Memorandum No. 32, higit na pagpapaigting ng terorismong US-Duterte!

Mariing kinukundena ng Celso Minguez Command – Bagong Hukbong Bayan Sorsogon (CMC BHB-Sorsogon) ang paglalabas ng kautusan ng rehimeng US-Duterte ng Memorandum Order No. 32 (MO No.32) upang pigilan umano ang lumalalang teror at lawless violence sa rehiyon ng Samar, Negros Island at Bikol.

Bago paman ideklara ng rehimen ang MO No.32, lantaran nang nagaganap ang di-deklaradong martial law sa buong bansa. Kaliwa’t-kanan ang pandarahas at pasismo sa mamamayan habang unti-unting minamaniobra nito ang paglalagay sa mga susing pwesto sa gabinete ng mga retiradong myembro ng militar.

Ang pagdedeklara ng rehimen ng MO No. 32 ay hindi lamang naglalagay sa alanganin ng kalagayan ng mamamayan sa kamay ng AFP at PNP. Higit na nakararanas ang mamamayan ng matinding pandarahas at pasismo mula sa armadong pwersa ng papet na estado dahilan upang patuloy na humaba ang listahan ng walang habas na pamamaslang. Laganap din ang warrantless arrest sa sinumang pinaghihinalaan laluna yaong mga nasa hanay ng tagapagtaguyod ng karapatang-tao.

Ginamit na batayan ng rehimen upang bigyang laya ang pagpapatupad ng MO No.32 ang naganap na ambus sa Lupi, Camarines Sur noong Oktubre 18, 2018. Bahagi na nang rebolusyonaryong pakikidigma ang paglulunsad ng mga taktikal na opensiba ng BHB at laganap na ito sa buong rehiyon bago pa man ito maganap. Ang MO No.32 ay desperadong hakbang ni Duterte sa pangarap nitong pulbusin ang rebolusyonaryong kilusan sa kalagitnaan ng taong 2019.

Sa ganitong sitwasyon, dapat na higit pang paigtingin ng malawak na mamamayan ang kanilang nagkakaisang lakas upang labanan at patalsikin sa pwesto ang pasistang papet na rehimeng US-Duterte.

Dapat, higit na maging mapagbantay ang mamamayan sa anumang karahasan at paglabag sa karapatang-tao ng AFP-PNP at mga paramilitar.

Sama-samang tutulan ang pagbasura ng MO No.32 na direktang aatake sa hanay ng mamamayan.

Mamamayan, sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

MO No. 32, kundenahin, labanan, tutulan, ibasura!

Memorandum No. 32, higit na pagpapaigting ng terorismong US-Duterte!