Nag-unang bata-bata ni Duterte “mihilo sa atabay” aron paghikyad sa militarisasyon sa UP

Read in: English

Samtang tinuod, nga makita sa lain-laing mga tinubdan, nga adunay pipila ka estudyante ug mga kanhing tinun-an sa University of the Philippines (UP) mga miapil sa han-ay sa mga armadong rebolusyonaryo ug sa proseso daghan kanila ang mihalad sa ila mismong kinabuhi ug nahimong martir sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Apan ang sayop nga pagdeklarar sama sa gihimo ni Defence Secretary Delfin Lorenzana aron paghatag rason sa iyang usa-ka-bahin nga pagbasura sa 32 ka tuig nga DND-UP Accord nga subay niini tawgon ang tibuok unibersidad mismo nga “breeding gound” sa CPP-NPA dili lang malisyoso kundili hul-os usab kini nga delikado.

Susama kini sa “paghilo sa atabay” ug usa ka halapad nga porma sa red tagging aron pag kondisyon sa publiko sa umaabot nga pagsulod ug pagkontrol sa militar sa UP system. Hulga kini sa akademikong kagawasan ug sa mga demokratikong katungod sa mga estudyante ug magtutudlo sa UP nga naila sa ilang mainiton nga aktibismo ug pagsalmot sa mga isyu ug hisgutanan sa katawhan.

Posibleng nakatampo ang liberal nga gambalay sa edukasyon sa UP nga nagduon sa pagka-kritikal sa hunahuna ug katilingbanong pagpakabana sa pag-umol sa sosyo-politikal nga kaamguhan ug komitmen sa mga indibiwal nga Iskolar nga Bayan (Isko/Iska). Apan ang desisyon nga mosalmot sa armadong pakigbisog ug mahimong manggugubat sa katawhan sila lamang ang mohimo.

Sa daghang kritikal nga yugto sa kasaysayan sa atong nasud, daghang mga kabatan-onang intelektwal ang uban kanila gikan sa UP ang misubay sa dalan sa armadong rebolusyon aron radikal nga usbon ug bag-ohon ang dunot nga alang-alang kolonyal ug alang-alang pyudal nga nagharing sistema aron hawanon ang dalan padulong sa usa ka mahayag nga sosyalistang kaugmaon.

Kini maglakip sa among pinalangga nga si Rachelle Mae Palang (1986-2008) nga midesisyon nga biyaan ang haruhay nga kinabuhi sa syudad aron makig-uban sa masang mag-uuma ug tibuok kasing-kasing nga nag-alagad kanila pinaagi sa pagsampa sa Hukbo sa Katawhan. Ang iyang pagka martir sa kamot sa mga uhaw sa dugo nga pasista dul-an na 13 ka tuig ang milabay dugang nakapaulbo sa rebolusyonaryong kalayo sa kabatan-onan ug katawhan sa pagpa-abante sa rebolusyon.

Makatarunganon ang mag-rebelde atubangan sa grabeng pagpanglupig ug pagpahimulos. Kolektibong obligasyon sa kabatan-onan ug katawhan nga palagputon ang usa ka tiranikong rehimen sama kang Duterte.

Angayan usab nga mapunting nga ang ihap sa mga Isko/Iska nga nahimong armadong rebolusyonaryo gamay lang kon itandi sa mga misalmot sa reaksyunaryong gobyerno, pribadong korporasyon, legal nga propesyon o bisan sa miltar/kapulisan. Ang pagpudyot ni Lorenzana sa pipila sa datus ug paghimo niini nga daw ebidensya sa UP isip binhianan sa mga armadong komunistang rebolusyonaryo hilabihan ka ngil-ad ug salawayon.

Ang mga rebolusyonaryong kabatan-onan sa Southeast Negros nakigduyog sa mga komunidad sa UP sa tibuok nasud sa pagkondena niining pinaka-ulahi nga linoog nga pasistang binuhatan sa rehimeng US-Duterte sa pagsumpo ug pag-militarisa sa UP. Hiniusa nato nga pakyason ug pildehon kini nga dautang laraw. ###

Nag-unang bata-bata ni Duterte “mihilo sa atabay” aron paghikyad sa militarisasyon sa UP