Naindaklan a Biag: Dagiti Banuar ti Ilocos-Cordillera

Download here
Iloco: PDF

“Ti mangibuyat ti dara para iti pagilian
Ket kinabanuar a saan a malipatan
Ti biag a naidaton para iti ipatpateg a pagilian
Napnuan adal ken kinabanuar!”

Paset ti naranggas a naindasigan a kontradiksyon iti malakolonyal ken malapyudal a gimong a Pilipino, nga iti agdama a tukad ket resresolbaen babaen iti gubat ti umili, ket ti nadadagsen a sakripisyo a pakaibilangan ti panangidatun ti biag. Segun kenni Kadua a Mao Zedong, “Sadino man nga addaan ti pannakidangadang ket adda panagsakripisyo ken ti patay ket maysa a kadawyan a pasamak. Ngem naimpusoan nga ikonkonsidera tayo ti pagimbagan ti umili ken ti panagrigrigat ti kaaduan, ken no matay tayo para iti umili, daytoy ket nadayaw a pannakatay.”

Kangatoan a saludo ti ited ti Pangrehiyon a Komite ti Partido Komunista ti Pilipinas iti Rehiyon nga Ilocos-Cordillera (PKP-ICR) ken ti Chadli Molintas Command, ti Pangrehiyon a Kumand ti Bagong Hukbong Bayan (BHB-ICR) kadagiti naindaklan a martir ken bannuar ti nailian-demokratiko a rebolusyon iti rehiyon. Iti maika-52 nga anibersaryo ti pannakaibangon ti Bagong Hukbong Bayan idi Marso 29, 1969, isagsagut ti PKP-ICR ken BHB-ICR daytoy a libro kadagiti rebolusyonaryo a bannuar a nangidatun ti biag da iti panangiyabante ti gubat ti umili. Kangrunaan a ramen iti pannakagun-od ti agdama a tukad ti panagdur-as ti armado a rebolusyon iti rehiyon ket ti intero a panawen a panangidatun da iti kabaelan, laing ken ti kangatoan a panangisakripisyo iti mismo a biag da para iti awanan panagimbubukod a panagserbi iti umili. Isuda dagiti narimat a bituen nga agtultuloy nga agserserbi kas tarabay ken inspirasyon dagiti rebolusyonaryo a puersa ken umili ti rehiyon tapno ad-adda nga agpatibker, agpakalaing ken agpursige iti panangiyabante ti gubat ti umili inggana magun-od ti balligi na daytoy ken maibangon ti sosyalismo iti masakbayan.

Iti panangidaulo ti PKP a tartarabayan ti Marxismo-Leninismo-Maoismo, iti las-ud ti 52 tawen a panangiyabante ti gubat ti umili, nagun-od ti adu ken dadakkel a panag-abante ti nailian demokratiko a rebolusyon. Naibangon ti rebolusyonaryo a panagkaykaysa dagiti dasig a maad-adipen ken magungundawayan. Limmawa, timmibker ken rimmamut ti Partido iti intar ti masa a mannalon ken intero nga umili. Pimmigsa ti BHB ken naitakder dagiti sona ken larangan a gerilya iti intero a pagilian. Tuloy-tuloy a naisayangkat dagiti taktikal nga opensiba para iti panangpakapsot iti armado a pwersa ti kabusor kabayatan nga agur-urnong met ti pigsa ti Bagong Hukbong Bayan. Naibangon, napalawa ken napapigsa dagiti naregta a rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa iti nadumaduma a tukad ken saklaw.

Ti panangiyabante kadagiti anti-pyudal a laban iti panangipatungpal ti minimum a programa ti rebolusyonaryo a reporma iti daga ken dadduma pay a pannakidangadang ket nakagun-od kadagiti napapateg a balligi para iti tukad-tukad a panangpasayaat iti pang-ekonomya ken pampulitika a kasasaad dagiti mannalon. Karaman ditoy dagiti naimballigian a panangdepensa iti ansestral a daga dagiti nailian a minorya kontra iti panangagaw ti estado ken dagiti imperyalista ken lokal a korporasyon ti minas, logging, enerhiya ken agrikultura. Kasta met dagiti naimballigian a kampanya iti panangpadur-as iti produksyon ti mannalon tapno masungbatan dagiti pangkonsumo a kasapulan ti tunggal pamilya a mamnalon. Iti proseso ti panangiyabante kadagitoy a rebolusyonaryo a laban, pimmigsa ti Partido, Hukbo ken dagiti rebolusyonaryo nga organisasyon ti masa ken naibangon dagiti organo ti bileg pampulitika iti nadumaduma a tukad a mangisigsigurado iti agtultuloy a panangiyabante iti gubat ti umili.

Amin dagitoy a balligi ken sinibogan ti ling-et ken dara dagiti rebolusyonaryo a martir. Saan a nagun-od dagitoy a panagabante no awan ti panagsakripisyo dagiti bannuar ti armado a rebolusyon. iti kastoy a mailadawan no kasano a kadagsen dagiti panagsakripisyo ken biag nga indatun dagiti martir tayo. Segun pay kenni Kadua a Mao Zedong, “Amin a tao ket sigurado a matay, ngem ti pannakatay ket mabalin nga agduma ti kaipapanan. Ti matay para iti umili ket adayo a nadagdagsen no iti Bantay a Tay, ngem ti agserbi kadagiti pasista ken ti matay para kadagiti mananggundaway ken manangidadanes ket adayo a nalaglag-an no iti dutdot.” Segun pay kenni Macli-ing Dulag, “Gapu ta lumaban tayo, mabiag dagiti annak tayo ken matawid da ti daga. Ad-adda a napateg ti daga no masibugan ken pabaknangen ti ling-et ken dara tayo.”

Iti agdama a tukad ti gubat ti umili, ken partikular pay iti panaglaban iti tiraniko a rehimen a US-Duterte, sangsangoen tayo iti nair-irteng, narangranggas ken mas sopistikado a panag-atake ti kabusor iti tengnga ti krisis iti salun-at gapuiti COVID-19 ken ti agtultuloy a kumarkaro a krisis iti ekonomya. Kagiddan na daytoy ti ad-adda a dadakkel pay a karit iti napinget a panangiyabante ti gubat ti umili iti nangatngato a tukad. Iti sango ti kastoy a sitwasyon, ipanpanawagan ti Partido ti dakdakkel a panagsakripisyo tapno itultuloy a labanan ti kontrarebolusyonaryo a gubat ti pasista a rehimen iti nabatbati a panawen na daytoy iti turay, ipreserba ken papigsaen pay ti intar tayo para iti amin a kabaelan ken managparnuay a panangipatungpal kadagiti rebbengen.

Iti kasta, ti kangatoan a pammadayaw a maidaton tayo iti kinabanuar nga inpakita dagiti martir ket ti ad-adda a panagpursige iti panangiyabante ti armado a rebolusyon inggana iti pananggun-od ti balligi.

Naindaklan a Biag: Dagiti Banuar ti Ilocos-Cordillera