Mensahe gikan sa NDFP-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa BHB

,

Read in: English

Mga pagsaludo sa mga Pulang kumander ug Pulang manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB). Pakyas ang berdugong US-Duterte/AFP/PNP sa pagbungkag sa BHB dinhi sa NEMR ug sa tibuok nasud. Sukad ni diktador Marcos walay pay presidente sa Pilipinas nga wala manganti nga puohon ang BHB ug ang rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan. Daghan silang mga presidente nga pakyas sa ilang mga damgo, sama kang berdugong Duterte karon.

52 na ka tuig ang paggamut sa BHB diha sa masang gidaugdaug ug gipahimuslan. Ang BHB ug ang masang nakigbisog naka-agi sa mga pag-abante ug temporaryong pag-atras sa lainlaing mga pangataki sa matag presidente nga nakalingkod sa gahum. Ang mga nasinating temporaryong pag-atras nalabangan ug napatigbawan, busa niabot kita sa 52 ka tuig sa atong armadong pakigbisog.

Moingon ang mga reaksyonaryo ug kaaway nga 52 na ka tuig apan wala pa kita makadaug, apan sulod usab sa 52 ka tuig wala makapuo ang pito (7) na ka milabay’ng presidente sa Pilipinas, namatay na lang si Marcos ug Cory Aquino – padayon ang pagpursigi sa pag-asdang sa BHB ubos sa absolutong pagpangulo sa PKP. Atong mugnaon ang walay kinutubang inisyatiba aron makab-ot ang hingpit nga kadaugan sa DRK, hangtud sa sunod nga yugto – ang Sosyalistang Rebolusyon.

Mabuhi ang kinabuhi og kamatayong pakigbisog sa BHB batok sa terorismo sa US-Duterte/AFP/PNP!

Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

Kabatan-onan, sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Mensahe gikan sa NDFP-NEMR alang sa ika-52 nga anibersaryo sa BHB