Mensahe sa Mayo Uno alang sa mga mamumuo ug katawhang dinaugdaug sa tibuok kalibutan

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoTurkishHiligaynon

Sa ngalan sa Pilipinong proletaryado ug naghagong katawhan, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) nagdeklara sa ilang panaghiusa sa binilyong mamumuo sa tibuok planeta sa atong pagtimaan sa Mayo Uno, ang internasyunal nga adlaw sa hut-ong mamumuo, taliwala sa padayon nga krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista, nagkagrabeng mga porma sa pagpahimulos ug nagkakusog nga pagsukol batok sa imperyalistang pagpanglupig sa tibuok kalibutan.

Atong balik-lantawon ug magmadasigon sa kasaysayan sa pagsukol sa hut-ong mamumuo, usa ka mubo nga panahon kalabot sa tibuok dagan sa makihut-ong nga pakigbisog: gikan sa tibuok Europe nga pag-alsa sa hut-ong mamumuo niadtong 1848; ngadto sa mahinungdanon bisan sa mubo nga panahon sa pagtukod sa usa ka proletaryong diktadurya sa Paris Commune niadtong 1871; sa pagpalambo sa Marxismo isip sistematikong ideolohiya sa proletaryado; ang malampuson nga Bolshevik nga rebolusyon sa 1917 sa Russia; ang 1949 nga kadaugan sa bag-ong demokratikong rebolusyon sa China ug misunod nga sosyalistang rebolusyon nga gipangulohan sa proletaryado; ug ang serye sa madaugon nga nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan nga mga kalihukan sa Latin America ug Asia gikan sa Cuba ngadto sa Vietnam. Atong hinumduman nga sa mubo nga panahon sa sayong bahin sa dekada 1950, 1/3 sa katawhan sa tibuok kalibutan ang napalingkawas gikan sa kamot sa monopolyo kapitalismo ug nakabenepisyo sa usa ka progresibo ug demokratikong kahimtang ubos sa sosyalismo.

Sa samang higayon, mokutlo kitag mga leksyon gikan sa mga kapakyasan ug kapildihan tungod sa pagluib sa hut-ong mamumuo nga miresulta sa pagkabungkag sa Ikaduhang Internasyunal; ug sa pag-usbaw sa modernong rebisyunismo ug pagkapildi sa proletaryong diktadurya nga naghatag og dalan sa paghibalik sa kapitalismo ug pagpahimulos sa mga mamumuo ug naghagong katawhan sa Unyon Sobyet, China ug uban pang nasud.

Atong paabuton ang pagsaulog sa sunod tuig sa ika-175 nga anibersaryo sa Communist Manifesto ni Karl Marx nga unang gimantala niadtong Pebrero 1848. Sulod sa halos usa ka siglog tunga, ang Communist Manifesto nagsilbing iwag sa mga mamumuo sa tibuok kalibutan, nga midan-ag sa makasaysayanong misyon sa proletaryado nga tapuson ang kapitalistang pagpahimulos pinaagi sa pagwagtang sa pribadong pagpanag-iya sa mga kahimanan sa produksyon, pagtukod sa sosyalismo pinaagi sa usa ka yugto sa rebolusyon ug pagkab-ot sa komunismo. Ang pagmantala sa Manipesto sa Komunista nagtimaan sa usa ka tin-aw nga pagulbo gikan sa ispontanyong pagsukol sa mga mamumuo ngadto sa usa ka matngon ug organisadong buluhaton sa hut-ong mamumuo sa pagdireher sa kasaysayan ug pagtukod sa usa ka bag-ong katilingbanong kahimtang.

Gidumdum sa mga mamumuo sa tibuok kalibutan ang Mayo Uno karong tuiga uban ang tin-aw nga paglantaw sa grabe ug malungtarong krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista ug sa kung paunsa kini nagmugna og mga kundisyon alang sa proletaryado nga manguna sa tanang dinaugdaug ug gipahimuslan nga mga hut-ong subay sa dalan sa nasudnon demokratiko ug sosyalistang mga rebolusyon. Nagpabilin kita sa panahon sa imperyalismo ug proletaryong rebolusyon nga gihikyad ni Lenin. Bisan pa sa mga kapildihan ug pag-atras sa mga rebolusyonaryong pwersa sa tibuok kalibutan, ang sitwasyon nagpabiling nagkinaiya sa estratehikong pag-us-us sa mga imperyalistang gahum tungod sa mga kontradiksyon nga natural sa kapitalistang sistema nga nagpakusog sa kapitalistang kumpetisyon, nagkagrabeng krisis sa sobrang produksyon, pagkahagba sa tantos sa ganansya, pagpasamot ang pagpahimulos sa mga mamumuo ug pagpangawkaw sa mga rekurso, ug pagpakusog sa inter-imperyalistang kumpetisyon nga misangpot sa mga gubat ug pagbahin pag-usab sa kalibutan.

