Masang mamumuo ug kabus, dagsang sa kadalanan karong Mayo Uno!

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoHiligaynonEnglish

Sa tanang mamumuong Pilipino ug masang naghago: Mga trabahador sa pabrika ug mga bodega, mga tindera, waiter ug mga cashier sa restawran, mga saleslady sa mga mall ug kargador sa pantalan, mga “gig worker,” call center agent ug taga-deliber, mga lineman, tigbasa og metro ug mga panday, mason, pintor ug tubero sa konstruksyon, ug sa minilyon pang mga nanginabuhi ug nangitag trabaho ug kapangwartahan:

Sa umalabot nga adlaw sa Mayo Uno, kauban sa mga mamumuo ug kabus sa tibuok kalibutan, dungan-dungan kitang modagsang sa kadalanan ug ipakita ang atong panaghiusa, kaisog ug determinasyon nga ipakigbisog ang atong makihut-ong nga interes, ug ang kagawasan ug demokrasyang pangandoy sa tibuok katawhan. Sa dungan-dungan nga pagdayogdog ug singgit, atong tay-ogon ang mga langyawng imperyalista, ug mapahimuslanong nagharing hut-ong burgesya-kumprador ug mga agalong yutaan, ug ang estado nga nagasumpo sa tibuok katawhan.

Taliwala sa nagkagrabeng krisis sa kapitalismo sa tibuok kalibutan, misamot ang mga porma sa pagpahimulos sa mga mamumuo aron pigaon ang ilang kusog-pamuo. Ubos kaayo ang ginasuhol sa mga kapitalista sa kusog-pamuo sa mga mamumuo. Minilyong mamumuo ang nagadawat og minimum nga suhulan nga mas ubos pa sa kantidad sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan ug sa ilang mga pamilya.

Pinaagi sa mga “pleksibleng” sistema sa pag-empleyo, gikan sa “labor-only contracting” hangtud sa quota system, “work from home” ug uban pa, nagkadaku ang gintang tali sa ilang suhulan ug sa ginamugnang sobrang bili nga ginakawkaw isip tubo sa mga kapitalista. Gamit ang hulga sa pagpanangtang, gipatas-an pa ang ilang oras sa pamuo aron magmugna sa nagkadakung bili nga walay makiangayong bayad. Gamit ang mga makinarya ug teknolohiya, hilabihan nang nabinat ang kalawasan ug kusog sa mga mamumuo aron mas papaspason pa ang produksyon ug distribusyon sa mga produkto. Sistematikong ginatangtang ug ginayatakan ang batakang katungod sa walo ka oras nga trabaho ug makatarunganong minimum nga suhulan katugbang sa bili sa inadlaw-adlaw nga pangangailangan.

Sa milabayng unum ka tuig ilalum sa rehimeng Duterte, nasinati sa mga mamumuo ang usa sa pinakalalum nga pagtiurok sa ilang panginabuhian tungod sa mga palisiyang anti-mamumuo nga paglansang ug pagkibhang sa suhulan. Kapin duha ka tuig na nga walay umento sa suhulan ang mga mamumuo sa National Capital Region, bisan atubangan sa nagmahal nga presyo sa lana, pagkaon ug uban pang batakang panginahanglan. Gipalaum ang mga mamumuo sa mini nga saad nga pagatapuson ang “endo” o kontraktwalisasyon. Hinunua, mitumaw ang mas grabe pang porma sa pleksibleng pamuo ilabina sugod niadtong panahon sa pandemya.

Timailhan sa grabeng kahimtang sa mga mamumuo, wala na sa 1% sa mga mamumuong Pilipino ang nalangkub sa “collective bargaining agreement” human ang halos tulo ka dekada sa walang puas nga pag-atake sa ilang mga unyon ug pagdistrungka sa ilang mga katungod. Sa kumpas sa NTF-Elcac, ang nahabilin nga mga unyon gitarget sa pagpanumpo sa mga armadong ahente sa estado. Sa ngalan sa “counterinsurgency,” ginapatay ang mga unyonista ug lider mamumuo, ginapasakahan og gama-gamang mga kasong kriminal, ginapriso ug walay hunong nga ginahadlok aron talikdan ang interes sa mga mamumuo, mohilum o magpagamit sa estado. Gigamit ni Duterte ang iyang tiranikong gahum aron sumpuon ang mga mamumuo ug pagrabehon ang pagpahimulos kanila.

Gipahimuslan sa dagkung langyawng kumpanya ang ubos nga suhulan sa mga mamumuo sa semikolonyal ug semipyudal nga mga nasud sama sa Pilipinas. Ilalum sa imperyalistang paghari sa nangaging kapin usa ka siglo, gipiangan ang lokal nga ekonomiya sa pagpangawat ug pagpangawkaw sa mga langyawng kapitalista ug sa ilang mga kakunsabo nga lokal nga burgesya-kumprador ug agalong yutaan. Gipahimuslan ug gipabiling atrasado ang agrikultura ug gibabagan ang industriyalisasyon ug ang gawasnong paglambo sa ekonomiya. Walay kaugalingong nasudnong industriya aron magmugna sa panginahanglan sa nasud ug para magmugna og trabaho. Gihikot ang Pilipinas sa kalibutanong kapitalistang sistema ug nahimong nagsalig sa langyawng pautang ug pamuhunan. Labaw pa kining mograbe sa umalabot, sa mga bag-ong balaod ni Duterte nga nakapunting sa todong liberalisasyon ug paghatag pabor sa mga langyawng kapitalista.

