Mensahe sang KASAMA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines

,

Pagpanginbulahan kag mataas nga rebolusyonaryo nga pagsaludar sa tanan nga kadre kag katapu sa Partido, isganan nga mga Pulang komander kag hangaway, mga matutom nga mga rebolusyonaryo nga pwersa kag tanan nga pumuluyo sa pagsaulog sa dungganon nga pagkapundar liwat sang Communist Party of the Philippines sa iya ika-52 nga anibersaryo.

Lubos nga nagapakig-isa ang bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sang Katipunan ng Samahang Manggagawa (KASAMA)- Negros sa pagselebrar sa ika-52 nga tuig sang dungganon nga pagtukod sang CPP diri sa pungsod. Sa pihak sang nagalala nga terorismo sang tiraniko nga rehimen US-Duterte, padayon kita nga naga-angkon sang madamo nga kadalag-an para sa pag-abanse sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga ginasulong sang bug-os nga katawhan. Ang kubos kag pigos nga pumuluyo sa hanay sang mga mamumugon kag mala-proletaryado nagakalipay sang nalab-ot nga kadalag-an sang Partido.

Sa sulod sang 52 ka tuig nga pagpamuno sang CPP, padayon nga nagadalum kag nagalapad ang suporta kag paghimakas sang imol nga taga-syudad kag bug-os nga pumuluyo sa pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon agud wasakon ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema nga amu ang ugat sang problema sa duta, puluy-an, palangabuhian kag lapnagon nga paglapak sang tawhanon nga kimatarung.

Ginhublasan sang asud-asud nga mga problema dala sang Covid-19 nga pandemya kag halit sang kalamidad ang kriminal nga kapabayaan, kapalpakan kag kawad-on sang ikasarang sang rehimen Duterte nga maghimo sang komprehensibo kag konkreto nga solusyon paano tapnaon kag mahagan-hagan ang pag-antus nga gina-atubang sang pumuluyo.

Kangil-ad ang hayagan nga pagpangawat sang reaksyunaryo nga estado sa kaban sang pumuluyo halin sa bilyon-bilyon nga badget nga gin-alokar sa pasismo kag mahigko nga gyera sang rehimen sa kontra-insurhensya nga kampanya. Samtang naga-igod sa tuman nga gutom kag kapigaduhon ang pumuluyo bangod sa militarista kag inutil nga mga tikang sang estado sa lehitimo nga demanda sang pumuluyo.

Padayon nga ginadingutan sang kinamatarung para sa libre kag masarangan nga serbisyo pampubliko ang mga pumuluyo bangod sa padayon nga pag-ido-ido sang rehimen sa patakaran neoliberal nga kabangdanan sa wala untat nga pagsirit sang presyo sang mga balaklon, pribatisasyon sang mga serbisyo kaangay sang edukasyon, ikaayong lawas kag tubig.

Wala-untat ang demolisyon nga wala sang relokasyon sa tunga sang kahalitan sang pandemya sa ngalan sang kontra-pumuluyo nga “Build Build Build” nga programa para sa interes sang mga kahimbon sini nga mga burukrata kapitalista kag dalagku komprador burgesya agud hugakumon ang madalagku-an nga ginansya samtang hayagan kita nga gina-abandona sang inutil nga gobyerno kag padayon nga gina-bulsa ang pondo halin sa kaban sang gobyerno.

Todo-larga ang pagsabwag sang terorismo kag kalakasan sang tiraniko nga rehimen batok sa pumuluyo agud ipangibabaw ang kakugmat sa desperasyon sini nga magpabilin sa poder. Apang imbes nga mahadlok, natipon ang kaugot sang malapad nga pumuluyo nga pabayaron ang pasista nga rehimen sa iya malaba nga krimen ba. Gani nagdugang ini sa disgusto sang pumuluyo batuk sa sistema nga nagatuga sang inhustisya.

Si Duterte mismo kag ang nagalala nga kahimtangan sang mga imol amo ang padayon nga nagahangkat sa tanan nga pwersa sang rebolusyon nga ipadayon kag iduso sa mas mataas nga halintang ang inaway banwa tungod wala na sang iban pa nga solusyon agud mawasak ang monopolyo sa gahum, manggad kag rekurso sang pungsod kundi paagi sa ululupod nga paghimakas sang ginahimuslan kag ginapigos nga pumuluyo kag pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa tubtub sa kadalag-an. ###

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang Pungsudnon Demokratiko nga Rebolusyon!

Mensahe sang KASAMA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines