mga gamot sa armadong panagbangi, ug nagpakita sa superyuridad niini sa gambalay sa militaristang ideya sa “lokal nga kalinaw” nga nakab-ot pinaagi sa pagpanumpo sa militar sa katungod ug pagsukol sa katawhan.

Sa milabayng unum ka tuig, ang rehimeng Duterte naglunsad og mas gipakusog nga mga operasyong kontra-insurhensya ug “gubat batok sa terorismo” subay sa gipahamtang nga doktrina sa US. Kini nga gubat nagkinaiya sa grabeng kabangis aron hadlukon ang katawhan ug gamiton ang hilabihang pwersa sa pakyas nga pagsulay nga pildihon ang mga rebolusyonaryong pwersang gerilya. Gipatuman niini ang gitawag nga Anti-Terrorism Law, usa ka draconian nga balaod nga nagbalit-ad sa unibersal nga mga prosesong hudisyal ug mga batakang demokratikong katungod.

Following US dictates and to justify his acts of suppression, Duterte has falsely and maliciously declared the CPP, the NPA, the NDFP and all its allied organizations as “terrorists.” This is a vain attempt to malign the revolutionary forces and obscure the national and democratic aspirations of the Filipino people which they represent.

Sa pagsunod sa dikta sa US ug aron hatagan og katarungan ang iyang pagpanumpo, walay basihan ug malisyosong gideklara ni Duterte ang PKP, NPA, NDFP ug tanang kaalyadong organisasyon niini isip mga “terorista.” Usa kini ka pakyas nga pagsulay sa pagdaut sa mga rebolusyonaryong pwersa ug pagpapha sa nasudnon ug demokratikong pangandoy sa katawhang Pilipino nga ilang girepresentahan.

Sa mando ni Duterte, ang mga pwersa sa kapulisan ug militar nagpatuman sa dinaghang pagpamatay, iligal nga pag-aresto, pagdagit, tortyur ug pagpugos sa katawhan nga “mosurender,” sa paglapas sa ilang mga batakang demokratikong katungod. Kini nga mga pagpanumpo giduyugan sa usa ka kampanya sa red-baiting ug terrorist-tagging. Ang giilang internasyunal nga mga lagda sa gubat walay kahadlok nga giyatakan. Gigamit sa AFP ang mga taktika sa US sa terorismo, nga mipalabnaw sa kalainan tali sa mga manggugubat ug mga sibilyan. Subay sa taktika sa US nga “shock and awe,” ang AFP midangop sa mga taktikang scorched earth sa pagpamomba gikan sa kahanginan, istraping ug pagpanganyon sa mga sibilyan nga komunidad aron hadlukon ang katawhan ug payukbuon sila sa militar.

Nagmalampuson lamang ang rehimeng Duterte sa pag-aghat sa katawhang Pilipino nga suklan ug batukan ang iyang tiranikong paghari. Sa lain-laing bahin sa nasud, gisaway sa katawhan ang kaylap nga pag-abuso sa militar ug pulis, naghimo og kolektibong aksyon aron panalipdan ang ilang han-ay batok sa mga pagpamatay ug iligal nga pag-aresto, pagpadayag sa ilang kasuko batok sa mga pagpang-abuso sa militar, ug pagpahawa sa mga abusadong sundalo sa ilang mga komunidad. Ang katawhan mibarog alang sa ilang mga katungod ug nagpursige sa pagtukod sa ilang mga unyon ug organisasyon ug nagpataas sa ilang determinasyon nga depensahan ang ilang kaugalingon.

