Mga mangunguma nga natiplang ginpresentar bilang “NPA Surrenderees” sang CLIP sang AFP

Para matabunan ang kapaslawan sang AFP sa asud-asud nga pagpasurender sa mga pumuluyo kag kontra-insurhensya sa Capiz sa idalum sang Oplan Kapayapaan sang rehimeng US-Duterte, nagdrama kag nagpaniplang duman ang 61st IB, 301st Brigade kag 3rd Infantry Division sang AFP paagi sa pagpresentar sang mga mangunguma bilang “NPA Surrenderees” sa banwa sang Cuartero sadtong Oktubre 22, 2018 . Gintiplang sila nga makabaton sang kwarta halin sa paltik nga livelihood program sang CLIP sang AFP.

Sandig sa ginapabugal ni 301st Brig. Commander Benedicto Arevalo, ang nagsungka nga 7 ka NPA halin sa lain-lain nga mga probinsya sang Panay kag 52 ka mga milisyang bayan nga halin sa mga baryo sang Putian, San Antonio kag Carataya sa Cuartero dala ang pila ka mga armas nga nagapakita kuno sang ila kadalag-an sa kontra-insurhensya sa probinsya sang Capiz. Apang ang 7 ka ginpasuni nga nagsungka indi na mga aktibong membro sang NPA kag dugay na nga nagpahuway kag ang ini nga ginapasuni nga mga 52 ka milisyang bayan puro mga ordinaryong sibilyan kag mangunguma nga nagapananum sang palay kag mais sa amo nga mga kabaryohanan.

Kun madumdoman, isa ka semana antes ang paltik nga pagpasurender sang AFP, nagpanglista ang pila ka opisyal sang Brgy. Putian nga kuno ginapatawag ni Cuartero Mayor Tito Mayo ang mga pumuluyo para magbaton sang mga ipanagtag nga kwarta halin sa “livelihood program.” Bangud sa kapanginahanglan sang kwarta nagpalista kag nagkadto ang masobra 50 ka pumuluyo sa banwa para magbaton sang kwarta. Apang wala huya nga ginpresentar sila sang sang 61st IB bilang mga “NPA surrenderees.”

Indi matabunan sang 61st IB ang mga kapaslawan kag kapintas sini sa pumuluyo sa kabukiran sang Capiz. Halin pa sang bulan sang Mayo, sunod-sunod nga mga pagpanglapas sang tawhanon nga kinamatarung ang ginhimo sang 61st IB sa mga kabukiran sang amo nga mga baryo paagi sa pagpamalay-balay sa mga gindudahan nga mga suporter sang NPA, pagpalapta sang mga intriga sa tunga sang mga pumuluyo, pilit nga pagpapirma sa mga blangko nga papel, pag-planted sang mga bomba kag kagamitan militar, pagkuga kag pagpaluhod sa pila ka mangunguma, paggamit sang simbahan, barangay hall kag eskwelahan bilang mga taktikal nga kampo, pagpangransak sa kabalayan sa uma, paglapak sa mga tanom nga humay, pagpangawat sang mga alaga nga manok kag kagamitan sa uma kag iban pa.

Malisyoso nga ginatabunan sang AFP ang kadalag-an sang mga mangunguma sang Cuartero kag katambi nga mga banwa sa ila nga paghimakas para sa pagpataas sang presyo sang ila nga mais, pagpanubo sang interes sa pautang, pagbuhin sang mga indi matarung nga dedaksyon kag iban pa. Ang ini nga mga kadalag-an para sa ila nga demokratikong interes indi mahatag sang AFP kag LGU sang Cuartero; gani hugot nga ginabalabagan kag ginasabotahe pa ini sang AFP sa panahon nga malapit na ang mga negosasyon.

Sa bilog nga pungsod, mayor nga kabahin sang Oplan Kapayapaan sang rehimeng US-Duterte ang madamoan nga pagpasurender sang mga ordinaryong sibilyan bilang raket sa latum nga korapsyon sang mga opisyal sang AFP kag PNP kag ang pagkriminalisa kag red-tagging sang kahublagan kag paghimakas sang pumuluyo para sa reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon. Sa pagpungko ni Duterte sa poder madasig nga nagdata ang mabangis nga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung sa kamot sang Martial Law sa Mindanao kag iban nga bahin sang pungsod kaangay sang iligal nga pagpang-aresto, pagbilanggo sang mga lider masa, enforced disappearances, linibo nga extra-judicial nga pagpamapatay kag madamo pa sang iban.

Nagpangdeploy ang gobyernong Duterte sang mga death squads halin sa mga PNP, AFP kag mga kriminal nga organisasyon para sa wala-tuo nga pagpamatay sa iya gera sa droga, proteksyon sa mga sindikato, druglords, warlords kag haciendero nga kaabyan ni Duterte, kag makinarya para pagsabotahe sa nagahimakas nga mga mamumugon kag mangunguma sa bilog nga pungsod. Ang pinakabag-o sini amo ang Sagay Massacre sa Negros Occidental nga ginhimo sang mga goons sang mga haciendero ni Duterte.

Ang ini nga mga pasista nga polisiya sang gobyernong Duterte nagpakita sang iya desperado nga mga tikang sa paglubad sa mga istorikal kag pundamental nga problema sa lupa, palamugnan kag palangabuhian sang pumuluyo kag sa ila mabaskog nga pagbato sa grabe nga pagpaantos kag kaimolon, impyuniti kag militarismo sang hudlum kag pinakamamamatay-tao nga presidente sa 120 ka kasaysayan sang republika sa Pilipinas.

Hugot nga komitment sang rebolusyonaryong kahublagan sa pagpamuno sang Partido Komunista sang Pilipinas kag sang New People’s Army nga paslawon kag pirdihon ang rehimeng US-Duterte. Para maatubang ang kaimolon sa kaumhan, labi pa nga suportahan ta ang paghimakas sang mga mangunguma sa pagpataas sa presyo sang ila mga mais, humay, kopras kag iban pa nga produkto, pagpanubo sa porsyento sa pautang, panubo sa renta sa lupa kag kagamitan sa uma, pagpataas sang suhol sa mamumugon, pagduso sa kinamatarung nga makaangkon kag mapangapinan ang lupa nga matalauma, pagtukod sang lain-lain nga kooperatiba kag iban pa nga porma sang reporma sa duta.
Nagapaabot kami sang amon resolusyonaryong pagsimpatiya sa mga pamilya, abyan kag mahal sa kabuhi sang 9 ka mga mangunguma nga ginmasaker sa Sagay Negros Occidental bangud lang sa pagduso sa ila kinamatarung nga magtalauma sa lupa para mabuhi.

Mas madasig nga matungdan kag malab-ot ta ang mga rekisitos sa pagpadaug sang aton demokratikong rebolusyon sang banwa nga may sosyalistang perspektiba kun labi pa nga magbaskog ang armadong paghimakas sa kaumhan. Ginaimbitahan ang mga pamatan-on nga may 18 anyos pataas ang pangedaron, lalaki man o babaye, mabaskog ang panglawas, wala problema sa pamensaron kag handa magserbisyo sa rebolusyon nga mag-upod sa New People’s Army para batoan kag paslawon ang kontra-pumuluyo kag militaristang polisiya ni Duterte. Ginaimbitahan kamo nga maghalad sang inyo kinaalam, panahon kag bisan pa ang kabuhi nga wala sang pagduha-duha para sa pag-alagad sa pumuluyo nga ginabayo sang kapintasan, kabudlayan kag pagpaniplang sang maskara sang kamatayon ni Duterte.

Mga mangunguma nga natiplang ginpresentar bilang “NPA Surrenderees” sang CLIP sang AFP