Mga Kabutigan kag Pagpahambog sang 3ID Phil. Army

“Guba nga plaka” ang pasulit-sulit nga kabutigan kag pagpahambog sang 3IDPA nga wasakon sini ang mga Larangan gerilya sa isla sang Negros paagi sa ila commanding officer nga si Maj. Gen. Eric Vinoya kag tagpamaba nga si Maj. Cenon Pancito III.

“Bugtaw nga nagadamgo” lamang ang militar kag ang rehimeng Duterte sa ila mga kabutigan kag pagpahambog. Pila na ka rehimen ang nag-agi sa pungsod, pasulit-sulit nga nagataghol nga wasakon ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan sang CPP-NPA-NDF sa bilog nga pungsod upod man diri sa isla sang Negros.

Ang pag-eskalar sang pasismo nga ginalunsar sang 3IDPA idalum sa mapintas nga rehimeng US-Duterte sa mga larangan gerilya sa isla. Tuyo sang militar nga punggan ang nagahimakas nga pumuluyo para sa matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon diin padayon nga ginabayolar ang tawhanon nga kinamatarung kag hungod nga paglapas sang laye sang gyera. Ang pagpamahug, pilit nga pagpa-ako nga mga katapo sang NPA kag pagpasurender sa mga inosenteng sibilyan, ilegal nga pagpang-aresto, pagpamatay kag iban pa nga porma sang pagpamintas sa mga pumuluyo sa kaumahan kag kasyudaran, nagahublas lamang ini sang matuod nga kinaiya sang AFP bilang reaksyunaryo kag pasista nga makinaryas sang estado batok sa pumuluyo.

Ang AFP, PNP kag iban pa nga makinaryas sang rehimeng Duterte ang “tigreng papel” kag wala sang kapasidad sa pagwasak sang rebolusyonaryong kahublagan ilabe na sang CPP-NPA-NDF sandig sa maragtason nga inagihan sa pagsulong sang armadong paghimakas kag hugot nga pagsuporta sang pumuluyo sa rebolusyon sa pungsodnon nga sakop partikular na sa isla sang Negros.

Ang CPP-NPA-NDF upod sa rebolusyonaryong kahublagan sa isla ang indi masarangan nga lutuson sang nagahari nga sahi paagi sa pasistang makinaryas sini nga armadong hubon kaangay sang AFP, PNP kag RPA-ABB dira sa ila pasismo kag mga pagpatalang, nagapa-igting lamang ini sang kundisyon sa pagpamigos kag pagpanghimulos nga nagatulod sa pagdismaya kag pagdiskontento sang pumuluyong Negrosanon. Nagapabor ini sa paglig-on kag pagdako sang kusog sang nagahimakas nga pumuluyo sa pagpa-abante sang demokratikong rebolusyon kag pangmalawigon nga inaway banwa.

Partikular sa Negros, ang malapit 4 milyones nga populasyon sa isla, kapin sa 75% sini ang naga-antus sang atrasado nga produksyon kag barato nga kusog pangabudlay ilabe na ang mga mamumugon sa kampo kag mga mamumugon sa industriya sang kalamay. Nagresulta ini sang lapnagon nga kaimulon kag kagutom bunga sang dumuluong nga monopolyo kapitalismo, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo bilang ginkilala nga sandigan nga problema sang pumuluyong Pilipino. Kag ang kadam-an nagapati nga ini ang kawsa sang nagaluntad nga gyera sibil sa pungsod.

Bilang monocrop nga industriya sa kalamay nga kinaiya sang isla, ang malala nga krisis nga ginaatubang sang nagahari nga sahi sa malakolonyal kag malapyudal nga kinaiya sang pungsod ang nagapasingki sang pagpa-abanse sang inaway banwa batok sa reaksyonaryong estado sang rehimeng US-Duterte. Ang ini nga rehimen sa iya pagpabaya sa mga kontra-pumuluyo nga mga patakaran ang sentro nga ginabasol sang nagahari nga sahi nga amo ang kabangdanan sa pagpasingki sang krisis sang sosyo-ekonomiko kag pulitika sa isla.

Mas labi nga nagabug-at ang gina-atubang nga krisis sang nagahari nga sistema sa isla bangud sang nagapadayon nga krisis sa sobra nga produksyon sang sistemang kapitalismo kadungan sang COVID-19 nga pandemya nga nagresulta sang pagkaguba sang daloy sa ekonomiya sang pungsod, lapnagon nga kawad-on sang trabaho kag pag-usmod sang palangitan-an sang malapad nga pumuluyong Negrosanon kag masang anakbalhas.

