Nagapangasubo ang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa pagtaliwan ni Kaupod Fidel V. Agcaoili

Translation/s: English | Pilipino | Bisaya

Sa ngalan sang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa Pilipinas, ginapaabot sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) ang himpit nga pagpakig-unong sa asawa kag mga anak ni Kaupod Fidel V. Agcaoili, nagapamuno sang Negotiating Panel sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP).

Nagtaliwan kahapon si Ka Fidel sa Utrecht, The Netherlands, sa edad nga 75.

Labaw nga kasubo kag pagkadula ang nabatyagan sang mga komunista kag rebolusyonaryo nga Pilipino sa pagtaliwan ni Ka Fidel. Isa siya sa labing ginapalangga kag ginarespeto nga mga lider sang Partido, sang NDFP kag pumuluyo nga Pilipino.

Sa nagligad nga lima ka dekada, halin sa kahublagang tago, sa bilangguan, sa patag internasyunal kag sugilanon pangkalinungan, si Ka Fidel wala untat nga naghimakas kag nag-alagad sa rebolusyonaryo nga kahublagan, sa tanan nga pigos kag ginahimuslan nga sahi kag sektor, agud agumon ang pungsodnon kag kahilwayan sosyal.

Wala ginbuhian ni Ka Fidel bisan isa ka gutlo ang mga prinsipyo sang Partido. Puno siya sang diwa nga komunista tubtub sa iya katapusan nga ginhawa.

Nagakasubo ang bug-os nga Partido, tanan nga rebolusyonaryo nga pwersa, lakip ang mga Pulang hangaway sang Bagong Hukbong Bayan sa bilog nga pungsod.

Sa maabot nga mga adlaw, igaanunsyo sang Partido ang adlaw sang pagkasubo, pagkilala kag pagdumdom kay Ka Fidel. #

Nagapangasubo ang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan sa pagtaliwan ni Kaupod Fidel V. Agcaoili