Matinding demoralisasyon ang kinakaharap ng 9th IDPA bunsod ng pagpapatupad ng patakarang pagpatay ng rehimeng US-Duterte

Nagdedeliryo ang 9th IDPA at ang buong AFP sa pag-aakalang mahahati nila ang rebolusyunaryong kilusan sa Kabikulan sa pamamagitan ng disimpormasyon at pekeng balita. Ayon sa kanilang pahayag sa okasyon ng kanilang anibersaryo, lubhang napahina na umano nila ang rebolusyonaryong kilusan sa Kabikulan at hinihikayat nila ang pagpasok ng mga nalalabing yunit ng NPA sa mga lokalisadong usapang pangkapayapaan. Taliwas ito sa kanilang achievement report û sa kabila ng kanilang matitingkad na bigwas laban sa NPA, mataas na nakaalerto sila laban sa pagsambulat ng tinagurian nilang Red October Plot.

 

Kinukundena ng NDF-Bikol ang tahasang paghahabi ng kasinungalingan ng 9th IDPA at pangangalandakan ng mga kaso ng sibilyang pinaslang nila bilang bahagi ng achievement report laban sa rebolusyonaryong kilusan. Hindi na maitutulak sa kapitulasyon at pasipikasyon ang tunay na hukbo ng mamamayan sapagkat lumaganap na ito sa lahat ng probinsya at kalakhan ng mga bayan ng Kabikulan. Mabibigo rin ang pakana nitong panghahati sa rebolusyonaryong pwersa sa linuluto nitong lokalisadong usapang pangkapayapaan sapagkat mahigpit itong nagtitiwala sa kakayanan ng mga negosyador ng NDFP at punong konsultant nito na si Prof. Jose Ma. Sison. ôRed October Plotö ang sagot ni Duterte sa pangako niyang haharapin niya muli ang peace talks matapos ng ilang buwang palugit upang mapag-aralan diumano ang mga napagkasunduang dokumento ng mga negosyador ng GRP-NDFP.

 

Dapat kilalanin din ng mga upisyal ng 9th ID sa kanilang mga kriminal na achievement report ang lumalalim na bitak sa hanay ng kanilang pwersa. Sumasagipsip na ang demoralisasyon ng kanilang tropa bunsod ng marahas at walang katuturang gera ni Duterte laban sa mamamayan. Hindi na maatim ng mga ordinaryong sundalo ang sunud-sunod na pagpatay ng masang kauri nila, ang paninira sa mga kabuhayan at komunidad na kanila ring pinanggalingan. Ang masahol pa, hindi ligtas ang kanilang mga sundalo sa pagpasan ng krisis sa ekonomyang humahambalos sa bansa.

 

Sino nga naman ba ang hindi magsasawa sa kasasayaw sa lumang tugtugin? Sa 14 taon ng 9th IDPA sa rehiyon, ang tanging naipagyabang nila ay ang pagpatay at pandarahas sa libu-libong masang Bikolnon. Labing-apat na taong binitbit ng 9th IDPA ang mga luma at gasgas na saywar at maruming propaganda sa pag-aakalang malilinlang nila ang masa. Masakit na sa kalooban ng kasundaluhan ang kakatahi ng mga nilubid na istoryang pilit isinusubo sa publiko ng kanilang mga pilipit ang dilang tagapamahayag sa pagtatangkang sirain ang prestihiyo ng kilusang rebolusyonaryo at ilayo ang masa sa rebolusyon.

 

Sa ilalim ng Oplan Kapayapaan, naitala sa Kabikulan ngayong taon ang humigit-kumulang 51 na kaso ng ekstrahudisyal na pagpaslang at humigit-kumulang 290 na kaso ng paglabag sa karapatang tao na nag-imbweldo ng daan-daang pamilya at ilang libong mamamayan. Kabilang dito ang mga kaso ng pambubugbog, pananakot at pambabanta, pamiminsala sa ari-arian at kabuhayan, iligal na pag-arestoÆt panghahalughog, sapilitang pagbakwit, pamimilit sa mga sibilyang maging giya sa mga operasyong militar at pagpaparada sa masa bilang mga fake surrenderees. Talamak at nagpapatuloy din ang militarisasyon sa kanayunan at crackdown laban sa mga progresiboÆt demokratikong pwersa sa kalunsuran. Narito ang ilan sa ipinagyayabang na tagumpay ng 9th IDPA na sa katunayan ay krimen nila laban sa mamamayan.

 

Camarines Sur

ò Pagpatay ng mga elemento ng 83rd IBPA at 22nd IBPA sa mag-asawang magsasakang sina Herminio Aragdon, 69 taong gulang at si Soledad Aragdon, 60 taong gulang sa Baryo Malabog, bayan ng Caramoan.