Nag-ilaid karon ang mga mamumuong Pilipino sa grabeng pag-antus ug nagkagrabeng pagpahimulos ug pagpangdaugdaug atubangan sa walay puas nga pagsaka sa presyo, ubos ug kinibhangang suhulan, nagkabug-at nga buhis, ug kaylap nga disempleyo. Mikusog ang ilang tinguha nga mag-organisa, molihok ug mosukol alang sa ilang interes ug para sa kaayuhan sa tibuok katawhan.

Mamumuong Pilipino: Dili magpaanod sa kagutom, kalisud ug pagpanumpo! Barog! Sukol!

Kinahanglang manglimbasog sa kinabuhi-ug-kamatayong paningkamot nga tukuron o subling tukuron ang mga unyon sa mga mamumuo aron tapukon ang kusog nga ipakigbisog ang angayan alang kanila. Kinahanglang mahukmanong padaghanon ug padak-on ang mga unyon aron hiusahon ang nagkadakung ihap sa mamumuo. Kinahanglang suklan ug patigbabawan ang pagpanghadlok, pagpanghasi, pagpanuhol ug tanang maniobra sa mga kapitalista nga gub-on ang panaghiusa sa mga mamumuo. Hasaon ang welga, piket ug lain-laing porma sa hiniusang paglihok isip mga hinagiban alang sa pakigbisog.

Kinahanglang labaw pang iasdang sa mga mamumuo ang pakigbisog alang sa umento sa suhulan aron mahatagan og igong pagkaon ug disenteng kinabuhi ang ilang mga pamilya.

Kinahanglang batukan ang lain-laing iskema sa pleksibilisasyon. Makigbisog aron tapuson ang kaylap nga sistemang kontraktwalisasyon ug ipakigbisog ang regularisasyon sa trabaho. Ipanghingusog nga ilhon o ibalik ang katungod sa mga mamumuo sa may bayad nga 8-oras kada adlaw nga trabaho ug ibasura ang sistemang kuta ug piece-rate sa lain-aling porma niini.

Kinahanglang ipakita sa hut-ong mamumuong Pilipino sa umalabot nga Mayo Uno ang ilang panaghiusa. Modagsang sa kadalanan ug magmartsa gikan sa mga pabrika ug komunidad, magtapok sa mga liwasan ug dungan-dungan nga isinggit ang mulo sa mga mamumuo ug katawhan. Angayang hinumduman ang dakung papel sa kalihukang mamumuo ug kalihukang welga ug niadtong dekada 1970 sa pagpatigbabaw sa kahadlok panahon sa balaod militar sa diktaduryang Marcos.

Isumpay ang pakigbisog sa panginabuhian sa pakigbisog batok sa pasismo ug sa maki-imperyalista ug anti-manggagawang tiranya ni Duterte, lakip ang panawagan nga isalikway ang Marcos-Duterte tandem sa eleksyon ug ang panglantaw sa dagkung pakigbisog human sa eleksyon.

Sa Mayo Uno, pipila ka adlaw ayha ang eleksyon sa Mayo 9, kinahanglang palig-onon sa masang mamumuong Pilipino ang ilang determinasyon nga mapadayunong iasdang ang ilang mga pakigbisog alang sa dugang suhulan, regularisasyon ug katungod sa pag-unyon, kadungan sa panawagan nga papanubagon ug silutan si Duterte ug mga kakunsabo sa mga krimen sa pasistang terorismo, ug pakigbisog sa tibuok katawhan alang sa tinuod nga kagawasan, demokrasya ug hustisya.

Sa lain-laing bahin sa kalibutan, miulbo ang mga pakigbisog ug pag-aklas sa mga mamumuo sa lain-laing nasud sa Europe, sa Latin ug North America, Asia ug Africa batok sa nagkagrabeng pagpahimulos ug pag-antus atubangan sa nagkadunot nga kalibutanong krisis sa kapitalismo. Saulugon nato ang mga kadaugan nga nakab-ot sa mga mamumuo sa lain-laing bahin sa kalibutan pinaagi sa pagtukod sa ilang mga unyon ug paglunsad og mga welga.

Kinahanglang manglimbasog ang Partido Komunista nga palapdon ug palalumon ang pag-ugat niini sa mga pabrika ug mga komunidad sa mga mamumuo. Tukuron, palapdon ug padaghanon ang mga sangay sa Partido ug dinaghang magrekrut ug magbansay og mga kadreng komunista nga magsilbing haligi ug lider sa masa sa ilang mga pakigbisog. Awhagon ang nagkadakung ihap sa mga mamumuo nga mahimong Pulang manggugubat ug mosalmot sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog. Padayong ipataas ang kahimatngon sa mga mamumuo aron baktason ang dalan sa nasudnon-demokratiko ug sosyalistang rebolusyon.

Masang mamumuo ug kabus, dagsang sa kadalanan karong Mayo Uno!