Mensahe sang PKM-Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang mahal nga Communist Party of the Philippines

 

Panginbulahan kag lubos nga nagapakig-isa ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Negros sa pagsug-alaw sa ika-51 nga anibersaryo sang mahal nga Communist Party of the Philippines (CPP) kag sa pag-angkon sa bulawanon nga mga kadalag-an sini sa paghimakas sang pumuluyong Negrosanon kag sa bug-os pungsod gikan sa liwat nga pagkatukod sadtong Disyembre 26, 1968.

Ang PKM-Negros kag mga rebolusyonaryong pwersa nagahatag sang isa ka mapula nga pagsaludar sa CPP, sa masobra lima ka dekada nga pagpamuno sa pagsulong sang demokratikong rebolusyon sang banwa. Makasaysayan nga misyon sini ang pagwasak sa tatlo ka pundamental nga problema nga ginapas-an sang sahing anakbalhas nga amo ang imperyalismo, burukrata kapitalismo kag pyudalismo.

Ang pagpang-atake sa pasistang rehimen US-Duterte sa implementasyon sini sang EO 70 kag MO 32 sa idalom sang Oplan Kapayapaan nga karon Oplan Kapanatagan ginapatuman sa mga ido-ido kag berdugong AFP, PNP, RPA-ABB kag bayaran nga mga para-military nagresulta sa madata nga pagpamatay (EJK), pagmasaker, pagpangdakop, himo-himo nga mga kaso kag malaba nga listahan sa pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarong. Direkta nga nangin biktima ang mga inosenteng mangunguma nga nagahimakas sa ila kinamatarung sa duta pareho sa Sagay 9 masaker kag ang brutal nga pagtiro-patay sa abugado sang mangunguma nga si Atty. Ben Ramos. Ginpapanaog sang rehimen ang de facto martial law sa isla nga nagtuga sa Oplan Sauron 1 kag 2 nga nag-utas sang madamuan nga kabuhi kag iligal nga pagpang-aresto sa syudad sang Guihulngan, Canlaon, banwa sang Ayungon, Manjuyod, Santa Catalina, kag Mabinay sa Negros Oriental.

Lubos nga nagahari ang kakugmat sa isla sang Negros, pamatuod diri ang panibag-o lang nga crackdown paagi sa pagransak sa mga opisina sang mga progresibo nga grupo sa syudad sang Bacolod kag Escalante, iligal nga pagpang-aresto sa mga lider-aktibista, katapo sang unyon kag mga pamatan-on nga biktima sang pagplanted nga mga armas kag eksplosibo. Ginpato-patoan sila nga mga katapo sang NPA kag ang mga opisina training ground kuno sang NPA. Lapnagon man ang peke nga pagpasurender sa idalum sang Enhanced Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP) sang AFP/PNP paagi sa pagpanginto kag pilit nga pagpasungka sa mga mangunguma bilang mga katapo sang NPA sa Norte kag Central nga bahin sang Negros kadungan sang pagdeklara sa CPP-NPA-NDFP bilang persona non grata agud mangurakot sang daku nga pondo sa kaban sang pumuluyo. Isa ini ka desperado nga tikang sa berdugong AFP kag PNP agud pahipuson ang mga pumuluyo nga nagahimakas kag wasakon ang NPA sa isla sining tuig 2019.

Napagkit na sa kasaysayan sang rebolusyon nga indi basta-basta mapukan ang Demokratiko nga Gobyerno sang Pumuluyo nga padayon nga nagaganar sang mga kadalag-an gikan sa wala untat nga paghimakas sang mangunguma kag iban pa nga pigos nga sektor sang sosyedad. Ang PKM-Negros padayon nga nagapukaw, naga-organisa kag naga-mobilisa sa kubay sang mga magunguma agud isulong ang agraryong rebolusyon kag pungsodnon demokratiko nga kahilwayan.

Determinado ang PKM-Negros sa pagpasulong sa armadong paghimakas sa kaumahan paagi sa iya matuod-tuod kag disiplinado nga hangaway nga amo ang NPA. Sa hugot nga pagpangulo sang mahal nga Partido sa rebolusyon sa ubay sang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) segurado nga sa unahan maangkon sang mangunguma kag pumuluyo ang masanag nga palaabuton.

Mabuhay ang ika-51 nga anibersaryo sang CPP!
Mabuhay ang NPA kag NDFP!
Mabuhay ang rebolusyong Pilipino!

Image may contain: text
Mensahe sang PKM-Negros sa ika-51 nga anibersaryo sang mahal nga Communist Party of the Philippines