Mensahe sang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)

,

Pula nga pagsaludo kag mataas nga pagpasidungog sa tanan nga katapu kag kadre sang Partido sa pagsaulog sang ika-52 nga pagkatukod sang Communist Party of the Philippines (CPP).

Lubos nga nagapagkig-isa ang mga rebolusyonaryo nga pwersa sa idalum sang RCTU sa isla sang Negros sa pagkilala sang husto nga ubay agud mapalig-on kag mapasulong ang kahublagan sang mamumugon. Sa pihak sang nagalala nga terorismo sang reaksyonaryo nga estado padayon nga naga-angkon sang madamu nga kadalag-an para sa pag-abanse sang Pungsodnon Demokrartiko nga Rebolusyon nga ginasulong sang bug-os nga katawhan ang kubos kag pigos nga sahi – ang mamumgon.

Ang husto nga pagpamuno sang Partido padayon nga naga-angkon sang malapad kag madalum nga suporta sang pumuluyo sa pagsulong sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon agud wasakon kag hatagan sang katapusan ang malakolonyal kag malapyudal nga sistema nga amo ang kabangdanan sang problema sang duta, indi industriyalisado nga ekonomiya nga amo ang gintunaan sang tuman nga kapigaduhon kag kaimulon.

Kilala ang Negros bilang Sugarbowl sang pungsod Pilipinas bangud mayoriya sang kadutaan ang ginatamnan sang tubo nga kalabanan ginapanag-iyahan sang dalagku nga agalon may duta. Sa pihak sang dalagku nga ganansya bilang mayor nga naga-amot sa produksyon sang kalamay sa bilog nga pungsod, ang mga mamumugon sa katubuhan naga-angkon sang halos limos nga sweldo kag wala sang benepisyo. Kondisyon nga nagtulod sa ila nga mangita sang palamugnan sa kasyudaran, ang pagpanghimulos nga ila na-agyan ang wala sang kinalain bangud sa malapnagon nga kontraktwalisasyon kag barato nga bili sang kusog pangabudlay.

Ginasabat sang pasista nga pagpang-atake sang rehimen Duterte ang paghimakas sang nga mamumugon sa uma para sa makatarungan nga sweldo, benepisyo kag duta nga ulumhan. Sa baylo nga sabton ang mga demanda sang mga mamumugon para maalibantar ang pangabuhi, pasismo sang estado ang sabat pareho sang pagpamahog, reg tagging, ilegal nga pagpang-aresto kag pagtanum sang ebidensya kag nangin biktima sang EJK.

Napamatud-an nga wala sang ikasarang ang tiraniko nga rehimen sa pagsulbar sa pang-ekonomiya nga problima sang pungsod, halit sang kalamidad kag pag-atubang sa halit sang Covid 19. Ini isa ka kriminal nga kapabayaan, kapalpakan kag wala sa ikasarang nga maghimo sang siyentipiko kag komprehensibo nga plano paano sulbaron ang gina-atubang nga pag-antus sang pumuluyo.

Ginakangil-aran sang pumuluyo ang hayagan nga pagpangawat sa kaban sang gobyerno sang rehimen Duterte kag sang iya mga idu-ido sa senado, kongreso, kabinite kag AFP/PNP halin sa bilyon-bilyon nga pondo sa inprastraktura nga proyekto, pondo sa Covid 19, pondo sa mahigko nga gyera kontra-insurhensya kag pondo sa AFP/PNP samtang ginpagamay ang budget sa edukasyon kag ikaayong lawas.

Gindingut ang kinamatarung sang pumuluyo para sa libre kag nagaka-igo nga serbisyo sosyal kag padayon nga naga-imposar sang neoliberal nga programa sang Imperyalista nga US nga nagresulta sang pagtaas sa presyo sang mga nagapanguna nga mga balaklon, pribatisasyon sa elektrisidad, tubig, edukasyon kag ikaayong lawas.

Sa aton pagsaulog sang anibersayo sang CPP, aton ginahangkat ang tanan nga katapuan sang RCTU – Negros nga doblihon ang pagpaninguha nga mapalig-on ang likum nga organisasyon sang mga mamumugon paagi sa pagpalig-on sa patag sang Ideolohiya, Politika kag Organisasyon kag itib-ong ang makasahi nga pagpamuno sang Partido. Hatagan sang tum-ok ang pagpabaskog sa paglunsar sang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa Armado nga Paghimakas kag maglubos panahon nga makigbahin sa armado nga paghimakas paagi sa pagpasakop sa NPA.

Hatagan man pagtamud ang paglunsar sang mga militante nga porma sang paghimakas, pagpropaganda kag kampanyang masa sa kasyudaran agud iduso ang kinamatarung sang mga mamumugon kag pumuluyo.

Mabuhay ang ika-52 nga anibersaryo sang CPP!

Palayason ang kontra pumuluyo, korap, traidor, berdugo kag pasista nga rehimen US-Duterte!

Isulong ang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon!

Mabuhay ang CPP, NPA, NDF!

Mensahe sang Revolutionary Council of Trade Union (RCTU) angut sa ika-52 nga anibersaryo sang Communist Party of the Philippines (CPP)