Masa nga mamumugon kag anakbalhas, dagsaon ang kalsada sa Mayo Uno!

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoBisayaEnglish

Sa tanan nga mamumugon nga Pilipino kag masang anakbalhas: Mga trabahador sa mga pabrika kag mga bodega, mga tindera, waiter kag mga kahera sa mga hotel kag restawran, mga saleslady sa mga mall kag kargador sa piyer, mga “gig worker,” call center agent kag taga-deliber, mga lineman, tagabasa sang metro kag mga karpintero, mason, pintor kag tubero sa konstruksyon, kag sa minilyon pa nga nagapamugon kag nagapangita sang pangabuhian kag palamugnan.

Sa maabot nga adlaw sang Mayo Uno, kadungan sang mga mamumugon kag anakbalhas sa bilog nga kalibutan, ululupod naton nga dagsaon ang kalsada kag ipakita ang aton paghiliusa, kaisog kag determinasyon nga ipakigbato ang aton makasahi nga interes, kag ang kahilwayan kag demokrasya nga handum sang bilog nga pungsod. Sa dululungan nga nagapangisog nga tapak kag singgit, tay-ugon naton ang mga dumuluong nga imperyalista, kag mapanghimulos nga nagaharing sahi nga burgesya kumprador kag mga agalon nga mayduta, kag ang estado nga nagapigos sa bilog nga banwa.

Sa tunga sang nagagrabe nga krisis sang kapitalismo sa bilog nga kalibutan, palala nga palala ang mga dagway sang pagpanghimulos sa mga mamumugon para pugaon ang ila kusog pangabudlay. Sobra katama ang pagpangbarat sang mga kapitalista sa kusog-pangabudlay sang mga mamumugon. Minilyon nga mamumugon ang nagabaton sang minimum nga sweldo nga mas manubo sa balor sang adlaw-adlaw nila nga kinahanglanon kag sang ila mga pamilya.

Paagi sa mga “pleksible” nga sistema sang pag-empleyo, halin sa “labor-only contracting” tubtob sa quota system, “work from home” kag iban pa, padaku nga padaku ang lang-at sa tunga sang ginabaton nila nga sweldo kag sang ginatuga nila nga sobrang balor nga ginakuripon bilang ganansya sang mga kapitalista. Gamit ang pamahog nga pahalinon, ginapalaba nga ginapalaba ang ila oras sa pagtrabaho agud makatuga sang nagapadaku nga nagapadaku nga balor nga wala sang nagakaigo nga kabayaran. Gamit ang mga makinarya kag teknolohiya, ginaunat nga ginaunat ang dulunan sang lawas kag kusog sang mga mamumugon agud padasigon pa gid ang produksyon kag distribusyon sang mga produkto. Ang basehan nga kinamatarung sa walo-ka-oras nga pagtrabaho kag nagakaigo nga minimum nga suhol katumbas sang balor sang inadlaw nga kinahanglanon sistematiko nga ginabungkag kag ginalapakan.

Sa nagtaliwan nga anum ka tuig sa idalom sang rehimeng Duterte, gin-antus sang mga mamumugon ang isa ka pinakamadalom nga pagtibusok sang ila pangabuhian bangud sa mga polisiya nga anti-mamumugon nga paglansang kag pagbuhin sa sweldo. Masobra duha ka tuig na nga wala sang nagdugang sa sweldo sang mga mamumugon sa National Capital Region, bisan sa atubang sang nagasinaka nga presyo sang langis, pagkaon kag iban pang basehan nga kinahanglanon. Ginpasalig ang mga mamumugon sa paltik nga promisa nga tapuson ang “endo” o kontraktwalisasyon. Sa baylo, nagtuhaw ang labi pa nga mas malala nga porma sang pleksible nga pagpangabudlay umpisa sang panahon sang pandemya.

Patimaan sang malala nga kahimtangan sang mga mamumugon, wala na sa 1% sang mga mamumugon nga Pilipino ang nasakup sang “collective bargaining agreement” pagkatapos ang tatlo ka dekada nga wala untat nga pag-atake sa ila mga unyon kag pagdistrungka sang ila mga kinamatarung. Sa kumpas sang NTF-Elcac, ang nabilin nga mga unyon target sang pagpamigos sang mga armadong ahente sang estado. Sa ngalan sang “counter-insurgency,” ang mga unyonista kag lider mamumugon ginapatay, ginapasakaan sang himu-himo nga mga kasong kriminal, ginakulong kag wala sang untat nga ginapahog para talikdan ang interes sang mga mamumugon, maghipos o magpagamit sa estado. Gingamit ni Duterte ang iya tiraniko nga gahum para piguson ang mga mamumugon kag palalaon ang pagpanghimulos sa ila.

Ginapanginpuslan sang mga daku nga kumpanya nga dumuluong ang manubo nga sweldo sang mga mamumugon sa malakolonyal kag malapyudal nga mga pungsod pareho sang Pilipinas. Sa idalom sang imperyalistang paghari sa nagligad nga masobra isa ka siglo, ginpiang ang lokal nga ekonomya sang pagpandambong kag pagpang-agaw sang mga dumuluong nga kapitalista kag ila mga kahimbon nga lokal nga burgesya kumprador kag agalon nga mayduta. Ginahimuslan kag ginapabilin nga atrasado ang agrikultura kag ginpunggan ang industriyalisasyon kag ang hilway nga pag-uswag sang ekonomya. Wala sang kaugalingon nga pungsodnon nga industriya para magtuga sang kinahanglanon sang pungsod kag para magtuga sang trabaho. Ang Pilipinas ginhigot sa pangkalibutanon nga kapitalistang sistema kag nangin palasalig pirme sa dumuluong nga pautang kag pamuhunan. Labi pa ini nga magalala sa palaabuton sa mga bag-o nga layi ni Duterte nga nagatum-ok sa todo nga liberalisasyon kag paghatag pabor sa mga dumuluong nga kapitalista.

