Mensahe ng NPA-Panay tungkol sa Kampanya ng Terorismo ng AFP at PNP sa Kanayunan ng Capiz at Iloilo

Read in: Hiligaynon

Ang buong pwersa ng NPA sa Panay ay nakikiisa sa mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ng mga biktima ng masaker, gawa-gawang kaso at pwersahang pagpapasuko na kagagawan ng AFP at PNP laban sa mga mahihirap na magsasaka sa kanayunan ng Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo. Dama namin ang hinagpis ng mga naulila at nakulong at dinig namin ang kanilang sigaw para sa hustisya. Makakaasa kayong gagawin ng NPA ang kanyang makakaya upang bigyan ng katarungan ang labis na pang-aapi ng mga militar at pulis sa inyo.

Batid din namin ang kasalukuyang malawakang kampanya ng pananakot ng mga tropa ng militar at pulis sa kanayunan ng Tapaz at Calinog upang sindakin ang mga magsasaka na pinaparatangang mga NPA o mga tagasuporta nito. Nagpapakalat ang mga mersenaryong tropang ito ng banta na may mga isusunod pang papatayin at huhulihin para pwersahin ang maraming sibilyan na sumuko sa kanila. Hindi lamang matinding banta ito sa buhay ng mga magsasaka, kundi malubhang paglapastangan din sa kanilang mga karapatan at kabuhayan. Sa panig ng mga militar at pulis, nagawa pa nilang ipagmalaki ang resulta ng kanilang terorismo na “pagsuko” ng maraming magsasaka na natakot at nangangamba. Sinong sibilyan nga ba ang hindi maligalig sa posibilidad na mapabilang sa libo-libong pinatay ng pulis at militar dahil “nanlaban” o mabulok sa kulungan dahil tinaniman ng baril at eksplosibo, katulad ng kanilang ginawa sa 25 na biktima sa Tapaz at Calinog noong Disyembre 30.

Inaatasan ng Panrehiyong Kumand ng NPA-Panay ang mga yunit sa ilalim nito na gawin ang mga nararapat na hakbang para patawan ng parusa ang mga tropa ng militar at pulis na naghahasik ng lagim at nang-aapi sa mamamayan. Palakasin ang mga taktikal na opensiba laban sa mga teroristang tropa at pangalagaan ang seguridad at kabuhayan ng mga masa sa mga eryang inaatake ng kaaway. Lahat ng mga yunit sa mga sonang gerilya ay dapat magsagawa ng nararapat na paghahanda kasama ang mga masa laban sa posibleng paglaganap sa iba pang lugar ng terorismo ng AFP at PNP katulad ng kanilang ginawa sa Tapaz at Calinog.

Sa mga masang pinupuntirya ng terorismo ng AFP at PNP, dapat pangibabawan ang takot at ipagtanggol ang inyong mga karapatan bilang sibilyan. Magkaisa, maging mapanuri at maging alerto sa mga maruruming pakana ng kaaway para kayo ay linlangin at supilin ang inyong mga karapatan. Huwag maniwala o sumunod sa mga ikinakalat ng kaaway na intriga, pananakot, panunuhol at pagpapapirma para kayo ay piliting sumuko, mawalan ng tiwala sa isa’t isa at manahimik sa gitna ng lumalalang kahirapan, kapabayaan at kurapsyon ng mga nasa burukrasya, pagsasamantala at pang-aapi.

Nananawagan kami sa mga matitino at may paggalang sa karapatang pantao at batas na mga elemento ng militar at pulis na huwag magpagamit sa terorismo ng kanilang inyong mga heneral at ng tiranikong Hepeng Kumander. Bagama’t inoobliga kayong sumunod sa atas ng inyong mga superyor, maari ninyong ipatupad ang inyong tungkulin nang naayon sa mga batas at may paggalang sa karapatan ng mga mamamayan. Maari din na hindi ninyo ipatupad ang mga utos na lumalabag dito katulad ng pagpaslang sa hindi naman lumalaban, pagtatanim ng ebidensya para ikulong at pwersahang pagpapasuko sa mga sibilyan na wala naman totoong ginawang krimen. May digmaang sibil tayo at nasa magkatunggaling panig, ngunit may mga batas tayo na dapat sundin, at pangunahin dito ang pagtiyak sa kaligtasan at paggalang sa buhay at karapatan ng mga sibilyan sa lahat ng panahon.#

Mensahe ng NPA-Panay tungkol sa Kampanya ng Terorismo ng AFP at PNP sa Kanayunan ng Capiz at Iloilo