Mensahe sang MAKIBAKA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang pagkapundar sang Communist Party of the Philippines

,

Mataas nga nagasaludar ang Malayang Kilusan ng Makabagong Kababaehan (MAKIBAKA-Negros) sa tanan nga mga kadre kag katapuan sang Partido, mga pulang kumander kag hangaway, mga kumander kag NPA nga mga kababainhan, mga rebolusyonaryo nga organisasyon masa kag bug-os nga masang pigos sa pagsaulog sang ika-52 nga bulawanon nga pagkapundar sang dungganon nga Communist Party of the Philippines (CPP).

Lubos nga nagapakig-isa ang MAKIBAKA-Negros sa bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa sa pagselebrar sang ika-52 nga tuig sang dungganon nga pagkatukod liwat sang CPP diri sa pungsod. Sa pihak sang patarasak nga terorismo sang estado kag wala-untat nga pukos kag sustinido nga operasyon sang mga mersenaryo nga AFP/PNP, padayon nga naga-ani sang madamu nga rebolusyonaryo nga kadalag-an ang Partido sa pungsod para sa tayuyon nga pag-abanse sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga ginasulong sang katawhan.

Sa lig-on nga pagpamuno kag hugot nga paggiya sang Partido sa 52 ka tuig, napakita sini ang mabinungahon nga papel sa pagbitbit sang interes sang malapad nga pumuluyo nga nagahimakas. Sa pihak sang patarasak kag mahigko nga gyera sang rehimen US-Duterte sa handum nga wasakon ang rebolusyonaryo nga kahublagan, padayon ini nga paslaw bangod sa kaisog kag ka determinado sang bug-os nga rebolusyonaryo nga pwersa nga maangkon ang pungsodnon nga kahilwayan kag demokrasya.

Ang mga kababainhan bilang kabahin sa espesyal nga sektor sa sosyedad ang may signipikante nga papel sa handum nga matuod-tuod nga pagbag-o ilabi na ang pagtapos sa malapnagon nga gutom kag kaimulon nga ginbun-ag sang mapiguson kag dunot nga sistema sang malakolonyal kag malapyudal.

Napamatud-an sang kasaysayan ang maragtason nga papel sang kababainhan sa isganan nga pagtib-ong sang kinamatarung ilabi na sa pag-sulong sang alalangay nga paglantaw kag pagtratar sang aton kasari-an. Militanti nga gina-usoy ang banas sang rebolusyonaryo nga paghimakas agud bag-uhon ang nagakadunot nga patri-arkal kg dekadenti nga kultura sa sosyedad.

Sa atubang sang macho-pasista kag tiraniko nga paghari sang rehimen Duterte hayagan naton nga nasaksihan ang kangil-ad nga pagbastos kag pagpakanubo sang estado sa mga kababainhan. Sistematiko kag wala untat ang pagpang-atake sa mga kababainhan nga maisog nga nagapanindugan kag nagatingog ilabi na sa pagbuyagyag sang mga isyu nga nagapakita sang kadunot sang panggobyerno ni Duterte.

Hayagan nga gina-redtag, ginapahug, ginapriso kag ang pinakamalala ginapahipos sang talawit nga administrasyon ang sin-o man nga magpanindugan mapa aktibista, artista, mga lokal nga gobyerno ukon mangin ordinaryo nga pumuluyo.

Apang nagapakita lamang ini sang kahadlok sang rehimen Duterte sa nagakusog kag naga-isa nga paghimakas sang mga kababainhan upod sa malapad nga hanay sang pumuluyo agud tapuson ang handum sang rehimen nga magpabilin sa poder.

Si Duterte mismo kag ang nagalala nga kahimtangan sang sosyedad ang nagahangkat sa tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa nga usuyon ang dalan sang armado nga paghimakas agud i-angat sa mas mataas nga halintang ang lebel sang inaway banwa.

Handa nga makigsumpong ang rebolusyonaryo nga mga kababainhan ilabi na ang mga Pulang hangaway nga mga kababainhan sa mga mersenaryo kag pasista nga AFP/PNP kag iban pa nga mga ahente sang estado nga may malaba nga krimen batuk sa pumuluyo. Padayon nga magahimakas ang mga kababainhan tubtob mabayad ang rehimen Duterte sa iya kriminal nga kapabayaan kag gin-utang nga dugo sa pumuluyo.

Wala na sang iban pa nga solusyon agud mawasak ang monopolyo sa gahum, manggad kag rekurso sang pungsod kundi paagi lamang sa ululupod nga paghimakas sang sahing pigos kag ginahimuslan kag pagsulong sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa tubtub sa kadalag-an!

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines!

Mabuhay ang Pungsodnon Demokraritiko nga Rebolusyon!

Mensahe sang MAKIBAKA-Negros sa ika-52 nga anibersaryo sang pagkapundar sang Communist Party of the Philippines