Mga Bulawanong Kadaugan sa 50 ka Tuig nga rebolusyonaryong pakigbisog sa NCMR

Ipasigarbo nato ang atong mga kadaugan sa milabay’ng 50 ka tuig sukad natukod pag-usab ang Partido Komunista sa Pilipinas sa paggiya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) diha sa paglunsad og rebolusyonaryong armadong pakigbisog ug ligal demokratikong kalihukang masa.

Ang ideolohikal nga kadaugan sa PKP nag-una diha sa pagsagop sa MLM isip iwag sa pagpatuman niini sa iyang mga rebolusyonaryong gimbuhaton. Kini ang nagagiya isip himan sa pagtuki (tools of analysis) sa nagkalain-laing isyu, kahimtang ug problema sa rebolusyong Pilipinhon. Nag-una dinhi ang pagtuki sa katilingban isip semikolonyal ug semipyudal, nga kinahanglang moagi sa duha ka yugtong rebolusyon sa dili pa kab-uton ang sosyalismo. Aduna kiniy Batakang Balaod ug nakahimo og Programa sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan ug pagka-1971, migawas ang Giya sa Pagpabarog sa mga Organo sa Pulitikanhong Gahum. Gisundan kini sa pagka-1972 sa Giya sa Pagpabarog sa Demokratikong Gobyerno sa Katawhan. Gisagop usab sa rehiyon ang bag-ong amendasyon sa Konstitusyon sa Partido ug ang Programa alang sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan (PDRK) nga resulta sa Ikaduhang Kongreso sa Komite Sentral niadtong Nobyembre 7, 2016.

Padayong nalunsad ang mga pagtuon sa Batakang Kurso sa Partido (BKP) nga naghatag og kahibalo sa kasaysayan sa Pilipinas, sa batakang mga problema sa katawhang Pilipino ug sa demokratikong rebolusyon sa katawhan. Nagatudlo ang Intermidyang Kurso sa Partido (IKP) sa pagtukod sa Partido, sa hukbong bayan ug sa nagkahiusang prente ug sa pagtandi sa mga nagmalampusong rebolusyong gipanguluhan sa proletaryado. Samtang nagahisgot ang Abanteng Kurso sa Partido (AKP) sa komprehensibong kahibalo sa materyalistang pilosopiya, pulitikanhong ekonomiya, siyentipikong sosyalismo, sa estratehiya ug taktika sa proletaryong rebolusyon ug sa internasyunal nga kalihukang Komunista. Kining maong mga pagtuon, BKP ug IKP, miabot na ngadto sa mga Sanga sa Partido. Ang AKP anaa pa sa ang-ang sa Nataran nga mga kadre.

Niadtong 1987-2000, nakalunsad ang Northern Mindanao Region, sa nausa pa ang NCMR ug NEMR, og tulo ka mga Kumperensya sa Partido ug nakahimo og pagsumada sa iyang mga kasinatian nga nahimong giya sa tanang mga rebolusyonaryong pwersa sa ilang rebolusyonaryong paglihok.

Nasumada usab sa NCMR ang iyang rebolusyonaryong kasinatian sa milabay’ng 15 ka tuig (2001-2016) diin hustong napunting ang mga hinungdan sa pag-uswag ug pag-atras. Gipunting ang mga dagway sa konserbatismo, emperisismo ug kalugak sa organisasyon nga maoy nag-unang agos sa mga kasaypanan, ingonman sa mga segundaryong tendensya. Nalatid ang mga konsepto ug pamaagi sa pagsulbad niini. Sa dagan sa pagpatuman, may mga kasaypanan nga gahi ug dugay natul-id, wala dayon mapunting, magbalik-balik pagtumaw ug may mga bag-o pud nga nagtumaw. Apan sa kinatibuk-an, nakapatigbabaw ang husto diha sa organisasyon sa Partido sa NCMR tungod kay mayorya sa mga kadre ang migunit niini.

Ang pulitikanhong kadaugan nag-una diha sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) niadtong Marso 29, 1969 uban sa iyang Batakang Lagda, sa iyang Tulo ka Lagda sa Disiplina ug Walo ka Puntong angay Timan-an. Dinhi sa rehiyon, natukod ang BHB kaniadtong 1971 isip unang pag-abri sa sonang gerilya, apan wala kini nagmalampuson. Napabarog na kini sa ulahing bahin sa 1974, diin nakalunsad kini og unang taktikal nga opensiba niadtong sayong bahin sa 1975. Sukad dinhi, nag-anam kadaghan ang mga platung pormasyon.

Sukad 2012, nagalunsad na ang rehiyon og mga komperensyang militar matag tuig aron makita ang mga positibo ug negatibong aspeto sa gimbuhatong militar ug gihimoan kini og mga tukmang resolusyon. Nagalunsad usab kini og pupanahong mga pagbansay ug edukasyon sa teknika ug taktika alang sa dugang pang pagpalambo sa gimbuhatong militar.

Sulod sa 2018, 107 ka nagkalain-laing aksyong militar ang nalunsad sa BHB ug nakapahamtang og kaswalidad sa kaaway nga mokabat og usa ka kumpanya (107 ang killed-in-action ug 78 ka wounded-in-action). Sa pikas bahin, mihalad usab og kinabuhi ang pipila ka mga kauban isip rebolusyonaryong martir, ang 16 ka Pulang kumander ug manggugubat.

