Mensahe subong nga Mayo Uno para sa mga mamumugon kag pigos nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipinoTurkishBisaya

Sa ngalan sang proletaryong Pilipino kag pumuluyong anakbalhas, ginadeklarar sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang pagpakig-isa sini sa binilyon nga mamumugon sa bilog nga planeta sa pagdumdom naton sa Mayo Uno, ang internasyunal nga adlaw sang sahing mamumugon, sa atubang sang nagapadayon nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista, nagalala nga porma sang pagpanghimulos kag nagaigting nga pagbato sa imperyalistang pagpamigos sa bilog nga kalibutan.

Balikan naton kag magkuha kita sang inspirasyon sa kasaysayan sang paghimakas sang sahing mamumugon, isa ka malip-ot nga panahon nga relatibo sa kabilugan nga dalagan sang banggianay sang mga sahi: halin sa mga pag-alsa sang sahing mamumugon sa bilog nga Europe sang 1848; pakadto sa makasaysayan bisan makadali nga pagtukod sang diktadurya sang proletaryado sang Paris Commune sang 1871; pakadto sa pagpauswag sang Marxismo bilang sistematikong ideolohiya sang proletaryado; ang madinalag-on nga rebolusyong Bolshevik sang 1917 sa Russia; kag kadalag-an sang bag-o nga demokratikong rebolusyon sa China sang 1949 kag kasugpon nga sosyalistang rebolusyon nga ginpamunuan sang proletaryado; kag ang serye sang madinalag-on nga pungsodnon kag pangkatilingban nga kahublagan sang paghilway sa Latin America kag Asia halin sa Cuba tubtob sa Vietnam. Liwat naton nga dumdumon nga sa malip-ot nga panahon sang temprano nga bahin sang dekada 1950, sangkatlo sang katawhan ang nahilway halin sa kamot sang monopolyo kapitalismo kag nakabenepisyo sa isa ka progresibo kag demokratikong areglo sa idalom sang sosyalismo.

Kadungan sini, magkuha kita sang leksyon halin sa mga kapaslawan kag pagkalutos bangud sa pagtraidor sa sahing mamumugon nga naglab-ot sa pagkabungkag sang Ikaduha nga Internasyunal; kag sa pag-usbong sang modernong rebisyunismo kag pagkalutos sang diktadurya sang proletaryado nga naghawan sang dalan para sa pagpanumbalik sang kapitalismo kag pagpanghimulos sa mga mamumugon kag masang anakbalhas sa Soviet Union, China kag iban pang mga pungsod.

Magtan-aw kita sa pagsaulog sa madason nga tuig sa ika-175 anibersaryo sang Communist Manifesto ni Karl Marx nga una nga ginbalhag sang 1848. Sa halos isa ka siglo kag tunga, nagserbi ang Communist Manifesto bilang iwag sang mga mamumugon sa bilog nga kalibutan, gindeklarar ang makasaysayan nga misyon sang proletaryado nga tapuson ang kapitalista nga pagpanghimulos sa pagwasak sa pribadong pagpanag-iya sa mga kagamitan sa produksyon, pagtukod sang sosyalismo sa isa ka bilog nga panahon sang pagrebolusyon kag paglab-ot sa komunismo. Ang pagbalhag sa Communist Manifesto ang tanda sang pagbulagay halin sa panahon sang ispontanyong paghimakas sang mamumugon, pakadto sa panahon sang muklat kag organisadong pagsulong sang sahing mamumugon para idireksyon ang kasaysayan kag tukuron ang bag-o nga areglo pangkatilingban.

Ginadumdom subong nga tuig sang mga mamumugon ang Mayo Uno nga may maathag nga pagtan-aw sa masingki kag naglawig nga krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista kag kon paano ginbun-ag sini ang mga paktor para mapamunuan sang proletaryado ang tanan nga pigos kag ginahimuslan nga sahi sa dalan sang pungsodnon-demokratiko kag sosyalistang rebolusyon. Nagapabilin kita sa panahon sang imperyalismo kag proletaryong rebolusyon pareho sang gintumod ni Lenin. Sa pihak sang pagkalutos kag pag-atras sang mga pwersang rebolusyonaryo, ang sitwasyon ginakinaiyahan gihapon sang estratehikong pagluya sang imperyalistang mga gahum bangud sa mga kontradiksyon nga duna sa sistemang kapitalista nga nagapaigting sa kapitalistang kumpetisyon, nagapalala sa krisis sang sobrang produksyon kag sang pagbagsak sang tantos sang ganansya, nagalubha nga pagpanghimulos sa mga mamumugon kag pagpandambong sa resorsa, kag nagapaigting sa inter-imperyalistang kumpetisyon nga nagalab-ot sa mga gera kag liwat nga pagtulunga sang kalibutan.