Ginabasol man ang rehimeng Duterte sa pagka-bankarote sang mga pundo para sa sosyal nga serbisyo bangud sang domestiko kag kalibutanon nga krisis sa ekonomiya, korapsyon sang burukrasya kag sobra nga gasto militar. Ang Duterte nga rehimen ang sentro man nga ginabasol sa pagsabotahe sang negosasyon kaangot sa kalinong sa tunga sang NDFP kag GRP sa paglab-ot sang “just and lasting peace.”

Ang Duterte nga rehimen upod sa pasistang militar ang ginakangil-aran sang pumuluyong Pilipino labi na sang Negrosanon sa pagtraidor sa pungsodnon nga soberiniya sa hambalanon sang isyu sa West Philippine Sea, tiraniya, lapnagon kag brutal nga pagpamatay nga nagbiktima sang gatusan nga mga inosenteng sibilyan paagi sa maduguon nga SEMPO/Oplan Sauron sadtong Disyembre 2018, red tagging kag pagpamatay sang mga aktibista, human rights defenders kaangay nila Atty. Ben Ramos sadtong Nobyembre 2018 kag Zara Alvarez sadtong Agosto 2020 kag iban pa nga mga kritiko sang rehimeng Duterte kadungan sa ila pagpangawat sa pundo sang gobyerno kag taktika sa pagpatalang.

Padayon nga nagabaskog ang armadong rebolusyon sa pungsodnon nga sakop. Pabilin ang masobra 110 nga mga larangan gerilya sang New People’s Army sa bilog nga pungsod kag nagapabilin man ang pagdako sa isip sang mga katapuan sang Bag-ong Hangaway sang Banwa, mga katapo sang rebolusyonaryong masa kag isip sang mga katapuan sang Partido Komunista sang Pilipinas dira sa mga larangan gerilya sa Norte, Central kag Sur nga bahin sang isla nga nagatindog nga base sang inaway gerilya, nagapahulag sa masa sa pagpundar sang organong gahum pulitika sa pihak sang pagpang-atake militar idalum sang Oplan Kapanatagan kag NTF-ELCAC.

Ang malapad nga nagahili-ugyon nga prente sang patriotiko kag progresibo nga pwersa ang malaparon kag nagadalum nga naga-uswag sa isla batok sa tiraniyang Duterte bilang nagapanguna nga target sang popular nga oposisyon. Ini nga nagahili-ugyon nga prente upod sa rebolusyonaryo nga pwersa sang anakbalhas sang sahing mamumugon kag mangunguma, mga progresibo nga pwersa sang mga nahanunga kag konserbatibo nga oposisyon.

Ang maukod man nga pagtungod sang Communist Party of the Philippines sa adlaw-adlaw nga ideological, political kag organizational work sa pagpalig-on sa iya hanay kag bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan dira sa iya absoluto nga pagpamuno, indi mapunggan ang likom sini nga pagrekrut, pag-edukar kag pagtalana sang iya mga katapuan sa kaumahan kag kasyudaran. Ang pag-ipit sa pumuluyo sang mapintas nga rehimen kag makinaryas sini, ang magtulod sa pagpatapo sang pumuluyo labi na sang Negrosanon sa Partido Komunista sang Pilipinas kag magpasakop sa armadong paghimakas nga ginalunsar sang New People’s Army.

Ang tanan nga patriotiko kag progresibo nga pwersa ang nagapalig-on sang ila kaugalingon sa paghimo sang nagakaigo nga pamaagi sa pagligwin kag pagpatalsik sang rehimeng Duterte. Kag kadungan man sini ang pagpasingki sang NPA sang inaway banwa sa suporta sang mga yunit milisya, yunit pangdepensa upod sa mapalad nga masa sang pumuluyong Negrosanon dira sa pagtungod sang integradong hilikuton sang armadong paghimakas, agraryong rebolusyon kag pagtukod sang baseng masa paagi sa pagsulong sang lapnagon kag masingki nga pagpakig-away gerilya sandig sa nagalapad kag nagdalom nga baseng masa matapos ang 52 ka tuig nga pagsulong sang inaway banwa.

Paslawon ang mas masingki pa nga pagpang-atake militar sa isla kag igiit ang demokratikong kinamatarung sang pumuluyo!

Ilunsar ang lapnagon kag madinalag-on nga taktikal nga opensiba kag i-angat ang armadong rebolusyon kag inaway banwa sa mas mataas pa nga halintang!

Mga Kabutigan kag Pagpahambog sang 3ID Phil. Army