Ang umalabot nga reaksyunaryong eleksyon gilantaw sa dagkung bahin sa katilingban sa Pilipinas isip usa ka oportunidad nga tapuson ang unum ka tuig nga pagpanglupig sa nagharing pasistang rehimeng Duterte ug mapugngan ang mga pagsulay nga hingpit nga ibalik sa gahum ang korap nga pamilyang Marcos. Hinuon, si Duterte ug ang iyang pundok determinado nga mogunit sa gahum pinaagi sa direktang pagpangawat sa eleksyon aron ipahimutang ang iyang gipili nga manununod ug anak isip presidente ug bise presidente, ingonman ang iyang mga alagad sa senado ug ubos nga balay. Tataw sa nagkaigting nga temperatura sa eleksyon ang nagkadakung mga aksyong protesta nga gilangkuban sa mga lapad nga sektor nga nagsuporta sa nangunang kaatbang sa oposisyon. Sa nagkadaghang pulitikanhong kalihukan sa masa, nagkadaghang katawhan ang nadani sa nasudnong demokratikong kawsa, nga nagmugna og mga kundisyon alang sa paspas nga pagpalapad ug pagpalig-on sa NDFP.

Sa kabanikanhan, padayon nga nagpursige ang Bagong Hukbong Bayan sa paglunsad og armadong pakigbisog ug makanunayong pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Ang han-ay sa BHB padayong miuswag, ilabina sa nagkadaghang mga biktima ug mga target sa militar ug mga pag-abuso sa kapulisan nga nagtukmod kanila ngadto sa dalan sa armadong pagsukol. Padayong nagpalapad ang BHB sa ilang mga teritoryo o erya sa operasyon, nagpalig-on o nagtukod ug bag-ong mga organisasyong masa, mga yunit milisya sa katawhan, mga yunit depensa sa kaugalingon ug mga organo sa pulitikanhong gahum, ingonman ang dugang nga pagpalapad ug pagpalig-on sa base sa NDFP.

Ang malungtarong krisis sa semikolonyal ug semipyudal nga sistema labaw pang gipasamot sa krisis sa pangkalibutang kapitalistang sistema, sa nagkagrabe nga pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga rekurso sa nasud sa mga multinasyunal nga kumpanya, sa nagkadakung langyawng utang, pagtabon sa korapsyon sa mga burukrata-kapitalista, sa nagkagrabeng mga porma sa pagpanglupig ug pagpahimulos sa mamumuo ug naghagong katawhan, pagtaas sa gasto sa panginabuhi, kaylap nga kawalay trabaho, ubos nga suhulan ug pagpangilog sa yuta. Ang mga imperyalistang US ug ang nagharing hut-ong sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan migamit sa dayag nga pagpanglupig ug terorismo sa estado aron mapreserba ang nagharing sistema nga labaw pang wala makatubag sa panginahanglan sa katawhan.

Ang nagkagrabeng krisis sa nagharing sistema nagpasiugda sa panginahanglan ug kaangayan sa paglunsad sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Ang lapad nga masa sa mga mamumuo ug mag-uuma ug uban pang dinaugdaug ug pinahimuslang mga hut-ong ug sektor walay laing kapaingnan sa paglikay sa krisis kundili ang paglunsad og rebolusyon ug pagpatuman sa radikal nga pagbag-o sa katilingbang Pilipino. Pinaagi lamang sa pagtapos sa neokolonyal nga pasistang estado nga gisuportahan sa US nga nag-alagad sa interes sa dagkung burgesya-kumprador ug dagkung agalong yutaan, makab-ot sa Pilipino ang nasudnong kagawasan ug demokrasya ug makatukod og progresibo ug makiangayong katilingban.

Atong saulugon karong adlawa ug sa umaabot nga mga adlaw ang ika-49 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines. Ipadayon nato ang pagpasiugda sa 12 ka Puntong Programa ug makabaton og mas daghang sumusunod. Atong paspasan ang pagrekrut og dugang myembro sa mga kaalyadong organisasyon sa NDFP. Atong pataason ang suporta sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Ipadayon nato ang pagtukod ug pagpalapad sa mga organo sa pulitikanhong gahum. Atong paabuton ang pagsaulog sa iyang ika-50 nga anibersaryo sa sunod tuig nga adunay mas kusog ug mas dagkung mga kadaugan.

Mabuhi ang National Democratic Front of the Philippines!

Mabuhi ang Bag-ong Hukbong Bayan!

Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Mabuhi ang katawhang Pilipino!

Iasdang ang nasudnon demokratikong rebolusyon hangtud sa kadaugan!

Dugang kusog ug mas dagkung mga kadaugan alang sa NDFP!