Mensahe ngadto sa BHB-NEMR sa ika-40 anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan

 

Ipadangat sa National Democratic Front of the Philippines-North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) ang kinasing-kasing nga pulang pagsaludo ngadto sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) dinhi sa rehiyon ug sa tibuok nasud sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo niini. Atol niini nga okasyon atong dumdumon ug makausa pang pasidunggan ang tanang rebolusyonaryong martir sa rehiyon sa han-ay sa BHB, Milisyang bayan, yunit pang-depensa-sa-kaugalingon ug mga masa. Ilang gihatag ang ilang kinabuhi sa pag-alagad sa katawhan ug sa rebolusyon hangtud sa ilang katapusang ginhawa. Himoon natong inspirasyon ang ilang dedikasyon ug hugot nga pag-alagad sa rebolusyon ug sa masa sa atong pagpaasdang sa gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan.

Gisaulog nato ang ika-50 anibersaryo sa BHB sa panahong gisalikway sa rehimeng US-Duterte ang panaghisgot sa kalinaw ug gipasubsob pa ang bangis nga pagpangatake sa BHB, mga sibilyan ug grupong nagsaway ug nibatok sa iyang martial law, kontra-katawhan nga mga proyekto, pagpamatay ug pagbaligya sa nasudnong soberanya ngadto sa Tsina.

Makausa pang gitakda ni Duterte ang laing tuig sa pagpukan sa rebolusyonaryong kalihukan human pakyas kini sa pagpukan niadtong 2018. Apan, ilusyon lamang ni Duterte ug iyang mga heneral ang pagpukan sa armadong rebolusyon. Ang realidad, mas nagkakusog ang pagbatok sa katawhan sa iyang tiranya, kurapsyon ug pagsalikway sa interes sa mabagang katawhan. Tataw nga walay malauman nga kaayuhan ang mga Pilipino ubos sa gobyernong Duterte mao nga nagkakusog na ang pagbatok sa iyang pagdumala. Nagkadaghan ang katawhang nadamlagan nga ang armadong rebolusyon lamang ang makatubag sa batakang suliran sa katawhang Pilipino.

Sukad 2017 gipasamot na ang terorismo sa rehimeng US-Duterte batok sa katawhan sa rehiyon. Nagsalimuang kini sa paggukod sa rebolusyonaryong pwersa, nagpasundayag sa ilang mga bakak nga kadaugan ug kuno daghang mga surrenderees nga “Hukbo.”

Ang tinuod, walay bisan usa ka natarang gerilya ang napuo sa rehiyon. Malampuson nga napreserba sa BHB-NEMR ang iyang pwersa ug labaw sa tanan, padayon nga nagkakusog ang rebolusyon samtang nagpaasdang sa tibuok-paningkamot nga pagbatok sa tiraniya ug ambisyon ni Duterte nga magpatuman og hingpit nga pasistang diktadura. Nahimo kini tungod sa kalig-on sa mga Pulang manggugubat, organisadong masa ug mga alyado nga nibarug sa interes sa katawhan ug maisogong nisukol sa mersenaryong AFP ug PNP.

Dalayegon ang nga Pulang kumander ug manggugubat sa BHB-NEMR ug ang mga membro sa milisyang bayan sa ilang lig-on, pursigido ug masukolong diwa diha sa pag-atubang sa sustinido ug mapanumpoong atake sa kaaway. Padayon kining nag-alagad sa katawhan sa rehiyon ug nakatampo sa kinatibuk-ang pagpaasdang sa gubat sa katawhan. Atubang sa dili tawhanong pagtratar sa militar sa mga masa ug Pulang manggubat, hugot nga gipatuman sa BHB ang mga lagda ug palisiya niini ug mga internasyunal nga lagda sa gubat. Tataw nga napakita kini sa mga aksyong militar diin nakakuha kini sa ubay-ubay nga armas ug nagresulta sa pagdakop sa duha ka opisyal sa 3rd Special Forces PA ug 14 ka mga CAA. Ang maong mga prisoners of war nagsulti sa maayong pagtratar sa custodial forces sa BHB, pag-respeto sa ilang katungod isip POW ug pagseguro sa ilang kaluwasan atubang sa bangis nga pagpanggukod sa mga tropa sa AFP.

Tataw sa mabagang masa nga ang BHB ang tinuod nilang kasundaluhan ug dili ang bangis nga tropa sa AFP nga nagsunodsunod sa kapritso sa pasistang US Duterte ug mga bayarang instrumento sa imperyalismo ug lokal nga mapahimuslanong hut-ong. Ang mga Pulang manggugubat disiplinado, matinahuron, mapahiubsanon ug taas ang moral diha sa pagpanalipod ug pag-alagad sa halapad nga masa sa katawhan. Napapelan niini dili lamang ang pagdepensa sa masa sa katawhan giseguro usab niini ang interes sa katawhan pinaagi sa pagpatuman sa   rebolusyonaryong reporma sa yuta. Nitabang kini sa pag-organisa ug pagtukod sa mga organo sa pulitikanhong gahum ug rebolusyonaryong pangmasang organisasyon diha sa kabukiran. Pinaagi sa pursigidong pagpukaw ug pag-organisa, nagpadayon ang katawhang misampa ug misuporta sa armadong rebolusyon, napalapad ang ginsakpan sa Milisyang Bayan ug mga yunit pangdepensa-sa-kaugalingon.

Ang kahimtang sa nasud ug sa rehiyon naghagit kanato sa pagpaasdang ug pagpataas pa sa ang-ang sa armadong rebolusyon. Kinahanglan mas pakusgon pa ang pagpasampa sa Bagong Hukbong Bayan ilabina sa han-ay sa kabatan-onan, aron tapuson na ang tiranya sa rehiemeng US-Duterte.

 

Suklan ang tiranya sa rehimeng US-Duterte!

Panalipdan ang masa sa katawhan!

Kab-oton ang dugang pang mga kadaugan!

 

 

Mensahe ngadto sa BHB-NEMR sa ika-40 anibersaryo sa Bagong Hukbong Bayan