Ang krisis sang pangkalibutanon nga sistemang kapitalista ginapatingkad sang mga mayor nga kontradiksyon sa tunga sang burgesya kag sang pagtrabaho sa kapitalistang mga pungsod; sa tunga sang mga gamhanan nga imperyalista kag sang pigos nga pumuluyo kag mga pungsod; sa tunga sang mga gamhanan nga imperyalista kag mga pungsod nga nagasakdag sa ila nga pungsodnon nga soberanya kag nagasulong sang ila mga handum nga sosyalista; kag sa tunga sang isa ka imperyalistang gahum o bloke batuk sa isa.

Sa nagligad nga tatlong dekada, ginpaantus ang mga mamumugon sa nagkalainlain nga porma sang “pleksible nga pagtrabaho” para pasingkion ang pagtrabaho gamit ang haytek (mga robot, kompyuter, artificial intelligence kag iban pa) kag palawigon ang oras sa pagtrabaho sa tuyo nga butungon ang sweldo kag gasto sa produksyon kag sobra-sobra nga pagkuripon sa sobra nga balor. Wala-untat nga gin-atake sang burgesya ang mga unyon kag organisasyon sang mamumugon para punggan sila nga makainsister sang ila mga kinamatarung kag makipagnegosasyon para sa mas mataas nga sweldo kag mas maayo nga mga kundisyon sa pagtrabaho. Ginsapsapan sini ang paggasto sa kinahanglanon nga pangkatilingban nga nagresulta sa palala nga kundisyon sa pagpangabuhi sang minilyon nga mamumugon.

Ginpapanaog sang mga imperyalistang pungsod ang mga polisiya nga neoliberal sa mga malakolonya sini kag atrasado nga mga pungsod nga naghatag-dalan para sa pagpasingki sang pagpanghimulos sa barato nga kusog-pangabudlay, pagtinambak sang sobra nga mga produkto, kag pagpandambong kag pag-ubos sa natural nga resorsa nga nagadulot sang nagapalala sa ekonomiko nga krisis kag sosyo-ekonomiko nga kundisyon sang binilyon nga mamumugon kag anakbalhas. Ang mga pigos nga pungsod ginhagmak sa pagkaatrasado, nagaantus sang lapnagon nga wala sang trabaho, kag nagakalumos sa nagapadaku nga dumuluong nga utang. Lunsay sa mga atrasadong pungsod kag mga kapitalistang sentro, nagaantus ang mga mamumugon kag masang anakbalhas sa makaparalisa nga epekto sang pandemya nga Covid-19 bangud sa makaluluoy nga kahimtangan sang serbisyo sa pangpubliko nga ikaayong lawas.

Sa pagpanguna sang US, ginpaigting sang mga imperyalista ang agresyon batuk sa mga pungsod nga nagaduso sang ila nga pungsodnon nga soberanya. Sa nagligad nga mga dekada, sunud-sunod nga gin-atake sang US ang mga pungsod lakip ang Iraq, Libya, Syria kag Afghanistan, naglunsar sang mga pagpasilabot kag subersyon sa Venezuela kag iban pang mga pungsod, kag ginhimo ang mga tikang nga pagpang-ipit sa ekonomya sang Cuba, Iran kag North Korea.

Ang kontradiksyon sa tunga sang mga imperyalistang gahum kag mga bloke para sa mga sakop sang impluwensya kag kontrol naglupok sa sunud-sunod nga mga inaway nga proxy, kon sa diin pinakaulihi ang sa Ukraine. Sa sobra 30 tuig, ginduso sang US ang pagpalapad sang NATO sa dati nga mga pungsod nga sakop sang Warsaw Pact sa Eastern kag Central Europe paagi sa diplomasya kag pagpakiggera, nga paglapas sa 1991 nga kasugtanan nga Minsk kag mga kasiguruhan nga ginhatag sa Soviet Union antes sini ginbungkag ang kaugalingon sang 1991.

