Mga iloy kag kababaenhan: AFP/PNP, untaton ang pagpangharas sang pamatan-on kag kababaenhan!

Mabaskug nga ginakondenar sang Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) – Negros, sandigan nga organisasyon para sa pagpasulong sa rebolusyonaryong kahublagan sang kababaenhan, ang iligal nga pag-aresto sang 57 ka aktibista, sadtong Oktubre 31 tubtob Nobyembre 1, matapos dululungan nga gin-reyd sang ginkombinar nga kusog sang CIDG, SWAT kag AFP ang opisina sang National Federation of Sugar Workers (NFSW), Gabriela, Bayan Muna kag puluy-an sang mag-asawa nga Bito-on. Indi makatarunganon ang pagpangdakop sa 12 ka minor de edad, 21 ka empleyado sang Ceres, 13 ka pamatan-on kag 11 ka lider masa lakip na ang duha nga naghalin sa opisina sang NFSW-Escalante.

Napaslaw ang pasistang elemento sang estado sa pihak sa ila pag-pressure sa piskal nga indi gid pagbuy-an ang mga aktibista. Tin-aw pa sa tubig nga wala basehan ang mga pato-pato nga kaso amo nga nakagwa na ang 32 ka aktibista. Sa karon, siyam ka lider masa upod sa 46 ka mga aktibista ang yara pa sa kamot sang AFP/PNP kag nangin biktima sa mga tanom nga ebidensya kag pato-pato nga kaso idalum sa pasista-terorista nga rehimen ni Duterte.

Dugang lang nabuyagyag ang kagarukan sang estado sa wala untat nga paglagas sa mga aktibista partikular sa mga pamatan-on. Hasta subong asud-asud ang mga balita sa padayon nga pagharas sang mga kapulisan, militar kag bisan opisyales sang LGU kag barangay sa mga pamatan-on nga aktibista. Lapnagon kag nagalala ang paglapas sa demokratikong kinamatarung sang pumuluyong Pilipino. Indi lang ang mga aktibista kag progresibong mga organisasyon ang hayagan nga gina-atake kundi kabahin ang mga mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad, pamatan-on kag estudyante, kababaenhan kag iban pang ginapigos kag ginahimuslan nga sektor nga amo ang pinaka-apektado sa nagaluntad nga krisis sang sosyedad.

Madugay na nga ginapanawagan sang mga kabataan, kag ila mga ginikanan, ang libre nga edukasyon apang ang sabat sang gobyerno komersyalisado nga edukasyon. Nangin pamatuod ang pag-implementar sang K to 12 nga dugang palas-anon sa mga ginikanan. Ginakabig ang ini nga programa nga padihot lang sang gobyerno sa pag-export sang lamharon nga kusog-pangabudlay sang mga pamatan-on. Dugang kaso sang child labor, human trafficking kag kontraktwalisasyon ilabi na sa hanay sang pamatan-on kag kababaenhan. Mas malala ang sitwasyon sa kababaenhan diin yara ang kawad-on sa oportunidad sa trabaho, diskriminasyon sa manubo nga sweldo, pagbiktima sa macho-pasista nga pana-awan nga gipangunahan ni Duterte kag pagbaligya sang barato nga kusog pangabudlay sa iban nga pungsod.

Sa kaumhan sa Negros, nagapadayon nga kawad-on sang duta kag palangabuhian tungod sa lapnagon nga pagpang-agaw sang mga agalon mayduta paagi sa sistemang asyenda, land conversion kag corporative scheme. Dugang pa, ang indi patas nga sweldohanay sa mga kababaenhan nga mamumugon sa uma, pagpanghimulos sang kusog pangabudlay, mataas nga pagsukot sang usura kag bahinay sang produkto.

Paagi sa pagpakigbahin sa mga progresibo nga mga organisasyon, nakita sang mga kababaenhan kag pamatan-on nga may kabahin sila sa ila tingog kag kusog sa pagduso sang mga demokratiko nga kinamatarung. Lehitimo ang ginabuhat nga mga tikang sang progresibo nga mga organisasyon apang wala ginapamatian sang reaksyunaryong gobyerno nga nagaserbisyo sa naghari nga sahi sa dalagku komprador burgesya kag agalon mayduta. Sabat sini amo ang malala nga pagpangharas kag intimidasyon sa mga nagahimakas nga pumuluyo.

Padihot sang ido-ido kag mapintas nga AFP/PNP kag iban pa nga armado sang estado bangud sa kahadlok sa nagalapad nga pwersa sang paghimakas masa. Mga alipores ni Duterte nga nagsunod lang sa mando sang ila amo. Ginakilala nga kung tani magserbisyo kag magprotekta sang pumuluyo, apang sila man nagapanguna nga instrumento sa kahadlok. Ang ginapabugal nila nga pagserbisyo nagakahulugan sang pagtanom sang mga peke nga ebidensya kag ang pagprotekta amo ang iligal nga pagpang-aresto sang mga inosenteng sibilyan, ilabi na ang mga kabataan.

Kami sa MAKIBAKA bilang mga kababaenhan kag iloy nga nagahimakas para sa bwas damlag sang mga kabataan, naga-antus kag nagapas-an sang krisis sang sistemang malakolonyal kag malapyudal, sektor nga ginapigos kag ginahimuslan, kami nagapakig-isa sa panawagan para isulong ang kinamatarung sa mga biktima sang pagpang-ipit kag pagpangharas sang berdugo nga rehimen Duterte. Sa mga kapulisan kag militar untaton na ang pagpangharas sa mga pamatan-on, untaton man ang pagpangdakop sa mga progresibo nga organisasyon kag pagpang-atake sa mga aktibista.

Indi madala sa kahadlok ang mga kababaenhan kundi mas nagalanog ang tingog sang mga kababaenhan kag pamatan-on upod ang malapad nga masa sa pagpamatuk sa mga kontra-pumuluyo nga patakaran kag programa nga ginapatuman sang reaksyunaryong gobyerno. Ang ginaatubang nga pagpangharas kag pagpang-ipit hangkat sa amon para sa pagpataas sa halintang sa pakig-away.

Athag subong nga ang handom sang mga kababaenhan kag pamatan-on indi malab-ot idalum sa pangginahum ni Duterte. Mas nahatagan katarungan nga “rebolusyon ang solusyon!” Samtang nagalala ang krisis sa ekonomiya kag paghari sang pasismo mas nagakusog ang determinasyon sang pumuluyong Pilipino nga wasakon ang mahimuslanon nga sistema. ###

Mga iloy kag kababaenhan: AFP/PNP, untaton ang pagpangharas sang pamatan-on kag kababaenhan!