Mensahe ng Pakikiisa ng Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagdiriwang ng ika-53 Anibersaryo ng PKP

, , ,
This article is available in Hiligaynon

 

Mula sa buong kasapian ng PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga kaibigan at tagasuporta ng rebolusyong bayan sa rehiyon ng Panay, maalab na pagbati at matikas na pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng muling pagkakatatag nito noong Disyembre 26, 1968!

Sa araw na ito ay iniaalay din natin ang pinakamataas na parangal at pagpupugay sa lahat ng rebolusyonaryong martir lalo na ang 8 kasamang pulang mandirigma na nasawi sa brutal na pambobomba ng AFP sa Brgy Alimodias, Miag-ao, Iloilo noong Disyembre 1, 2021. Ang kanilang kabayanihan ay patuloy na magpapaalab sa ating damdamin at determinasyon na isulong ang rebolusyonaryong armadong pakikibaka gaano man ito kahirap at masalimuot.

Isa sa walong nasawi ay si kasamang Joven “Ka Lex” Ceralvo, opisyal ng Regional Operations Command ng BHB sa Panay. Binomba sila mula sa ere ng kaaway dahil alam ng huli na hindi nila magagapi sa isang pantay na laban ang yunit ni Ka Lex. Napatunayan ito sa mga matagumpay na taktikal na opensiba na pinamunuan ni Ka Lex, at maging sa iilang depensibang labanan kung saan ang umaatakeng kaaway ang siyang may mas maraming casualty.

Bago ang pambobomba, noong unang hati ng 2021, sa kasagsagan ng kanilang combat operations ay ginalugad ng mahigit 500 na pinagsanib na tropa ng 3IDPA at PRO-6 ang larangang gerilya nina Ka Lex sa layuning sukulin at durugin ang di hamak mas maliit na yunit ng BHB. Sinundan ito ng pagpakat ng tropang RCSP sa umaabot 72 baryo na sakop ng larangan. Ang mga atakeng ito ay matapang na hinarap at nilabanan ng yunit nina Ka Lex, na suportado ng maraming masang magsasaka na patuloy na nauugnayan at natutulungan ng BHB sa kabila ng teroristang operasyong kombat at RCSP ng 3IDPA at PRO-6.

Kinamumuhian ng kaaway ang mga Kasama dahil sa patuloy na pagsulong ng rebolusyonaryong armadong pakikibaka. Nagkamali ang kaaway sa paniwala nitong madudurog ng kanilang mga bomba at pasistang lagim ang mapanlabang diwa ng mga pulang mandirigma at masang Panayanon na naghahangad na lumaya mula sa matinding pagsasamantala at pang-aapi. Habang may iilang nagkakamal ng yaman at nagnanakaw sa kaban ng bayan sa gitna ng masidhing kahirapan ng karamihan, habang umiiral ang pang-aalipin ng iilang ito sa mga mamamayan, mananatiling naglalagablab ang paglaban ng mga mamamayan sa Panay at sa buong bansa.

Ang paggamit ng mga modernong kagamitan at armas ng kaaway laban sa mga nakikibakang mamamayan ay hindi magtatagumpay sa digmaan dahil ang kanilang gyera ay hindi makatarungan. Niyuyurakan nito ang mga karapatan ng mga mamamayan at pinipilit at pinipwersa silang lumuhod sa kaaway gamit ang takot at terorismo.

Sa ilalim ng ‘kontra-insurhensyang’ programa ng rehimeng Duterte, bilyon-bilyong pundo mula sa pawis at dugo ng mga mamamayan ang ninanakaw ng mga namumuno sa TF-ELCAC sa pamamagitan ng pagpapatupad ng balot sa kurapsyon na pagpapasurendir, e-clip at barangay development program. Winawaldas ang pera ng bayan para sa pasismo, luho at kurapsyon ng mga matataas na opisyal ng reaksyonaryong burukrasya, militar at kapulisan sa gitna ng matinding kahirapan ng malawak na masa dahil sa kawalan ng trabaho, walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin at pagbagsak ng mga kabuhayan at maliliit na negosyo. Hayagang iniinsulto ng kurakot na mga burukrata at heneral sa task force na ito ang talino ng mamamayan sa paggigiit na malulutas ang kahirapan ng masa sa pamamagitan ng paggawa ng iilang metrong kalsada, waiting shed, basketball court at mga palabas na tulong at serbisyo. Ang pangmamaliit, pang-iinsulto at pagnanakaw ng mga pasistang ito ang isang katiyakan na ang TF-ELCAC at rehimeng US-Duterte ay mabibigo laban sa rebolusyonaryong paglaban ng mga mamamayan. Nakikita, nadadama, kinamumuhian at tiyak ay lalabanan ng masa ang mga pakanang ito.

Hindi kayang sagkaan o wasakin ng dahas, pananakot at panlilinlang ng kaaway ang matibay na ugnay ng PKP at BHB sa malawak na masang Pilipino. Isinusulong ng rebolusyonaryong pwersa ang tunay na reporma sa lupa, makatarungang sahod, libreng panlipunang serbisyo at pantay na mga karapatan na matagal nang minimithi ng mamamayang Pilipino ngunit pilit na ipinagkakait at marahas na sinusupil ng mga reaksyonaryong rehimen. Sa bandang huli, mapapatunayan na ang hangarin ni Rodrigo Duterte at mga alipures nito sa AFP at PNP na tapusin ang rebolusyonaryong pwersa bago matapos ang kanyang termino ay ilusyon ng isang hangal at lango sa kapangyarihan.

Napatunayan ng Partido sa loob ng 53 taon ang matibay na kakayahan sa pamumuno at pagsusulong ng demokratikong rebolusyon ng bayan sa gitna ng mga pukpukang labanan, mga masalimuot na problema at kahirapan. Sa kabila ng halos isang taon ng pinatinding atake ng rehimen sa Panay, napanatili ng Partido, BHB, at rebolusyonaryong masa sa kanayunan at kalunsuran ang kabuuang paglago at mahusay na pamumuno ng matitibay na kadre nito. Ang bawat taon na pagdiriwang ng Anibersaryo ng Partido ay isang pagtitipon ng mga dagdag na kaalaman, karanasan at lakas para sa ibayong pagsulong ng rebolusyon. Matibay ang ating paninindigan na sa pamamagitan ng gabay ng ating dakilang Partido, makakamit ang isang tunay na maunlad at malayang bayan sa hinaharap hanggat nagpupunyagi sa paglaban ang mamamayan.

Mabuhay ang PKP-MLM!
Mabuhay ang sambayanang nakikibaka!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensahe ng Pakikiisa ng Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagdiriwang ng ika-53 Anibersaryo ng PKP