Mga Pagsaludo gikan sa ROC-BHB NEMR ngadto sa mga pulang komander ug pulang mangugubat sa ika-52 nga anibersaryo!

,

Read in: English

Sa mga platun, yunit, staff ug mga Pulang komander ug tanan Pulang manggugubat sa BHB, mga membro sa milisyang bayan sa kabaryohan – mga pagsaludo alang kaninyo!

Karong tuiga nasinati natu ang kinabuhi ug kamatayon nga pagkigbisog batok sa grabeng pagpangatake sa tiranikong gobyerno ni Duterte, dungan sa grabeng terorismo nga gisabwag sa AFP/PNP. Sukad sa katuigan sa pag-atubang ug pag-alkontra natu sa mga pangatake sa kaaway, karon lang kita nakasinati og pagkaigo sa duha ka temporaryong gikampohan nga mikalas sa pito (7) ka Kauban. Sa sinugdanan daw nahasi kita, apan nalabangan natu kini. Nalabangan natu kini sa dihang atong nasabtan ang kinaiya sa mga modernong pangbomba sa kahanginan ug natuki natu ang mga hinungdan nganong naigo ang atong duha (2) ka temporaryong gipondohan.

Atubangan niining paggamit sa berdugong US-Duterte, AFP ug PNP sa mga modernong himan pangbomba sa kahanginan, atong gibag-o ang mahimong kinaiya sa paglihok ug pakiggubat sa atong mga kaaway. Angayan lamang nga paspas kitang magbag-o sa atong paglihok ug makugihon sa pagtuon sa lihok ug pamaagi sa kaaway alang sa atong bentaha.

Taliwala sa pagpangatake sa kaaway nakalunsad kita og upat (4) ka taktikal nga opensiba nga nakakumpiska og mga tag-as nga kalibreng armas. Apan dili ang tanan probinsya ang nakalunsad niini, sa Surigao del Norte ug Surigao del Sur lang kini nahitabo. Wala pa natu hingpit napatigbabawi ang konserbatismong militar ug konserbatismo sa tanang natad sa gimbuhaton. Himoon natu ang tanan aron malabangan ang konserbatismo sa tanang natad.

Magpursigi nga makalunsad sa mga malamposong taktikal nga opensiba ang tanan platun, yunit ug pormasyon alang sa pagkumpiska og mga tag-as nga kalibreng armas. Sa ingon niini madugangan ang atong kusog ug maarmasan natu ang katawhan nga andam makigsangka sa kaaway, ilabina ang mga membro sa milisyang bayan. Mas palamboon pa ang atong mga taktika sa mga isnayp/harass sa mga pwersa sa AFP/PNP aron mapadugo ang tibuok lawas niini.

Dugang pandayon ang atong mga yunit ug pormasyon sa puthaw nga disiplinang militar alang sa epektibong pag-alkontra sa mga atake sa kaaway sa atong han-ay ug malikayan ang mga depensibang aksyon. Kug makasinati kita sa mga depensibang aksyon, paspas nga maalkontrahan ang kaaway ug mabali ang depensibang kahimtang natu ngadto sa opensiba ug kita ang makapatay sa kaaway.

Mas ipursigi nga pandayon pa ang hugot nga panaghiusa sa atong han-ay alang sa epektibong pakighiusa sa katawhang gidaugdaug ug gipahimuslan, pinaagi sa mamugnaong gimbuhatong masa. Pinaagi niini mapanday natu ang kusog sa katawhan batok sa tiranikong Duterte, ang naterorisa nga katawhan mobul-og alang sa pagpalagpot kang Duterte.

Magmamugnaon kita sa atong gimbuhatong rekrutment, ilabina sa han-ay sa kabatan-onan sa kabaryohan ug kalungsoran alang sa padayong pagpadaku sa atong mga platun ug tibuok BHB sa atong rehiyon. Magmaigmat ug mainampingon sa atong rekrutment nga dili makalighot ang mga dautang elemento nga makasulod sa atong han-ay.

Patigbabawan ang konserbatismong militar!

Ilunsad ang mga malamposong taktikal nga opensiba!

Padugoon ang lawas sa kaaway pinaagi sa mga isnayping!

Maghuisa alang sa pagpalagpot kang US-Duterte!

Mabuhi ang 52- anibersaryo sa BHB!

Mabuhay ang masang nakigbisog!

Sampa sa Bagong Hukbong Bayan!

Mga Pagsaludo gikan sa ROC-BHB NEMR ngadto sa mga pulang komander ug pulang mangugubat sa ika-52 nga anibersaryo!