Bisan pa sa grabeng pagpanumpo sa nangaging mga pasistang rehimen ug sa kasamtangang rehimeng US-Duterte sa rebolusyonaryong kalihukan, wala niini mapugngi ang padayong paglapad ug paglig-on sa baseng masa nga makita diha sa padayong pagtunhay sa mga organisasyong masa ngadto sa mga balangay hangtud sa pagpabarog sa Organo sa Pulitikanhong Gahum (OPG) sa kabanikanhan.

Ang pagdaghan sa mga tropa sa kaaway sa atong rehiyon nagpakita lang nga dili niya basta-bastang ibalewala ang mga kadaugan sa hukbong bayan nga nagtukmod kaniya sa pagdugang og laing tulo pa ka mga batalyon gikan sa pito lang sa miaging tuig.

Aron pahugnuon ang moral sa mga rebolusyonaryong pwersa, gipakaylap sa AFP nga kapin na kuno sa 1,000 ka BHB ang nagsurender. Apan sa katinuoray, dakong mayorya niini mga sibilyan nga nailad diha sa pagpatawag kanila aron kuno hatagan og pundo sa panginabuhian (livelihood) ug human makuhaan og hulagway, ila dayong gipresentar nga mga NPA nga “nagsurender.” Pananglitan niini ang nahitabong pagpasurender sa 117 kuno ka mga NPA sa Maynaga, Cabanglasan; sa 500 ka mga sibilyan didto sa Sumilao; sa 177 sa Bolunay ug sa 100 kapin ka mga membro sa TINDOGA sa Quezon, Bukidnon. Hinuon, duna gayuy 15 ka NPA ug mga kanhing NPA nga dugay na’ng nagpahulay, ang nailad sa E-CLIP. Giarmasan kini sa AFP ug gipakita sa midya nga mga tinuod kini nga NPA.

Nakatagamtam ang BHB sa rehiyon og hugot nga suportang masa tungod kay nakig-away kini alang sa ilang interes sa tinuod nga reporma sa yuta, ug sa inanay, nagpaalibyo kini sa ilang kalisod pinaagi sa agraryong rebolusyon ug sa pakigbisog alang sa ilang kaayuhan. Gani, daghang mga mag-uumang setler ang nakaangkon og yutang matikad ubos sa konsesyon sa Nasipit Lumber Company (NALCO) dihang gisumpo sa BHB ang mga bangis ug abusadong concession guards. Nagtabang usab kini sa pagdepensa sa yutang kabilin sa mga Lumad ug sa katawhang Moro alang sa ilang Katungod sa Kaugalingong Paghukom, paghatag sa katawhan og mga serbisyo sa panglawas, edukasyon ug pagtudlo kanila nga makabaton og kaisog sa pagpukaw, pag-organisa ug paglihok sa ilang han-ay.

Karong tuiga, nalunsad ang 13 ka hugnang minimum anti-pyudal nga pakigbisog ug mga kampanyang masa, sama sa pagpataas sa suhulan sa mga mamumuong panguma sa katubhan ug mga hurnal, pagpataas sa bahinay pabor sa mentinir sa basakan, pagpakunhod sa usura, pagpataas sa presyo sa ilang mga produkto nga kape ug lanot sa abaka ug pagdepensa sa yutang kabilin ug uban pa, diin kapin sa 30,000 ka mga masang mag-uuma ug lumad ang nakabenepisyo.

Taliwala sa duha ka tuig nga pagpahamtang sa martial law sa Mindanao, padayon nga nakalunsad og mga protestang masa. Adunay mga anti-pasistang kalihukan nga nalunsad sama sa pagbakwit, kampuhan, piket sa 4th ID panahon sa Human Rights Day, pagprotesta sa grabeng pagmilitarisa sa kabukiran, pag-okupar sa ilang mga komunidad, pagpamomba, pagpanganyon ug helicopter gunship.

Sa organisasyon, sukad 1971, diin ang Mindanao usa lang ka rehiyon, milambo ngadto sa lima. Natukod ang NCMR sa mga tuig 1983 gikan sa usa lang ka nataran, ang Front 4. Karon, may pipila na ka mga panggubatang gerilya ang naglangkob sa NCMR nga may igong kamaniobrahan sa gerilyang pwersa. Milambo kini tungod sa hugot natong paggunit sa demokratikong sentralismo nga giniyahan sa MLM ug sa paggiya sa Komite Sentral ug sa pangkinatibuk-ang linya sa demokratikong rebolusyon pinaagi sa malungtarong gubat sa katawhan. Nangatukod na usab ang pipila ka mga subrehiyon nga gilangkuban sa pipila ka lumpong sa mga panggubatang gerilya aron mas lapad ang wanang sa paglunsad sa gerilyang pakiggubat.

Sa dagan sa mga katuigan sa rebolusyonaryong pakigbisog, nakaani ang NCMR og mga bulawanong pagtulun-an ug padayong naningkamot nga matul-id ang mga napunting nga kahuyangan.

Ipadayon ang pagtuon ug pagdapat sa MLM subay sa kongkretong kahimtang!

Mas ipahugot pa ang panaghiusa sa katawhan, panaghiusa sa Hukbo ug Katawhan, ug pagpagamot sa Partido ngadto sa masang ginsakpan!

Hugot nga gunitan ang masukulong diwa aron batukan ang mas grabe pang operasyon nga ginalunsad sa pasistang rehimeng US-Duterte!

Ibagsak ang Imperyalismo, Pyudalismo ug Burukrata Kapitalismo!

Mabuhi ang ika-50 nga anibersaryo sa Partido Komunista sa Pilipinas!

Mga Bulawanong Kadaugan sa 50 ka Tuig nga rebolusyonaryong pakigbisog sa NCMR