Mensahe sang NPA-Panay nahanungod sa Kampanya sang Terorismo sang AFP kag PNP sa Kaumhan sang Capiz kag Iloilo

Read in: Pilipino

Ang bug-os nga pwersa sang NPA sa Panay naga-unong sa mga pamilya, abyan kag kakilala sang mga biktima sang masaker, himo-himo nga kaso kag pilit nga pagpasurender sang AFP kag PNP kontra sa mga kubos nga mangunguma sa kaumhan sang Tapaz, Capiz kag Calinog, Iloilo. Ginabatyag namon ang panghakroy sang mga nailo kag nabilanggo kag mabatian namon ang ila mga singgit para sa hustisya. Ginapasalig namon nga himuon sang NPA ang kutob sa masarangan agod mahatagan sang hustisya ang labi nga pagpamigos sang mga militar kag pulis sa inyo.

Nahibal-an man namon ang subong nga malapnagon nga kampanya sa pagpakugmat sang mga tropa sang militar kag pulis sa kaumhan sang Tapaz kag Calinog agod pahugon ang mga mangunguma nga ila ginapasibangud nga NPA ukon taga-suporta sini. Nagapalapta ang mga mersenaryo nga mga tropa sang pamahog nga may isunod pa nga mga palatyon kag dalakpon agod pwersahon ang madamo nga mga sibilyan nga magsurender sa ila. Indi lang ini malala nga katalagman sa kabuhi sang mga mangunguma, kundi malala man nga paglasak sa ila mga kinamatarung kag pangabuhian. Sa bahin sang mga militar kag pulis, nahimo pa nila nga ipabugal ang ila terorismo sa “pagpasurender” sa madamo nga mga mangunguma nga nakugmat kag nahadlok. Sino man nga sibilyan ang indi mahadlok sa posibilidad nga mapabilang sa libo-libo nga mga pinatay sang militar kag pulis bangod “nagbato” ukon mabulok sa prisohan bangod gintamnan sang pusil kag eksplosibo, pareho sang ila ginhimo sa 25 nga biktima sa Tapaz kag Calinog sang Disyembre 30.

Ginamanduan sang Pangrehiyon nga Kumand sang NPA-Panay ang mga yunit sa idalom sini nga himuon ang mga nagakadapat nga mga tikang agod masilutan ang mga tropa sang militar kag pulis nga nagasabwag sang terorismo kag nagapamigos sa pumuluyo. Pabaskugon ang mga taktikal nga opensiba kontra sa mga teroristang tropa kag pangapinan ang seguridad kag pangabuhian sang masa sa mga erya nga ginaatake sang kaaway. Tanan nga mga yunit sa mga sonang gerilya dapat maghimo sang nagakaigo nga mga paghanda upod ang masa batok sa posible nga paglapnag sa iban nga lugar sang terorismo sang AFP kag PNP pareho sang ila ginhimo sa Tapaz kag Calinog.

Sa mga masa nga ginapuntariya sang terorismo sang AFP kag PNP, dapat pangibabawan ang kahadlok kag pangapinan ang inyo mga kinamatarung bilang mga sibilyan. Maghiliusa, mangin mabinantayon kag alerto sa mga mahigko nga padihot sang kaaway agod mapatalang kamo kag lapakon ang inyo mga kinamatarung. Indi magpati ukon magsunod sa ginapalapta sang kaaway nga mga intriga, pamahog, panuhol kag pagpapirma para mapilitan kamo nga magsurender, madula ang salig sa isa kag isa kag maghipos na lang sa tunga sang nagapalala nga kapigaduhon, kapabayaan kag kurapsyon sang ara sa burukrasya, pagpanghimulos kag pagpamigos.

Nagapanawagan kami sa mga matarung kag may pagrespeto sa tawhanon nga kinamatarung kag layi nga mga elemento sa militar kag pulis nga indi magpagamit sa terorismo sang inyo nga mga heneral kag sang tiraniko nga Punong Kumander. Bisan pa man nga gina-obligar kamo nga magsunod sa sugo sang inyo nga mga superyor, mahimo ninyo nga tumanon ang inyo mga hilikuton nga nagasanto sa mga layi kag may pagrespeto sa kinamatarung sang pumuluyo. Mahimo man nga indi ninyo pagsundon ang mga sugo nga nagalapas sini pareho sang pagpatay nga wala man nagabato, pagtanom sang ebidensya agod prisohon, kag pwersahan nga pagpasurender sang mga sibilyan nga wala man sang may nahimo nga krimen. Sa tunga kita sang isa ka gyera sibil kag yara sa magkabanggianay nga bahin, pero may mga layi kita nga dapat sundon, kag pangunahon diri amo ang pagsiguro sa kaluwasan kag pagrespeto sa kabuhi kag kinamatarung sang mga sibilyan sa tanan nga panahon.#

Mensahe sang NPA-Panay nahanungod sa Kampanya sang Terorismo sang AFP kag PNP sa Kaumhan sang Capiz kag Iloilo