Militante nga buhi-on ang mapang-away nga espiritu sang First Quarter Storm! Tapuson ang tiraniko nga paghari sang rehimen US-Duterte!

Sa ika-51 nga anibersaryo sang First Quarter Storm (FQS), nagapagkig-isa ang Kabataang Makabayan (KM-Negros) sa bug-os nga pumuluyo sa pagdumdum sa signipikante anga papel sang sini nga kahublagan sang mga pamatan-on sa kasaysayan sang Pilipinas sa diin nagsindi sang serye sang mga paghimakas masa nga nagpalayas kag nagpabagsak sa anay pasista kag diktador nga si Ferdinand Marcos.

Kadungan sa aton nga pagdumdom ang padayon nga pagbuhi sang militansya kag mapang-away nga espiritu sang FQS, ilabi na nga wala sang kinatuhay ang kahimtangan sang pungsod sang nag-ibwal ini nga kahublagan tubtob subong. Padayon nga nagapangatubang sa tuman ka dako nga pagkalubong sang pungsod sa utang, malala nga gutom kag kapigaduhon kag todo-larga nga pasismo sa idalum sang tiraniko nga paghari sang rehimen Duterte nga gina-idolo ang anay diktador nga si Marcos.

Subongman, nagapakig-isa ang KM-Negros sa tanan nga mga kabataan-estudyante ilabi na sa komyunidad sang Unibersidad sang Pilipinas sa ila nagakusog nga away para sa akademiko nga kahilwayan nga gina-atake sang rehimen sa maka-isa ka bahin nga pagbasura ni Lorenzana sang UP-DND nga kasugtanan.

Ang UP-DND nga kasugtanan ang bunga sang madinalag-on nga paghimakas sang mga estudyante para sa akademiko nga kahilwayan sa panahon ni Marcos nga gindumuli-an ang ano man nga porma sang pagtipon kag pagpahayag, pagpasara sang publikasyon pangkampus kag iban pa nga mga kontra-demokratiko nga tikang. Ini nga kasugtanan ang nagdumili sa presensya sang mga militar kag pulis sa institusyon sang UP nga wala sang koordinasyon sa administrasyon.

Klaro nga pagpanalakay ini sang rehimen Duterte sa akademiko nga kahilwayan sang mga estudyante. Gamit ang Anti-Terror Law (ATL) tuyo sang rehimen nga tapakan ang demokratiko nga kinamatarung sa pagpahayag, magsabwag sang kakugmat kag ipaluntad ang militarisasyon sa mga buluthu-an.

Apang ang kasaysayan mismo ang nagatudlo nga ang ini nga mga desperado kag kontra-demokratiko nga tikang sang rehimen ang nagpa-ibwal sa nagakalayo nga kaisog sang mga pamatan-on, estudyante kag pumuluyo nga labi nga isulong ang rebolusyonaryo nga paghimakas masa sa pagpalayas sang nagahari-harian, pasista kag diktador sa poder. Buhi nga pamatuod diri ang makasaysayan nga kahublagan sang FQS sang 1970 nga nagbun-ag sang madamu nga mga aktibista kag rebolusyonaryo nga mga pamatan-on nga lubos-panahon nga nagsulong sang rebolusyonaryo nga kahublagan masa.

Nagaka-angay nga sundon kag kuhaan sang ehemplo sang mga pamatan-on sa Negros ang determinasyon kag kaisog sang mga pamatan-on sa panahon sang FQS, ilabi na ang kabuhi sang mga rebolusyonaryo nga pamatan-on kaangay nila Leonardo Panaligan, Armando Sumayang Jr., Rachelle Mae Palang kag iban pa nga na martir nga naghalad sang ila bilidhon nga kabuhi sa patay-buhi nga paghimakas para sa pag-alagad sa pumuluyo kag pagbag-o sang sosyedad.

Sa panahon subong sa diin nagahandum si Duterte nga maglawig sa poder upod ang iya mga alipures paagi sa ginaplano sini nga ChaCha, sa panahon nga nagalala ang pagsabwag sang terorismo sang estado gamit ang ATL-ginasunod niya ang idolo sini nga si Marcos.

Sa idalum sang iya kontrarebolusyonaryo nga gyera padayon ini nga nagapatuman sang kalakasan kag terorismo sa mga sektor. Lapnagon ang militarisasyon sa kaumhan kag kasyudaran kag subong sa mga kampus na sang mga buluthu-an.

Gani, sa atubang sang hayagan nga pagpang-atake sang rehimen Duterte sa aton demokratiko nga kinamatarung, tuman nga nagatingkad ang makasaysayan nga papel sang mga pamatan-on nga tul-iron kag hibalu-on ang matuod nga kahimtangan sang sosyedad kag mangabuhi upod sa malapad nga hanay sang mga mangunguma, mamumugon, imol nga taga-syudad kag iban pa nga pigos nga sektor sa sosyedad. Kabigon nga pinakamalapad nga buluthu-an ang nga komyunidad kag kaumhan kag gamiton ang kinaalam kag ikasarang sa pag-alagad sa pumuluyo ilabi na sa pagtib-ong sang rebolusyonaryo nga paghimakas masa.

Makatarungan ang mag-alsa kag indi terorismo ang mag-armas ilabi na ang magpasakop sa rebolusyonaryo nga armado nga paghimakas nga ginasulong New People’s Army nga ang katuyuan amu ang pagsulong sang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga indusriyalisasyon kag pag-angkon sang matuod nga demokrasya kag kahilwayan.

Gani nagapanawagan ang KM-Negros sa tanan nga mga pamatan-on nga mag-isa kag maghimakas upod sa malapad nga hanay sang mga pigos nga sektor. Indi naton pag-uyangan ang panahon, sa baylo hingalitan naton ini sa pagbukas sang aton kaugalingon sa matuod-tuod nga kahimtangan sang sosyedad. Subong na ang panahon para mag-gwa kita sa aton komportable nga kina-andan. Mangabuhi kag magtuon sa malapad nga nagahimakas nga masa kag sa dalayon magpasakop sa NPA agud lubos panahon nga alagaran ang pumuluyo. ###

Militante nga buhi-on ang mapang-away nga espiritu sang First Quarter Storm! Tapuson ang tiraniko nga paghari sang rehimen US-Duterte!