Nagaluntad nga pasismo kag inhustisya, padayon nga ginahimakasan sang masang mangunguma sa isla sang Negros!

Sa masobra lima na ka dekada nga paghimakas nga ginalunsar sang sahing pigos kag ginahimuslan para sa matuod nga reporma sa duta kag pungsodnon nga industriyalisasyon, maathag nga kapintas ang sabat sang berdugo, tiraniko kag idu-ido nga rehimen Duterte para depensahan kag ipabilin ang pangginahum. Nagalanog na sa bilog nga pungsod kag bug-os nga kalibutan ang problema sa gutom, kapigaduhon kag pasismo nga nagaluntad nga ginapangatubang sang nagahimakas nga masa sang pumuluyong Negrosanon.

Kadungan sa pagdumdom sang ika-tatlo nga tuig sa pagsukat sang kamatayon ni Alexander Ceballos, lider-mangunguma kag regional coordinator sang National Federation of Sugar Workers (NFSW) nga ginpatay sadtong Enero 20, 2017, nagapakig-isa ang bug-os nga organisasyon sang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) – Negros kaupod ang pumuluyong nagahimakas batuk sa pasismo kag inhustisya sa Negros kag sa bilog nga pungsod sa pagpanukot sa rehimen US-Duterte sa ila nga gin-utang nga dugo sa pumuluyo. Una sa 89 nga biktima sang pagpamatay sa Negros idalum sa rehimen Duterte si Ceballos, nga tubtob subong padayon nga nagadugang ang kadamuon nga naglab-ot sa 241 sa bilog nga pungsod.

Laragway sang palpak kag mapaniplang nga tikang sang rehimen ang padayon nga pagluntad sang pasismo sa pihak nga nagalanog ang panawagan sang pumuluyo para sa hustisya, kahilwayan kag katarungan. Matandaan nga isa si Ceballos sa nanguna sa kampanyang “Bungkalan” ukon land cultivation area nga ginpatuman sadto pang 2013 sa barangay Igmayaan sa banwa sang Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Tinutuyo sang kampanya nga masolbar ang nagalala nga kahimtangan sang gutom kag kapigaduhon sa sulod sang asyenda paagi sa pagtanom sang humay, mais, utanon, kararuton kag saging sa 25-ektarya nga duta nga napa-idalum sa Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) samtang ginahulat sang mga benepisyaryo ang Certificate of Land Ownership Award (CLOA). Makahas nga tikang nga gin-usoy sang mga mamumugon sa uma kag mangunguma para ipakita sa Department of Agrarian Reform (DAR) ang ka-inutil sang reaksyonaryong gobyerno kag bayaran nga mga ahensya, nga atubangon man ang kamatayon nagapadayon ang paghimakas para mabuhi ang nagadilaab nga kaakig sang pumuluyo kontra sa mahimuslanon kag mapiguson nga nagaharing sahi duyog sa imperyalistang US.

Ginagamit ang kampanyang “kontra-insurhensya” sa dagway sang Oplan Kapayapaan nga ginapaluyohan sang mapintas kag uhaw sa dugo nga mga alipures sang imperyalistang US. Malapnagon nga ginapatuman sang mersenaryo nga elemento sang estado pareho sang AFP/PNP kag pagmaksimisa sang mga paramilitar kag grupong dugap ang mapintas kag madinuguon nga operasyong kombat, mga intelligence operation kag psywar operation nga karon ginatawag nga Re-tooled Community Support Program (RCSP). Malapnagon man ang peke nga pagpasurender, istraping, intimidasyon, pagtanom sang mga ebidensya, iligal nga pagpang-aresto kag pagpamatay sa mga inosenteng sibilyan, ilabi na ang mga mamumugon, mangunguma, lider masa, aktibista, mga katapo sang midya, tawong simbahan, abogado, mga pamatan-on kag mga katapuan sang ligal demokratiko nga organisasyon sa kaumhan kag kasyudaran.

Indi na makumkom sang sansalon nga kamut ni Duterte kag sang iya mga bayaran nga AFP/PNP ang naga-alingasaw nga baho sang bangkay sang tanan nga biktima sang pagpamatay. Nagabaha na sang luha, balhas kag dugo ang duta sang mga mangunguma nga ginahugakom sang mga hakugan nga mga agalon mayduta. Halin sa ila mga lulubngan, magatubo ang determinasyon nga isabwag ang binhi sang paghimakas para sa pag-angkon sang hustisya nga madugay na nga gindingot sa mga biktima. Ang padayon nga nagalala nga krisis nga gina-atubang sang pumuluyo sa idalom sang mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema sa katilingban Pilipino ang nagapadasig sa pag-ibwal sang paglupok sang bulkan sosyal sa isla sang Negros.

Indi na mapunggan sang pader sa reaksyonaryong gobyerno ang ginbug-os nga kusog sang pumuluyong nagahimakas. Handa sa tanan nga panahon ang pumuluyong Negrosanon sa pagpabaskog sa paglunsar sang tanan nga porma sang paghimakas para sa pag-angkon sang matuod nga demokrasya kag katarungan nga nasandig sa hustisya sosyal!###

Nagaluntad nga pasismo kag inhustisya, padayon nga ginahimakasan sang masang mangunguma sa isla sang Negros!