Ang krisis sa pangkalibutang sistemang kapitalista naila sa dagkung kontradiksyon tali sa burgesya ug mamumuo sa mga kapitalistang nasud; tali sa mga imperyalistang gahum ug dinaugdaug nga katawhan ug nasud; tali sa mga imperyalistang gahum ug mga nasud nga nanghingusog sa ilang nasudnong soberanya ug nagpasiugda sa ilang sosyalistang mga pangandoy; ug tali sa usa ka imperyalistang gahum o alyansa batok sa lain pa.

Sulod sa milabayng tulo ka dekada, gipailalum ang mga mamumuo sa lain-laing porma sa pagpakusog sa trabaho pinaagi sa paggamit sa abanteng teknolohiya (sama sa robotics, computerization, artificial intelligence, ug uban pa) ug pagpalugway sa mga oras sa pagtrabaho sa tumong nga paubsan ang suhulan ug gasto sa produksyon ug i-maksimisa ang paghakop sa sobrang bili. Walay hunong nga giatake sa burgesya ang mga unyon ug organisasyon sa mga mamumuo aron pugngan sila sa paghingusog sa ilang mga katungod ug pakignegosasyon alang sa mas taas nga suhulan ug mas maayong kundisyon sa pagtrabaho. Giputol niini ang sosyal nga paggasto nga nagresulta sa pagkahagba sa kahimtang sa panginabuhi sa minilyong mamumuo.

Nagpahamtang ang mga imperyalistang nasud sa neoliberal nga palisiya sa mga semikolonya ug atrasadong mga nasud nga nagtugot niini nga pakusgon ang pagpahimulos sa baratong pamuo, paghan-ok sa sobrang mga produkto, ug pagpangawkaw ug pagkuha sa mga natural nga rekurso nga nagresulta sa paggrabe sa mga krisis sa ekonomiya ug sosyo-ekonomikong kahimtang sa binilyong mamumuo ug naghagong katawhan. Naglunang ang dinaugdaug nga mga nasud sa pagkaatrasado sa ekonomiya, nag-antus sa kaylap nga kawalay trabaho, ug nalumos sa dagkung kantidad sa langyawng utang. Sa atrasadong mga nasud ug mga kapitalistang sentro, ang mga mamumuo ug naghagong katawhan nag-antus sa makapatay nga mga epekto sa pandemyang Covid-19 tungod sa dunot kaayong kahimtang sa serbisyong panglawas sa publiko.

Sa pagpanguna sa US, gipakusog sa mga imperyalista ang agresyon niini batok sa mga nasud nga naghingusog sa nasudnong soberanya. Sulod sa milabayng mga dekada, giatake sa US ang sunodsunod nga nasud lakip ang Iraq, Libya, Syria, ug Afghanistan, nagpahigayon og mga aksyong interbensyon ug subersyon sa Venezuela ug uban pang mga nasud, ug gipailalum ang Cuba, Iran, ug North Korea sa mga sangsyon sa ekonomiya. .

Ang kontradiksyon tali sa mga imperyalistang gahum ug mga gamhanang alyansa sa mga natad sa impluwensya ug kontrol miulbo sa sunodsunod nga gyerang proxy, labing bag-o sa Ukraine. Sulod sa kapin 30 ka tuig, giduso sa US ang pagpalapad sa NATO ngadto sa kanhing mga nasud sa Warsaw Pact sa Eastern ug Central Europe pinaagi sa diplomasya ug gubat, nga naglapas sa kasabutang Minsk 1991 ug mga kasiguruhan nga gihimo ngadto sa Unyon Sobyet sa wala pa kini gibungkag niadtong 1991.