Lumos subong ang mga mamumugon nga Pilipino sa tuman nga pag-antus kag nagapasingki nga pagpanghimulos kag pagpamigos sa atubang sang wala sang untat nga pagtimbuok sang presyo, manubo kag ginabuhinan nga sweldo, nagapabug-at nga buhis, kag lapnagon nga disempleyo. Nagabaskog ang ila nga kagustuhan nga mag-organisa, maghulag kag magbato para sa ila nga interes kag para sa kaayuhan sang bilog nga banwa.

Mamumugon nga Pilipino: Indi magpapyerde sa gutom, kabudlayan kag pagpamigos! Magpanindugan kag magbato!

Dapat magpursiger sa kabuhi-kag-kamatayon nga pagtinguha nga tukuron o liwat nga tukuron ang mga unyon sang mga mamumugon para tipunon ang kusog nga ipakigbato ang nagakadapat para sa ila. Dapat desaysibo nga padamuon kag padakuon ang mga unyon para isahon ang nagadaku nga numero sang mamumugon. Dapat batuan kag pangibabawan ang pagpamahog, pagpamintas, pagpangsuhol kag tanan nga maniobra sang mga kapitalista nga gub-on ang paghiliusa sang mga mamumugon. Bairon ang welga, piket kag iban pang porma sang ululupod nga paghulag bilang mga armas sa pagpakigbato.

Dapat labi nga isulong sang mga mamumugon ang paghimakas para sa pagpataas sa sweldo para mahatagan sang nagakaigo nga pagkaon kag disente nga pangabuhi ang ila nga mga pamilya.

Dapat batuan ang nagkalainlain nga iskema sang pleksibilisasyon. Maghimakas para tapuson ang lapnagon nga sistema sang kontraktwalisasyon kag ipakigbato ang regularisasyon sa trabaho. Iduso nga kilalahon o ibalik ang kinamatarung sang mga mamumugon sa bayad nga 8-oras kada adlaw nga trabaho kag ibasura ang sistema nga quota kag piece-rate sa nagkalainlain nga porma sini.

Dapat ipakita sang sahing mamumugon nga Pilipino sa palaabuton nga Mayo Uno ang ila nga paghiliusa. Dagsaon ang kalsada kag magmartsa halin sa mga pabrika kag mga komunidad, magtipon sa mga plasa kag dululungan nga isinggit ang demanda sang mga mamumugon kag pumuluyo. Nagakadapat nga dumdumon ang daku nga papel sang kahublagan sang mamumugon kag kahublagan welga kag sang dekada 1970 sa pagbuka sang kahadlok sa panahon sang layi militar sang diktaduryang Marcos.

Iangut ang paghimakas pangpangabuhian sa paghimakas batuk sa pasismo kag sa mga maka-imperyalista kag anti-mamumugon sang tiraniya ni Duterte, lakip ang panawagan nga sikwayon ang tandem Marcos-Duterte sa eleksyon ang pagtan-aw sa mga daku nga paghimakas pagkatapos sang eleksyon.

Sa Mayo Uno, pila ka adlaw antes ang eleksyon sa Mayo 9, dapat palig-unon sang masang mamumugon ng Pilipino ang ila nga determinasyon nga sige-sige nga isulong ang ila nga mga paghimakas para sa dugang nga sweldo, regularisasyon kag kinamatarung sa pag-unyon, kadungan sang panawagan nga pasabton kag silutan si Duterte kag mga kahimbon sa mga krimen sang pasista nga terorismo, kag paghimakas sang bilog nga pungsod para sa tunay nga kahilwayan, demokrasya kag katarungan.

Sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan, nagalupok ang mga paghimakas kag pag-alsa sang mga mamumugon sa nagkalainlain nga pungsod sa Europe, sa Latin kag North America, Asia kag Africa batuk sa nagalala nga nagalala nga pagpanghimulos kag pag-antus sa atubang sang nagagrabe nga pangkalibutanon nga krisis sang kapitalismo. Saulugon naton ang mga kadalag-an nga naagum sang mga mamumugon sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan paagi sang pagtukod sang ila mga unyon kag paglunsar sang mga welga.

Dapat magpursiger ang Partido Komunista nga palaparon kag padalumon ang pagkaugat sini sa mga pabrika kag mga komunidad sang mga mamumugon. Tukuron, palaparon kag padamuon ang mga sanga sang Partido kag madamuan nga magrekrut kag maghanas sang mga kadre nga komunista nga magserbi nga haligi kag lider sang masa sa ila nga mga paghimakas. Ganyaton ang nagadaku nga numero sang mga mamumugon nga mangin Pulang hangaway kag mag-entra sa rebolusyonaryo nga armadong paghimakas. Sige-sige nga pataason ang kamuklatan sang mga mamumugon para bagtason ang dalan sang pungsodnon-demokratiko kag sosyalistang rebolusyon. #

Masa nga mamumugon kag anakbalhas, dagsaon ang kalsada sa Mayo Uno!