Hayagan nga pagpanggera ang pagtulod sang ipasulod ang Ukraine sa NATO kag ang pagpalibot kag pagpaigting sang pagpanganyon sini sa rehiyong Donbass nga kaiping sa Russia. Ginsulsulan sini ang Russia nga maglunsar sang magkontra-agresyon nga may deklarado nga katuyuan nga tapuson ang Zionist nga rehimen sa Ukraine kag ang pasista nga nasyunalistang mga pwersa nga napasulod sa armadong pwersa sang Ukraine. Ang subong nga gera ginapalawig sang US para pakapuyan ang Russia kag para magkita sang husto ang industriya sa depensa sang US. Sang nagligad nga bulan, naghatag ang US sang $3.5 bilyon nga ayuda militar para hatagan suplay ang Ukraine sang mga kanyon kag iban pang kagamitan militar, kag sang nagligad gin-aprubahan ang bag-o nga $33 bilyon nga ayuda sa militar kag ekonomya. Ginpadalom sang imperyalistang inaway nga proxy sa Ukraine ang pagtunga sa tunga sang imperyalistang mga bloke sa gahum, kon sa diin ara sa isa ka bahin ang US kag NATO, kag ang Russia kag China sa pihak. Sa tunga sang madugay nga kapitalistang krisis kag nagaigting nga inter-imperyalistang kumpetisyon, may ara nga mataas nga posibilidad sang limitado kag ginpalawig nga mga gera nga magalupok sa nagkalainlain nga bahin sang kalibutan sa palaabuton nga mga tuig.

Dapat hingalitan sang proletaryado kag pigos nga pumuluyo ang inter-imperyalista nga inaway para isulong ang handum para sa sosyalismo kag pungsodnon kag pangkatilingban nga paghilway sa paglunsar sang armadong rebolusyon kag mga inaway sibil batuk sa nagahari nga reaksyonaryong estado sa nagkalainlain nga pungsod. Sa tanan nga kahigayunan, dapat pabaskugon sang mga rebolusyonaryo nga proletaryo ang ikasarang sini para sa pangpulitika nga pagpamuno paagi sa pagtukod kag pagkonsolida sa ila mga partido komunista paagi sa pagtuon kag pagsapraktika sang Marxismo-Leninismo sa tagsa nila ka pungsod, pag-ugat sa kubay sang mga positibong sahi, pagpamuno sa demokratikong paghimakas masa kag pagtudlo sa dalan sang armadong rebolusyon para agawon ang gahum pangpulitika. Sa partikular, ang mga komunista dapat wala-kakapoy nga maglubog sa mga mamumugon, maglunsar sang pangpulitika nga edukasyon, kag buligan sila nga magtukod o liwat magtukod kag pabaskugon ang ila mga unyon, kag magtukod sang mga sanga sang Partido sa kada lugar sang trabaho.

Ginadumdom naton subong ang Mayo Uno samtang ara kita sa bisperas sang panibag-o nga pagsulog sang pungsodnon-demokratiko kag sosyalistang rebolusyon nga ginapamunuan sang proletaryado. Sa bilog nga kalibutan, madamuan nga nagabangon ang masang pigos kag ginahimuslan sa mga ispontansyo nga paghimakas kag muklat para ipakigbato ang ila makasahing interes. May hugot nga kakinahanglanon para sa pagtukod sang mga unyon kag pagkaorganisado. Ang mga mamumugon kag pumuluyo nagalunsar sang mga welga kag iban pa nga aksyong masa sa bilog nga kalibutan agud iduso ang pagpataas sang sweldo kag pagpauswag sa kundisyon sa pagtrabaho.

Nagatinguha ang mga pwersa nga komunista nga tukuron ang ila mga partido komunista bilang abante nga destakamento sang sahing mamumugon, nagatuon sa kasaysayan kag nagahimo sang maathag nga rebolusyonaryong programa. Nagapursiger ang mga inaway banwa nga ginapamunuan sang mga partido komunista sa India, Turkey kag Pilipinas kag iban pang mga pungsod kag malig-on nga nagapabaskog sa pihak sang kontra-rebolusyon. Sa atubang sang kapitalistang krisis, kag samtang ara sa unahan sang proletaryo, ang kalayo sang armadong rebolusyon pat-ud nga magadabdab sa bilog nga kalibutan. #

Mensahe subong nga Mayo Uno para sa mga mamumugon kag pigos nga pumuluyo sa bilog nga kalibutan