Ang pagduso sa pagpamyembro sa Ukraine ngadto sa NATO ug sa pagliyok nga suportado sa US ug pagpakusog sa pagpanganyon sa Ukraine batok sa rehiyon sa Donbass sa utlanan sa Russia usa ka direktang akto sa gubat. Gihagit niini ang kontra-agresibo sa Russia uban ang deklaradong tumong nga tapuson ang rehimeng Zionist sa Ukraine ug ang mga pasistang pwersang nasyunalista nga gihiusa sa armadong pwersa sa Ukraine. Gipalanat sa US ang gubat karon aron pahuyangon ang Russia ug mapadaku ang ganansya alang sa industriya sa depensa sa US. Mihatag ang US og $3.5 bilyon nga tabang militar kaniadtong miaging bulan aron mahatagan ang Ukraine og kanyon ug uban pang mga himang militar, ug niining bag-o lang, giaprubahan ang laing $33 bilyon nga ayuda sa militar ug ekonomiya. Ang imperyalistang proxy war sa Ukraine nagpalalum sa kontradiksyon tali sa mga bloke sa imperyalistang gahum, diin ang US ug NATO sa usa ka bahin, ug ang Russia ug China sa pikas bahin. Taliwala sa malungtarong krisis sa kapitalista ug nagkaigting nga inter-imperyalistang kumpetisyon, daku ang posibilidad nga moulbo ang limitado ug dinungay nga mga gubat sa lain-laing bahin sa kalibutan sa umalabot nga mga tuig.

Kinahanglang pahimuslan sa proletaryado ug sa katawhang dinaugdaug ang mga inter-imperyalistang gubat aron iasdang ang kawsa sa sosyalismo ug nasudnon ug katilingbanong kalingkawasan pinaagi sa paglunsad og armadong rebolusyon ug gubat sibil batok sa nagharing reaksyonaryong estado sa lain-laing mga nasud. Sa matag higayon, kinahanglang palig-onon sa mga proletaryong rebolusyonaryo ang katakus niini alang sa pulitikanhong pagpangulo pinaagi sa pagtukod ug pagkonsolida sa ilang mga partido komunista subay sa pagtuon ug paggamit sa Marxismo-Leninismo sa ilang kaugalingong mga nasud, lalum nga mogamot sa tanang positibong pwersa, nga manguna kanila sa mga demokratikong pakigbisog sa masa ug pagtudlo sa dalan sa armadong rebolusyon sa pag-ilog sa pulitikanhong gahum. Sa partikular, ang mga komunista kinahanglang walay kakapoy nga makig-uban sa mga mamumuo, magpahigayon og pulitikanhong edukasyon, ug tabangan sila sa pagtukod o pagtukod pag-usab ug pagpalig-on sa ilang mga unyon, ug pagtukod og mga sanga sa Partido sa matag pabrika.

Atong gidumdum karon ang Mayo Uno samtang nagbarog kita sa pultahan sa usa ka bag-ong pagsulbong sa nasudnon demokratiko ug sosyalistang mga rebolusyon nga gipangulohan sa proletaryado. Sa tibuok kalibutan, ang masang dinaugdaug ug pinahimuslan ispontanyo ug matngong miasdang aron makigbisog alang sa ilang makihut-ong nga interes. Adunay kusog nga pagduso sa pagtukod og mga unyon ug pag-organisa. Naglunsad og mga welga ug uban pang mga aksyong masa ang mga mamumuo ug katawhan sa tibuok kalibutan aron idemanda ang pagpausbaw sa suhulan ug mas maayong kundisyon sa pagtrabaho.

Naningkamot ang mga pwersang komunista sa pagtukod sa ilang mga partido komunista isip abanteng destakamento sa hut-ong mamumuo, pagtuon sa kasaysayan ug paghimo og klarong rebolusyonaryong programa. Ang mga gubat sa katawhan nga gipangunahan sa mga partido komunista sa India, Turkey, Pilipinas ug uban pang mga nasud nga nagpursige ug padayon nga nagkakusog taliwala sa todong kontra-rebolusyong atake. Atubangan sa kapitalistang krisis, sa pagpangulo sa proletaryado, ang kalayo sa armadong rebolusyon di malikayang mokaylap sa tibuok kalibutan.

Mensahe sa Mayo Uno alang sa mga mamumuo ug katawhang dinaugdaug sa tibuok kalibutan