ò Pantutortyur at paglibing nang buhay sa mga magsasaka na sina Robero Naris, 30 anyos, Ronel Naris, 28 anyos at Antonio Bonagua, 19 anyos ng tropa ng 9th IDPA sa Ragay.

ò Pamamaril sa mag-amang sina Danilo Abunin, Sr. at Daniel Abunin, Jr. sa loob mismo ng kanilang tahanan sa Brgy. Veneracion, bayan ng Pamplona ng mga elemento ng MICO.

 

Masbate

ò Pagmasaker kina Ariel Madrilejos, Ricky Alejo, John Paul Cristobal, Dijie at Jeo Cabarles, kalakhan ay mga kabataang estudyante, sa Brgy. Nabongsoran, Aroroy, Masbate;

ò Pagpaslang kina Nonong Capellan , Johnel Dejucos , Pablo Dilao, Domingo Deila, Maria Des Dilao Deila, Dingdong Escorel at Ruel Nunez sa magkakahiwalay na insidente;

 

Albay

ò Magkakasunod na pagpaslang sa mga magsasakang sina Ismael Morco, Roberto Montecalvo at Samuel Blaza sa bayan ng Camalig.

 

Mas malawakang operasyong militar sa rehiyon ang ilinulunsad ngayon ng 9th IDPA katuwang ang PNP, CAFGU at iba pang pwersang paramilitar sa ilalim ng Task Force Bicolandia bilang pagtugon sa patakarang pagpatay ni Duterte. Sa sunud-sunod nilang mga paglabas sa midya nitong nakaraan, hayagan nilang ipinahayag na papatayin ang lahat ng mga sumusuporta at susuporta sa rebolusyonaryong kilusan. Hindi rin nakaligtas sa panunugis at pananakot ng pasistang rehimen ang mga estudyante at ang kanilang mga eskwelahang pinapasukan. Hindi pa man hayagang nagdedeklara si Duterte ng Batas Militar, dumaranas na ang mamamayan ang walang kasingsahol na pagyurak sa kanilang mga karapatan at banta sa kanilang buhay.

 

Hindi na maatim maging ng kasundaluhan ng 9th IDPA ang walang katuturang gera ni Duterte laban sa mamamayan. Dama nila ang pampulitikang ligalig at krisis sa ekonomya dahil maging sila ay pinagsasamantalahan ng sabwatang imperyalistang US, lokal na naghaharing uri at gubyernong Duterte. Katawa-tawang takot si Duterte sa sariling multo, pinagdududahan at kinukwestyon niya at ng mga upisyales ng AFP ang kanilang mga sundalo sa kanilang bahagi sa planong destabilisasyon. Kinailangan pang isapubliko ng 9th IDPA na nagkaroon sila ng loyalty check sa loob ng kanilang hanay. Malinaw na may panloob na kahinaan ang pwersang militar ng AFP.

 

Dapat mabatid ng 9th IDPA na kaiba sa ipinangangalandakan nilang nanghihina na ang rebolusyunaryong kilusan sa Kabikulan at sa buong bansa, ibayong lumalakas ang pagkakaisa nito. Bunga ito ng pag-unlad ng pampulitikang kamulatan ng masang Bikolano at ng kanilang tiwala sa PKP-BHB-NDF at buong rebolusyonaryong kilusan sa taos-pusong paglilingkod at paninindigan para sa interes ng sambayanang Pilipino. Patuloy na tinatamasa ng rebolusyonaryong kilusan at pulang hukbo nito ang malalim at malawak na suporta ng masa.

 

Dapat papanagutin ang 9th IDPA sa kanilang mga krimen laban sa sambayanan. Nananawagan ang NDF-Bikol sa masang Bikolnon na ibayong patatagin ang pagkakaisa at buong tapang na labanan ang todo-gera ng rehimeng US-Duterte at pasistang militar nito, tutulan ang muling pagsuklob ng Batas Militar at singilin ang imperyalismong US at tuta nitong si Duterte sa tuluy-tuloy na pagbulusok ng krisis sa ekonomyang labis na humahagupit sa sambayanan.

 

Hinihikayat din ang NDF-Bikol sa lahat ng naliliwanagan at namumulat na elemento ng kasundaluhan na tuligsain at labanan ang patakarang pagpatay ng rehimeng US-Duterte. Libu-libong buhay ang kapalit ng desperasyon ni Duterte na makapanatili sa poder upang ibayong patindihin ang patakarang pang-ekonomyang nagsisilbi sa mga imperyalistang bansa sa pangunguna ng US kabilang ang mga lokal na malalaking negosyanteÆt mamumuhunan. Sa huli, napakainam ng panahon upang paglingkuran ang sambayanan.

 

Matinding demoralisasyon ang kinakaharap ng 9th IDPA bunsod ng pagpapatupad ng patakarang pagpatay ng rehimeng US-Duterte