Nagaluntad kag nagadalum nga rebolusyonaryong kahublagan sa Negros bangud sa madalum kag malapad nga suporta sang pumuluyo

Ang pahayag sang isa ka desperado nga heneral pareho ni Vinoya kaangot sa kahimtangan sa rebolusyonaryong kahublagan sa Negros nagapakita sang pagka-ignorante sa ginaduso nga armado nga paghimakas sang pumuluyo batok sa nagaharing sahi sang dalagku nga agalon may duta, dalagku nga komprador burgisya kag sang amu nila nga imperyalista nga US.

Ang pagluntad kag paglig-on sang lima ka larangan gerilya sa Isla sang Negros nagapamatuod sang madalum kag malapad nga suporta sang pumuluyo. Ini ang rason nga bisan ano nga pagpaninguha sang nagbulos-bulos nga mga rehimen nagpabilin nga malig-on nga nagaluntad ang ini nga mga larangan halin sa norte pakadto sa sur nga bahin sang Isla.

Indi malipud nga madamu ang mga poderoso nga mga agalon may duta sa Negros. Isa ka rason nga natalana nga prayoridad sang “kontra-insurhensya” nga kampanya sa pungsodnon nga lebel.

Nagahambal ang pamunuan sang militar sa Negros nga mahuyang na ang New People’s Army (NPA) apang naglab-ot sa lima ka batalyon sang Philippine Army kag Scout Ranger kag Division Reconnaissance Company sini, mga batalyon sang Special Action Force kag Regional Mobile Force sang Philippine National Police, kag mga CAFGU nga naglab-ot sa masobra 14 ka batalyon ang gin-deploy diri. Ini nagpakita lang sang pagpanumbalik sang rebolusyonaryo nga kusog sa Isla sang Negros halin sa pagpanadlong sini sadtong dekada ’90. Resulta sini, natandog ang politika kag ekonomiya nga interes sang nagahari nga sahi.

Klaro sa tanan nga Pulang hangaway kag Pulang kumander nga ang ginapakig-away para sa interes sang pumuluyo. Gani, bisan ang kamatayon handa nga atubangon kon kinahanglan. Ang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa nga ginasulong sang NPA amo ang pagwasak sang sistema sang mala-pyudal kag mala-kolonyal nga nagtuga sang tuman nga kapigaduhon sang pumuluyo.

Ang NPA sa Negros malig-on nga nagapanindugan sa pagpadayon sang armado nga paghimakas sa pihak sang masingki nga operasyon kag pagpang-atake sang militar kag kapulisan. Magalunsar sang malapnagon nga taktikal nga opensiba agud pabayaron sang mahal ang mga may utang nga dugo kag depensahan ang pumuluyo batok sa pagpang-abuso kag paglapas sang ila tawhanon nga kinamatarung.

Mabuhay ang masang pigos!
Isulong ang Rebolusyon tubtob sa kadalag-an!

Nagaluntad kag nagadalum nga rebolusyonaryong kahublagan sa Negros bangud sa madalum kag malapad nga suporta sang pumuluyo