Mga patalang sang AFP kag paniplang sang gobyerno probinsyal!

Isa ka hinambog kag patalang nga pahayag sang Armed Forces Chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana nga “nadaug na nila ang kalinong” kag ginpatungud ini nga kadalag-an sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC). Paano kilalahon nga kadalag-an nga nalab-ot ang “kalinong” samtang madamu nga mga pumuluyo ang nagabakho bangud nangin biktima sila sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung pareho sang wala untat nga pagpamata, ilegal nga pagpang-aresto, pagtanum sang mga “ebedensya” kag himo-himo nga kaso, red tagging sa mga aktibista kag mga kritiko sang administrasyon.

Sa kaumhan, lapnagon ang mga pagpamatay, ilegal nga pagpangsaka sang mga pamalay, pagpang-aresto sa mga ginadudahan nga mga lider masa kag pilit nga pagpasurender nga kuno mga katapu sang NPA kag mga nagasuporta sa rebolusyonaryo nga kahublagan. Ini nagtuga lang sang tuman nga kakugmat sa pumuluyo kag nagguba sang ila malinong nga pagpangabuhi. Ini ang klase sang kalinong ang bo-ut hambalon ni Sobejana nga ang pumuluyo maghipos kag indi na magreklamo bangud sa kahadlok.

Ginapabugal sang AFP nga madamu na sang cleared Barangay sa impluwensya sang CPP/NPA bangud madamu na sang mga nagsurender nga mga katapu sang NPA kag mga nagasuporta gani magabaton ang ini nga natungdan nga mga Barangay sang tig-₱20,000,000 halin sa Barangay Development Program of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict.

Magakadto ini sa infrastructure projects pareho sang pagpa-obra sang farm to market road agud indi na kuno mabudlayan ang mga mangunuma sa pagdala sang ila produkto sa merkado. Ano nga produkto sang mga mangunguma ang ila madala sa merkado kon ang ila produkto kulang sa ila matag-adlaw nga kinahanglanon bangud wala sang duta nga kaugalingon nga ginatala-una. Kon may ara man nga produkto, indi man sila ang nagatalana sang presyo sang ila produkto kundi ang mga komprador o kapitalista.

Ang ini nga pagpatigayon sang infrastructure projects ang magdireher amo mismo ang militar nga nangin alagyan sang tuman nga korapsyon. Pareho sang mga kongresman, ang militar may kaugalingon man nga pork barrel paagi sa Barangay Development Program (BDP).

Sa pihak nga bahin, ang provincial government sa pagpamuno ni Gov. Lacson nagadihon man sang mapaniplang nga plano sa dikta sang militar agud sabotahi-on ang pag-istoryahanay sa kalinong sa tunga sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag Government of the Republic of the Philippines paagi sa pagtukod sang provincial peace panel for localized peace engagement sa Negros Occidental.

Ini nga tikang sang gobyerno probensyal upod sa paggiya sang Office of the Presidential Adviser on the Peace Process (OPAPP) wala sang iban nga padulungan kundi ang pagtiplang sang rebolusyonaryo nga kahublagan nga magbuhi sang armas kag magsurender pareho sang ginhimo sang mga rebisyunista nga traidor RPA-ABB. Isa ka wala sang pulos, matiplangon, usik sa panahon kag kwarta, bangud wala ini nagatumod sa pagsulbar sa ugat sang armadong komplikto, gani lubos ini nga ginasikway sang bug-os nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros.

Ang CPP-NPA indi magbiya sa pagduso sang armado nga paghimakas sa pihak sang mga pasalig nga mga personal nga mga benepisyo nga ginatanyag sang reaksyonaryo nga gobyerno ni Duterte nga amo ang natabu sa mga rebisyunista nga traidor nga RPA-ABB.

Ang CPP-NPA isa ka patriyotiko kag makipungsodnon nga armadong hubon nga nagapakig-away para sa interes sang malapad nga pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma kag mga mamumugon. Magapadayon ini sa paglunsar sang armadong rebolusyon tubtob mapada-ug ang Pungsodnon Demokratiko nga Rebolusyon paagi sa armado nga paghimalkas. Sa sini lang nga pamaagi mahilway ang bug-os nga pumuluyo, mapaluntad ang isa ka sosyedad nga may demokrasya nga gina-angkon sang tanan.

Isulong ang armado nga paghimakas tubtob sa kadalag-an!

Mabuhay ang masang pigos!

Mga patalang sang AFP kag paniplang sang gobyerno probinsyal!