Mas madamo ang handa nga magbulos sa mga martir sang Dolores!

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoWarayBisaya

Nagapanawagan kami sa pumuluyong Pilipino kag sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa nga ibayaw ang ila nga mga kuom nga kamot kag pasidunggan ang 19 nga martir sang Dolores, mga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) nga napatay sa pagpamomba halin sa kahanginan nga ginhimo sang suportado-sang-US nga pasistang Armed Forces of the Philippines (AFP) sang Agosto 16 sa Barangay Osmeña, banwa sang Dolores, Eastern Samar.

Lakip sila sa pinakamaayo nga anak sang banwa nga naghalad sang ila nga kabuhi para sa handum nga pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya. Lubos nga nagakasubo ang mga mamumugon kag mangunguma sa bilog nga pungsod kag ang tanan nga pigos nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan. Nagabakho ang masa sa pagkamatay sang ila nga mga hangaway kag tagapag-alagad. Apang kadungan sini, ang ila nga pagkamartir nagahatag-inspirasyon man sa aton nga magbato nga may labi pa nga ginpalig-on nga determinasyon kag katampad sa pag-alagad sa pumuluyo kag sa ila nga rebolusyonaryong handum. Tubtob-buhi nga dumdumon ang mga Martir sang Dolores.

Ang mga natumba nga Pulang hangaway kabahin sang 50-katawo nga yunit sang BHB nga ara sa erya agud magtigayon sang hilikuton pangpulitika, pang-ekonomya, pang-edukasyon, pangkultura kag medikal sa kubay sang masang mangunguma. Nagahimo sila sang imbestigasyon sa sosyo-ekonomikong kahimtangan sang masa sa lugar sa katuyuan nga sabton ang gilayon nga mga problema.

Pareho sa iban pang yunit sang BHB sa rehiyon, ginpadayon nila ang kampanya para pataason ang ihibalo sang pumuluyo bahin sa pandemya nga Covid-19 agud punggan nga makalab-ot sa maligwin nga mga komunidad kon sa diin wala sang pasilidad sa ikaayong lawas. May hubon man sang mga medik nga natalana nga mag-opera sa isa ka pasyente nga nagaantus sang luslos, kag pagahimuon ang iban nga tikang medikal. Ang masang mangunguma sa lugar madugay na nga ginpabay-an sang reaksyunaryong estado nga makapangin-pulos tani sa mga serbisyo medikal kag dental, literasiya kag iban pang serbisyo nga sarang ihatag sang amo nga yunit sang BHB.

Matuod nga daku nga pagkadula ang pagkamatay sang mga martir sang Dolores. Bisan pa man, temporaryo lamang nga kapaslawan ini kag indi makabaliskad sa kabilugan nga pag-abante sang inaway banwa. Sa kamatuoran, sa Eastern Visayas kag iban pang bahin sang pungsod, padayon ang mga tikang pasulong sang BHB sa pagrekrut sang bag-o nga mga Pulang hangaway, pagtukod sang dugang nga mga yunit, pagpalapad sang erya nga ginahulagan, pagtukod sang bag-o nga mga prenteng gerilya, pagpangapin sa pumuluyo batuk sa armadong pagpamigos sang AFP kag paglunsar sang mga taktikal nga opensiba nga nagabunal sa mga hayup nga pasista. Sa natalana nga panahon, liwat nga pagatukuron sang bag-o nga mga rekrut ang amo nga yunit gerilya sang BHB sa Dolores agud padayunon ang nabilin nga hilikuton sang napukan nga mga baganihan.

Natalana nga paslawon sang BHB ang deklarado nga katuyuan ni Duterte nga dugmukon ang armadong rebolusyon antes matapos ang iya termino. Indi lamang malampasan sang BHB si Duterte, pat-ud nga mangin mas konsolidado kag bug-os ang desisyon sini nga magbato para sa pumuluyong Pilipino kag isulong ang paghimakas batuk sa imperyalismo, pyudalismo kag brukrata kapitalismo.

Dapat kundenahon ang AFP sa pagpamomba kag pagpang-istraping halin sa kahanginan, kag pagpanganyon. Sobra-sobra ang mga hinganiban nga ini kag sobra-sobra nga kusog batuk sa ila pangontra, baliskad sa gintalana sang internasyunal nga layi sa gera. Ginasiling nga “maalam” ang mga “smart bomb” sang AFP nga halin sa US, pero ang matuod, ang mga ini mango kag indi sarang nga tuhayon ang armado kag indi armado, ang kombatant kag mga sibilyan. Lapnagon ang pagkundenar sa pagpamomba halin sa kahanginan bangud sa dulot sini nga madamuan nga pagkapatay sang mga sibilyan sa Afghanistan, Pakistan, Yemen, Palestine, Syria kag iban pang lugar nga ginagamitan sini sang imperyalistang US. Sa kaso sang pagpamomba sa Dolores, wala matuhay sang mga bomba sang AFP ang mga medik sa pasyente, kag iban pa nga indi armado nga tinawo nga wala sa kahimtangan nga magbato.

Bangud sa ila kapaslawan nga salakayon kag lutuson ang mga pwersang gerilya sang BHB nga nagaangkon sang wala nagakahubas nga suporta sang masa, nagagamit ang mga talawan nga teroristang buyong sang rehimeng US-Duterte sang pagpamomba kag pagpang-istraping halin sa kahanginan. Dapat dumilian ang mga teroristang armas nga ini bangud nagadulot ang mga ini sang madamuan nga pagkapatay sang indi armado nga pumuluyo, nagabutang sa peligro sa kabuhi sang mga sibilyan, nagadulot sang sobra nga kahadlok sa linibo labi na sa mga bata, kag ginaguba kag ginasamad ang kapalibutan kag propyedad.

Dapat padayon nga magkuha sang mga leksyon ang mga yunit sang BHB, pauswagon ang mga taktikang gerilya, pataason ang ikasarang pangpulitika kag pangmilitar, palig-unon ang ila disiplina kag labing padalumon kag palaparon ang suporta sang masa agud mapabilin nga bulag kag bungol ang kaaway agud paslawon kag dulaan sang epektibidad ang ila paggamit sang mga dalagku nga armas. Sa ulihi, mapamatud-an nga wala sang pulos ang pangmilitar nga superyoridad sang kaaway batuk sa pangpulitika nga superyoridad sang BHB kag sa pagpakig-away gerilya kag pagkasampaton sa pisikal kag pangkatilingban nga tereyn.

Tubtob-buhi nga pagatipigan sang pumuluyong Pilipino, sang Partido kag mga rebolusyonaryong pwersa ang mga sakripisyo sang mga martir sang Dolores. Ang ila pagkabaganihan permi nga magahatag-inspirasyon sa masa kag sa mga Pulang hangaway nga batuan ang mga pasista nga terorista, mag-alsa batuk sa mga mapanghimulos kag manugpigos, magpangapin sa ila nga mga kinamatarung kag magsulong sang handum para sa pungsodnon nga kahilwayan kag hustisya sosyal.

Mahimo nga nadulaan kita sang pila ka maayo nga Pulang hangaway, pero mas madamo pa ang magasulong agud magbulos sa ila bilang bag-o nga mga Pulang hangaway sang isganan nga hangaway sang banwa. #

Mas madamo ang handa nga magbulos sa mga martir sang Dolores!