Mga makabayang sundalo, itakwil ang traydor na rehimeng Duterte

Hindi magkakaroon ng usok kung walang apoy.

Pilit na inaapula ng rehimeng Duterte ang lumalaganap na balitang may mga retirado at aktibong upisyal militar na binawi na ang kanilang suporta kay Duterte. Nagkukumahog ang mga alipores ng rehimen na sina Lorenzana at Sobejana na pasubalian ito. Maging ang Malakanyang ay nagpahayag na hindi na sila magsasagawa ng loyalty check sa AFP. Subalit hindi maitatanggi ng rehimen na nagkakaroon na ng malaking bitak sa loob ng kanilang gubyerno, lalo sa hanay ng mga militar.

Una nang kumalat ang umano’y demand ng mga retirado at aktibong heneral para magsalita si Duterte laban sa panghihimasok ng China sa West Philippine Sea (WPS). Nagagalit sila sa patraydor na pagbebenta ni Duterte ng WPS sa China. Lalupa ngayong hayagang nagpahayag si Duterte ng kawalang interes na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa WPS.

Ang namumuong disgusto sa hanay ng mga sundalo ay bunga ng pagsisilbi ni Duterte sa dalawang among imperyalista. Nahahati ang mersenaryong AFP sa mga paksyong maka-US at maka-China sa loob nito. Ang mga umuugong na balita ng pagkalas ng ilang mga opisyal militar ay senyales ng pagbibigay-presyur ng US kay Duterte na tumigil sa pakikipagmabutihan sa China at maging tapat na tuta nito.

Subalit hindi rin maikakaila na may mga makabayang sundalong nais ipagtanggol ang Pilipinas sa panghihimasok ng mga dayuhang kapangyarihan. Namumuhi sila sa karuwagan ni Duterte na ipaglaban ang kasarinlan ng bansa. May mga namumulat sa kabulukan ng rehimen at hindi na maatim ang terorismong inihahasik nito sa bayan. Sa kabilang banda, kailangang maging mapagbantay sa anumang interbensyon ng US sa loob ng AFP para gamitin sa ganid at maka-imperyalistang interes nito sa bayan.

Malaki ang hamon sa mga naliliwanagang militar na isulong ang kanilang mga demokratikong kahilingan at makabayang tindig sa loob ng pasista at reaksyunaryong institusyon. Malupit itong sinusupil lalo sa ilalim ng diktadura ni Duterte. Kailangang matapang nilang suwayin ang mga kriminal na kautusan ng rehimen na maghasik ng teror sa mamamayan. Hinihikayat silang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mga rebolusyonaryong pwersa upang isulong ang kanilang interes at kumon na pagkakaisa sa mamamayang Pilipino.

Bukas ang mga yunit sa ilalim ng MGC-NPA ST na tanggapin ang mga naliliwanagang sundalo at pulis na handang itakwil ang rehimen at maglingkod sambayanan. Walang ibang armadong pwersang makabayan at nakikibaka para sa pambansang pagpapalaya kundi ang NPA. Ang tunay na kalayaan at demokrasya ay makakamit lamang sa pamamagitan ng rebolusyonaryong pagbabago.#

Mga makabayang sundalo, itakwil ang traydor na rehimeng Duterte